06258

ततच्चचिन्तामणोा

अन॒मानखण्डः अओमदृगङ्शोपाध्यायबिरवितः।

वि,ए उपाधिधारिणा नीत 1 ग्रौजौवा चाखण रंखतः।

नशः

कलिकाताराजधान्यां 4

नृतनखंत वकृ शुक्रः |

~>

दऽ १८७३

(6 0

(क्षे 04 111 {1} 9

= तन्वचिन्नामणा

अनुमानखर्डः |

== |

प्र्यक्तोपनौवकत्यात्‌ प्रत्यक्षानन्तरं बङ्वादिसश्मत- [दुपमानात्‌ प्रागनुमानं निरूणते। तत्र वयापिविशिष्पन्नघ्तान्नानअन्यं न्नानमतुमिति- ऋरणमतुमानं तच्च लिङ्गपरामथों नतु पराटशमाशं षमिति वच्यते : श्रथातुमानं प्रमाणं योग्योपाधौनां योग्याुपलब्या- पनिद्धयेऽययोग्योपाधिशङ्या व्यभिषाररशयात्‌ शत- ~ अभिचारोपलश्वे्च लोके धूमादि वङ्पादि्यवहारश्च सम्भावनामातात्‌ रुवा- प्रामाखाभिमानारिति नाप्रत्यत्तं प्रमाणमिति | धरस्य णाप्रामार्यसाधने दष्टसाधम्यखानुमा- षात्‌ एतदाश्चख सन्दिग्धविपलान्यतरं प्र्थवक्वात्‌ ( परकोययोर प्र्क्चत्रात्‌ अलुमानमप्रमाणमिति कस प्रामाणाप्रामाखवोग्योषाताञ्च। भपिचाङुमा- प्रामाणे प्रत्यक्षखापप्रमाणतापरन्तेः प्रामाणस्यातुमे-

. तक्वचिन्तामणौ

यवात्‌ खत प्रामाण्यग्रह तत्‌ संशयाङुपपन्तः ग्या ग्रकौपायस्च वच्यते

नन्वहमितिहेत्‌व्याशिन्नाने का व्यासिः ताबदः भिचरितवं तद्धिन साध्याभाववदटतन्तिवम्‌ साध्यषद्धिन साध्यभाववदटन्तितवं साभ्यवल्मतियोगिकान्वोऽन्याभाषास मानाधिकरणय' सकलसाध्याभाववजिष्टाभावप्रतियोगि साध्ववदन्यार त्ति वा केवलान्वयिन्यभावात्‌। नापिस श्यासामानाधिकरण्यानधिकरगात्यं साथ्यवेयधिकार यया > शिकरणत्व वा तदुभयमपि साध्यानधिकरणामधिकरणः तञ्च तत्र यत्कि्चिल्धाध्यानधिकरणाधिकरणे धमे चासि इम्‌।

अथेदं वाच्यं श्रयत्वादित्यत्र समवायितया बाच्यत्मा भागोषटणएव प्रसिद्धः व्य धिकरणधम्मोवच्छिन्रप्रतियोगिता काभावस्य केवलान्धयित्यात्‌। नचेवं षटएव व्यभिचा साध्यताबश्छेदकावच्छिनप्रतियो गिताकाभाववदृटन्तितवं व्यभिचारः वाच्यलाभावसाहयोषटषरति ताहशसाध्यभावसामानापिकरण्याभावोव्या्चि; तथाच प्रसिद्धिः प्रतिवोम्यटन्तिन्च धर्म्मो प्रतियोगितावश्छदको तहिथिष्श्रानस्वाभावधौहेतुत्वात्‌ अन्यथा निभिकल्पाद। षटोनाखौति म्रतीतवापत्तः गवि यथच्छङ्गं नाौतिमतौ तेरभरिद्धः शशच्छङं नालौति शथे 7 अथ साध्यासामानाधिकरण्यानधिकरणत्मे सति साहि

ठुभानखण्डः। :

हिक्गिरणत व्याप्तिः केवलाग्धयिनि साध्यासामानाधिकरख्ं भनरधिकरणे भाकाशादौ प्रसिद्धमिति साधयाामा- व्यनाधिकषरणयं हिम साध्यानधिकरणाधिकरशत्वं साधया- बर-धकरणानधिकरणत्व बा केवलान्वयिनि यत्किश्चित्षा- पाथाधिकरणामधिकरणे धूमे चाव्यापैः। नापि खसमाना- 1त्धकर णात्यन्तानावाप्रतियोगिसाध्यसामानाधिकरणय' प- त्रतौयवक्श हानसौवधमसमानाधिकर णात्यन्ताभावग्रति- नग्रोगिल्वात्‌ दरष्यत्वादेरग्याप्यहष्यव्या्यताप्र्ते्च। मश त्म तियोगिविरोधितं व्याटन्तित्व वा भभावषिशेषणं देयं पठवयोगादौ साभ्ये स्वादेरनेकान्िकल्वाभावप्रसङ्कात्‌ हि प्रतियोगिषिरोधौ संयोगादेरपरोऽव्यन्ताभावोऽशि एधिकरणभदेनाभावभेकाभावात्‌। नापि साधनवजि्ा- थोऽन्याभावाम्रतियोगि साष्यवत्कलं व्यापि; मूले दशः कपि- दयोगवामेत्यवाधितप्रतीतेः तदन्योऽन्याभावस्यापि तत्न पवात्‌ नवं भेदाभेदः अवच्छेशकाभेदेन तत्‌ सष्वाभ्युप- [1 साधनवल्िष्ठान्योऽन्याभावामर तियोगिसाध्यषद्यस्येति

£ #

¦ व्थयाणव्यापकभावानिरूपणात्‌ साध्यसाधनयोग्यो- 1 वङ्किमत्यव्येतख धमवन्‌महानसनिष्टान्यो- गित्वाश् विेषाभावकूटादेवाभावव्यवा- पप्तो सामान्याभाषे मानाभावात्‌ नापि साधनसमा-

(धिकरण यावद्र्मनिर्पितवेयधिकर णखाभधिकरणसा- नाधिकरण्य' साधनसमानाधिकरणसय प्रमेयलारेर्ैव-

9 तच्वचिनामणौ

धिकरण्यापरसिदध महानसादौ समषायितया बङ्किवद्धि- मतोरत्यन्तान्योऽन्याभावयो; सत्वात्‌ धूमादावणुक्रलक्तणा- भावञ्च अथानौपाधिकः सम्बन्धोव्यापषिः उपाधि साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापक व्यापकलन्तु तद्र- निष्ठाल्यन्ताभावाप्रतियोगित व्यभिचारे चावश्यमुपाधिः ्रतियोगिल् विरोधित्वं सद्टानवस्याननियमलक्ञण गोवात्रयोरतथालात्‌ अन्योऽन्याभावप्रतियोगिन्यसच्छाद्च किन्तु यथाधिकरणाभावयोः खरूपविरेषः सम्बन्ध, तयां प्रतियोगिलमलुयो गित्वमपि अभावविरदहाल्मत्वं वेति चेत यत्किचित्मा्यव्याप्कसाधनाव्यापकधमर निषेधो धमारौ प्रतसाध्यव्यापकसाधनाव्यापकषम्म श्च सिद्धसिष्टिष्यां निषे" शक्यः याबत्सध्यव्यापृके प्रमेयलारौ साधनाव्या- पकत्' वावत्माधनाव्याप्रके षटलत्वारौ साध्यव्यापक निषिध्यतदूति चेन्न व्यधिकरणत्वात्‌ यावल्ाधनाव्यापक- व्यापकं वत्साय यावसाध्ययापरकं खापवां वा यख तच्च तदिति चेन्न सोपाधेरपि तथालात तथाहि साध- नस्य वङ्रब्यापक यावदा्रन्धनन्तत्‌ प्रत्यकमव्ापकं सा- भ्यपूमखय दितोये साध्यधूमख व्यापकमाद्रन्छ नं तद्यापकां महानसोयवक्कः। नापि साधं यावद्यभिचारि तदव्यभि- चारिलमनौपाधिकतं साधयाव्यभिचारिवसखेव गमकत- सम्भवात्‌ तच्च दूषितम्‌ नापि कात्तन सखन्धोगाप्िः एकव्यक्तिके तदभावात्‌ नानायत्तिकेऽपि सकलधुससख्य-

अतुमानखर्डः 1

स्वस्य प्रत्येकवक्कावभावात्‌ सतएव कात्सतमन साथेन ` सवम्धोव्यापिः विषमव्याप्रे तदभावाच्च नच यावत्‌ साधना्रयाथितसाध्यसख्रग्धः साघनागरये महानसादौ सकले प्रत्येकं वद्धराभरितवाभावात्‌। नापि साषनस- मानाधिकरणयावद्ुख्मससानाधिकरणसाथसामानाधिक- रण्यं यावद्धमेसामानाधिकर ण्यं हि यादन्तद्धम््ौधिकर खा- पिकरणत्वं तच्चाप्रसिष्ु साघनसमानाधिकरणसकलमरा- नसव्वाद्युधिकरणाग्रतोतेः। नापि खाभाविकः सम्बन्धो व्यापि; खमावजन्यत्े तदाथ्ितल्वादौ वा व्यालतिव्ापतः नाप्यविनाभावः केवलान्वयिन्यमावात्‌ अथ शच्म्धमात्र व्यिः यभिचारिसग्न्धस्यापि केनचित्‌ सव्यात्‌ धूमादिव्यािसु दिशिषेव नियक्घव्येति तच लिड्पराम- विष्यव्यारिखरूपनिरूपणग्रलावे लक्तणामिघानखा्थौ- न्तरवात्‌। नच सख्न्धमाव्रं तथा तदहोषादलुमित्यलु- त्पत्तेः) नापि ारिपदप्ररल्निनिमिन्तमिदं सखन्धक्ञाने पि व्याक्िपदाप्रयोगात्‌। केवलान्वयिनि केवलन्धयि- धर्मसख्न्धो वयतिरोकिणि साध्यवदन्याटन्तितं व्याप्षिः रत- वोर लुमितिविरेषजनकत्वं अनुमितिमात्े प्तथमेतेव प्रयोजिका नचातिप्रसङ्ः विशेषसामग्रोरहिताया एषं सामायसासग्णाः काययेजनकलनियमादिति केचित्‌ तदपि साध्यवदन्वाटत्तिखसख धमेऽरुच्ात्‌ वङमत्यखताग्य- शिन्‌ धमस्वात्‌। नच सकढसाध्यवदन्याटत्तित्व बङ्कि-

तच्छविन्ासयौी

मतां प्रत्येकं तथात्वात्‌ सब्बे लक्षणे साधृत्वसाघनत्व- तदभिमतत्वानां व्याभिनिरूपयत्वेनााखयः साध्यत्वं हि सिद्धिकरं सिष्राधयिषाविषयत्यं वा महानसीववदङ्कौ तदभावात्‌ नच सामान्धतो व्या्वगमोऽस्येव प्ररख कथमन्यथा दूषणे नासाधकतां साधयेदिति गद्यं खार्था- नुमानोपयोगिव्यािखरूपमनिरूपणं विना कथावामप्रवे- शादिति।

अत्रोच्यते प्रतियोग्यसमानाधिकर णशयत्मानाधि- कर णाल्यन्ताभावप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नरं यन्न भवति ` तैन समः तख सामानाधिकरण्य व्या्तिः अन्यनिष्टवङ्क- धमवत्पवेतदृन्यत्यन्तामावग्रतियो गित्वेऽपि तत्मतयो गता बङ्कित् नावच्छिदयते धूमक्ति वङ्कनीशौल्यप्रतौतेः सामान्यावद्छिन्प्रतियोगिताकाभावः एथगेव अन्यथा स- कलग्रसिद्धङूपाभावे प्रसिद्धरूपवदन्यत्ने चावगते वायो रूपं नवा वायुङ्ूपवाश्नवेति संशयो खात्‌ विथेषाभाववूटख निच्चितत्वात्‌

यदा प्रतियोगिव्छधिकरणखसमानाधिकरखात्यन्ताभा- बाप्रतियोगिना सामानाधिंकरखं यन्छमानाधिकरणान्यो- ऽन्याभावप्रतियोगि यदश भवति तेन समं तख सामानाधि- करस्य का खसमानाधिकर णान्योऽग्याभावाप्रतियोगियद्ध- त्वघं वा भग्धन्तिवङ्कितद्वतोरग्टज्निधमवन्रिष्ठालन्ता- भागान्योऽन्माभावप्रतियो गिलात्‌ अधिकरणवङ्किपृमयोने-

श्रनुभ्लानखण्ड़ः |

व्याः किन्तु तन्नदमख समानाधिकंर णतन्तदङ्किना ` नचेवं भृममाते व्याप्तिरिति वायं सम॑धृमवयकतेलयालेन धूममावरख व्यायत्वात्‌ धूमसम्बन्धिवङ्किसद्या्यणएव युग- पदत्परन्नविनष्योखच व्याधिरेव कम्मण संयोगाभावः प्रतियोग्यसमानाधिकर णः यद्वा प्रतियो गिबेयधिकरण्या- वच्छरदकावच्छिनरत्वमत्यन्ताभावविशेषणं कम्मणि संयो- गाभावस्य प्रतियोगिषवधिकार रयावच्छेदकावच्छिन्रत्यमेव नचान्योऽन्याभावसयाव्याणशटत्तितम्‌ अरभेदस्याबाधितप्रत्य- भिन्नानात्‌। व्यायव्याप्रकभावान्नानेऽपि वेस्तुसतसखथात्व- नान्नायमानसख सम्बन्धसेनेव भातय्य ष्य्थैतवं नचेवमननु- गमो दोषाय कस्य का व्यािरित्यनतुगतस्येव लच्छतवात्‌ भय धूमवति वङ्किद्कदो नशः धुमवान्‌ वद्किमह्भरौ भवतीति प्रतीतेव्यीसज्यटन्तिप्रतियोगिकौ बङ्किवक्रिमतो- रत्यन्तान्योऽन्याभावौ धूमवति विद्युते ईति कथमेते लक्षणे दूतिचेन्न ताहयाभावानब्युपगमात्‌ अभ्युपगमे वा ततर तदुभयं प्रतियोगि बङ्किवङ्किमन्तो अथवानोपाधिकलं ग्या्िः तच्च यावत्‌खसमानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियो- गितावच्छटकावच्छिन्धं यत्‌ तत्मतियोगिकाल्यन्ताभावसमा- नाधिकरणं यत्‌ तेन समं सामानाधिकरण्यम्‌ नन्तोवं सोपाधि; तत्र साषनसमानाधिकरणात्यन्तामावप्रतियो- गिन आदन्धमभक्वादेरपापर्योत्यन्तामावरेन समं सा- "ख धमाद; सामानाधिकरण्याभावात्‌ पाष; साथग्रा-

तन्व चिन्तामणौ

पकषवात्‌ एतदेब यावत्खब्यभिचारिव्यभिचारि साधयसामा- नाधिकर खसनोपाधिकतवं गीयते यद्वा यावदयकमानाधि- करणात्यन्ताभावाप्रतियोगिप्रतियोगिकात्यन्ताभावासामा- नाधिकरण्यं वस्य तख तरेवानौपाधिकलवं सोपाधौ तु सा- ध्यवजिषठाल्यन्ताभावाप्रतियोगिनरपा्रयो ऽत्यन्ताभावस्तेन समं हेतोः सामानाधिकरण्यम्‌ रगप्राधेः साधनायापक- तात्‌ यद्वा त्सस्नन्धितावच्छेदकरूपवनत्च यख तख सा व्या्निः। तथाहि घमख वद्किसम्बन्धितवे धमत्वमवच्छेरकं धममातख वद्किसम्बन्धित्ात्‌ बद्धस्तु घमसख्न्धन वद्ित्य- मनच्छट्‌कं धमासम्बन्धिनि गतत्वात्‌ नद्यतिप्रसक्तमवच्छदकं संयोगादौ तथाववादशेनात्‌ किन्तु बद्धावाद्रन्षनप्रभवव- किलं धमसखन्धितावच्छेदकं तादशब्र व्यायमेव अथवा यत्ामानाधिअरणयावच्छदकावच्छिन यख खरूपं तन्तखं व्चायं वङ्किस्ामानाधिकरण्य डि धूमे धूमत्वेनावच्छिटयाते सोपाधौ दपाधिना। अतएव साघनतावच्छदकभिनरेन येन साधनताभिमते साध्यसख्रन्धोऽवच्छद्यते एव तत साधने दिशेषणमुपाधिरिति व्रन्ति अतएव साधना- व्यापकत्वे सति साधनावच्छिन्रसाध्यव्यापकत लक्तं भुव व्यभिचारिणि साधने एकतर साध्यतदभावयोविरोषेनाव- ेदकभेदं विना तदुभयसम्बन्धाभावादवश्य साध्यसब्रन्ि तावच्छेदकमसि तदेव साधनावच्छिखसाध्यवयापक साधनाग्धाप्रक तत्रोपाधिः अतएव व्यभिचारे चावण्मुपा-

अनुक्ानखणर्डः | &

धिरिति सङ्गच्छते अन्यथा व्यभिचारादेवं तत्रागमकववेन व्यभिचारित्ेन तदनुमानमप्रयोजकत्वात्‌ अतएव तख साध्यसस्नन्धितावच्छेदकरूपलक्षणा व्याप्तिः साधनताभि- मतेच कालीति सरटिके जवाकुरुमयदुपाधिरसावुच्यते लक्तणन्त॒॒साध्यसाधनसम्बन्व्यापकत्ं सति साधना व्यापकत्वं विषमव्याप्तस्तु नोपाधिपदवाचयः प्ररत्तिनिभिनता- भावात्‌ दूषकता तस्य व्भिचारोन्ञायकतया नच व्यभि- चारोन्नायकलत्रमेवोपाधित्वं अप्रयोजकसाध्यव्यापकव्यभि- चारिणोरणयेपाधितापत्तेरिति

सें व्या्षिनं भूयोदशेनगम्या दशेनानां प्रल्येकमहहे- तुलात्‌ आश्ुविनाशिनां कमिकाणां मेलकाभावात्‌ नच तावदशेनजन्यसंस्ारा इन्द्रियसशषता व्या्भिधीरेतवः प्रत्यभिन्नायामिन्द्रियस्य तथात्वकल्पना दितिवाच्य समान- विषये सरणे प्रत्यभिन्नाने रंस्वारोहेतुरतः कथ संस्का" रण व्याशिन्नानं जन्येत अन्यथातिप्रसङः किच्च सम्बध भूयो दशनं मृयःरु स्थानेषु दथेनं भयसां वा दथेनं यासि वा दभैनानि तथा एकत्र रूपरसयोद्रयत्वषटवलयोच वयासिग्रहात्‌ एकैव धारावाहिके तदचौप्रसङ्गात्‌ भूयलख तिचतुरादिषेनाननुगमाञ्च अपि पा्थिंवत्वलौडले- सतारो शतशो द्नेऽपि ` यावग्रहात्‌ तकंसष्ठरतं तयेति चेन्तरं सहषारदथेनव्यभिचारादशेनसदछृतः एष शापिग्राहकोऽस्तु भावण्डकतवात्‌ विं भयोदशेनेन नच तेन

तज्वचिन्तासणौ

बिना त्वैएव नावतरति प्रथमद्नेब्युत्मशस तवरन वात्‌ नचेवमेवासतु तस्य व्थाशिग्रमृलकतवेनानवस्यानात्‌ जातमात्रस्य प्ररन्तिनिटस्सिद्ेलनुमितिलमकश्याशिन्नानं तक्ष विनेवातोनानबस्येति चेर व्यभिचारात्‌ सोऽपि नग्यासिग्रे हेतुः नचेतद्वद्ठावबान्तरलातिरशि सामान्य- प्र्यासक्धा सर्बोपरसंहारादमिनाभावग्रहः सामान्यरूपता सषृष्टेनगस्येतिमूयोदशेनापेकषेति चेक सामान्यस्य प्र्यासकिल्र' लाघवात्‌ नतु सामान्यतया श्रातस्य तदन- स्यपगमाञ्च नच काकतालौयवादिध्ावयुदासायं हितौ- यादिदधेनापेक्तेति वाच्य हितौयादिदथेनेऽपि शड़्ातादव- स्थात्‌। नलनौपाधिकलन्नानं व्थापिन्राने हेतुः तद- शकालतवताबसख्ितषटादोनासुपाधिवशष्ानिरासः; कख- चित्‌ साधनग्यापकल्न्नानेन, कस्यचित्‌ साध्याव्थापकत- जनानेब स्थात्‌ तञ्च भयोदशेनं विना नावतरतीति चेश अयोग्यो पाधिष्यतिरेकसखानुमानाधौनन्नानतलेनानवय्ापरा- तात्‌ भथ साध्यसाधनसहचरितधान्तराणासुपा- धिसंश्ये व्थाषिग्रहः भतशेषामरुपाधिलन्नानं भूयो दरधनाधीनसाध्यावथापकलश्राने सतौत्येतदयं भवोदशेना- पेक्ञा अतएव याबता दर्भनेन तज्ि्चयलावद्कवोदधेनं हेतुरिति वारसंस्थानियसो बाऽननुगमः यद्यपि चान्यस्य सध्यव्यापकतसाधनाग्यापकतलसंशयो नाव्या तिग्रहप्रतिबन्धकशथापि तदाहित्यभिचारस्वः भ्रति-

खअनुभानखग्डः | ?१

बन्धति तहिधूननमादण्यकमिति चे अयोग्योपाधि संशयाधौनब्यभिचारसंणयस तथाप्यवुच्छदात्‌ भूवोदशेनाजराणनुमानादिल्ुक्षम्‌। पि भृयोद्ेना- हितसंखखारो बहिरिन्द्रियसषकारो तद्यापार भिनापि सह्चारादिन्नानवतो शथाश्िग्रहात्‌ नापिममस.बृद्दि- ` यादिबदृभयोदेनजन्यसंसकारस् तजन्यसधरणस्य वा परमा- णान्तरत्वापन्तेः तात्‌ परिशेषेण सकहशेनगग्या सा तया हापाध्यभावो वथा्निः अभावद्च केवलाधिकरणं तत्काल- सम्बन्धो वा खप्रकाशरूपं तञन्नानं वा तच्च प्रथमदथेनेनाव- गतमेव चक्षुरादिना चाधिकसणदभावोऽसिं प्रति- योगि्ानमधिकरणादिज्नानजनकं येनोपाधिश्नानं विना तस्यात्‌ एवसुपाध्यभावे श्राते किख शातुमवथिष्यते उपाध्यभाववब्यवहारस्तु तञ्चि यमपे्षते दौषे्ादिव्यवषार- दूवावधिश्वानं नचेवं रासभसब्न्धतुल्यवङ्किधूमसम्बन्धश्ना- नादेवानुमितिः खादिति वाच्यम्‌ उपाधिखरणे सल्युपाधि- तश्याणेतरसकलतदुपलम्भकसमवधाने चोपराध्यनुपलम्भस- हितख केवलाधिकर णश्रानखातुमिति्ेतुतवात्‌ व्यबहा- रहेतुतवाञ्च नन्धेवं प्रयमद्ेनेन व्यािनिचया हिथेषद- शने सति रासभादिरंशयवत्‌ तत्‌सथयो खादिति चेत्‌ व्या्िन्नानानन्तरं किं विद्यमान एवोपाधिग्मयोपाधित्वेन क्ञात दूतिशङ्वा ग्टोतव्याप्तावपि संशयः भतत भवोदशेनेनोपाधिनिरासद्वारा वबाल्भावक्घापनोचते

१९ त्चचिन्तासणौ

यहा च्नानप्रामाखसशवाद्यािसंशयः यथा षटद्नामसा- म्यां सत्यां घटज्ञाने सति तत्‌ मामाखसंशयाडितसत्‌ स- श्रयो तलग्रिससंथयानु रोधेन तत्र षटन्नानमेव टन्त- मिति कल्यते तयेदाणुपाध्यभावसख व्याषित्वात्‌ तख केवलाधिकर रूपस्य प्रथमदथेनेऽपि निखितत्ात्‌ या्नि- ग्राहक्षान्तरस्थाभावाच्च प्रिथेषेण सरृहयेनख व्या्िग्रा- इक्मात्‌ तन्निश्चय प्रामाखसंशयादेव तत्‌ संशयः नचेवं रासभेऽपि प्रथमं व्यािपरिच्छदः स्यादिति वाच्य तव व्यपिरभावात्‌ प्रत्यचन्नाने विषयख हेतुलात्‌ कचिदसंस- गाग्रहात्‌ तथा्वहारो रोषमाशव्बात्‌ नचात्रापि तथा- रोपे सति निमिन्नानुसरणं नत्‌ निभिन्तमलोत्यारोष इत्य- भ्युपगमात्‌ केचित्तु साधनवन्निषठात्यन्ताभागाप्रतियोगि- साध्यसामानाधिकरण्यं साधनवन्रिष्ठान्योऽन्याभावाप्रतियो मिसाध्यवत्कालं बा ग्यािसदुभयमपि योग्यं प्रल्यज्तेण व्कि- धूमसम्बन्धालुमवेन प्रथममवगतमेव। महानसे योऽत्य- न्ताभाषोऽन्योऽन्याभावोवावगतलसख प्रतिवोगौ व्क वा वङ्किमानित्यतुभवात्‌ रासभे तधावगमेश्यग्रे स. बाध्यतष्ति तजर एवं हि तदङ्कितद्कमयोरेव व्या्षिः खात्‌ नतु धूमलवङ्िलाबच्छेदेन नच तदतुमानोपयोगिवङ्कलं वद्किमच्वं वा प्रतियोगिताबच्छदकमिति प्रथमतो जरातुमश्यमेवेतिमेवं प्ररतसाध्यव्यापकसाधनाव्यापकोवा साधनत्वाभिमतेन समं प्रहतसाध्यसम्नम्धितावच्छदकं

खनुमानखण्डः 1 १३

विशेषणं बोपाधिः उभयथापि तदभवो व्याप्तिः सिश- सिद्धिभ्यां तनिषेधानुपपक्ेः किन्तु याषत्वव्यभिषारिव्य- भिचारि साध्यसामानाधिकरण्यमनोपाधिकल' तख प्रथमं ज्ञातुमशकयतलात्‌ किच्च वस्तुगत्या व्यापरज्ञानं रेतुः किन्तु व्या्नितेन तच्च उपाध्यभावत्वं नच उपाधेरक्ञाने तद- भावत्वेन ज्ञानं सम्प्रवति विशेषणन्नानसाध्यत्वादिशिष्टश्रानस नच नियमत प्रथममुपाध्वपौरसि) यचचोक्ग प्रतियोगिन्नानं व्यवहारहेतुः नाभावन्नानषत्यसतु तावदेवं तथापि तदभावो

मा व्यवद्ारि उपाध्यभावन्नानाधोमाबुमितिः खादेव उपाधिन्नानं विनापि नचैवं वस्तुतस्तु विशेषादथेने सष चारादिसाधारणधरदथेनाद्यभिचाररुंथयात्‌ प्रथमदशे- नेन व्या्िनिखयः अथ व्यभिधार संशमो नाव्यभिचा- रनिखयप्रतिबन्धकः ग्राद्यसंशयसख निखयाप्रतिबम्धकलात्‌ अन्यथा संशयोत्तरं कापि निखयो खादिति चन्र व्यभि

चार संशयः प्रतिबन्धक इति बूमः किन्तु विशेषादशेने सति सडचारादिसाधारणधग्प्दथेनात्‌ संशवः स्थात्‌ नतु संग- यसामग्रोतोनिञ्चय इति किञ्च यद्गोसामग्रो यत प्रतिब-

न्धिका विशेषादथेने तत्र तद्गीरपीति व्यभिचारसंशवयोऽपि प्रतिबन्धक एवं भृयोदथनमपि संशायकं तकेरूनवस्याग्रश-

एवेति कथं व्यािग्रहः

अतोच्यते व्यभि्वारन्नानधिरष्सदकतं सष्टचारदरशेनं व्यातिग्राकं श्नानं निश्चयः शष्ाचसाच कचिदुपाधि-

१४ तश्चचिन्तामणो

सन्देशात्‌ कचिहिशेषादशेनसहितसाधारणधोदशेनात्‌ तद्धिरदख क्षचिदहिपक्षबाधकतकात्‌ कचित्‌ खतः सिष्ठएव तकस्य व्या्षिग्रमलफत्वेनानवस्थति चत्‌ याषदाशदुः तकौलुसरणात्‌ यत्र व्याघातेन शद्ुब नावतरति ततर तकं षिनेव व्यात्िग्रहः तवाहि धमो यदि बद्धयसमव- हिताजन्यत्रे सति वद्किसमवह्िताजन्यः स्ानोत्मनः स्यादित्यत्र किं धृमोऽवङ्करेव भविष्यति कचिदङ्कि' वि- नापि भविष्यति अहेतुकएव बोत्पत्छत इति शङ खात्‌ सवत्र खक्रियाव्याधातः खात्‌ यदि हि गटहोतान्वयः व्यतिरेकं हेतु बिना का्ीत्पन्तिं शङ्कत तदा खयमेव धूमा वङ्कः टवथे भोजनख परप्रतिपन्यथं शब्दस्य चोपादानं निक्मतः कथ कुयात्‌ तेन विनापि तच्छम्ध्वात्‌ तस्मान्तत्तुपादानमेब तादृशा प्रतिबन्धकं शङ्ायां नियतोपादानं नियतोपादाने शङ्का तदिरसुक्त तदव शछयाशङ्क्यते यस्िन्नाशङ्कय माने खकरियाव्याघातो भबतौति नहि सम्प्बति खयं वद्पादिकं धमादिकायीये नियमत पादन्ते तत्‌ कारणं तनरेल्याशर्क्यते चेति एतेन व्याघातो विरोधः सच सहानषस्थाननियमदूति तत्राण- मवस्येति निरस खक्रियायाएवशङ्काप्रतिबन्धरकतात्‌ अत- एव व्याषातो यदि श्डासि चेच्छङ्ा ततसखराम्‌ व्या- घाताषधिराशङ्ा तकः शङुावधिः कृतदतिखर्डनकारम- तमथ्पासम्‌ ' नहि व्याषातः शष्ठाथितः किन्तु खक्रियत्

अदमानखर्डङः | १५

शद्ध प्रतिबन्धिकेति वा विशेषदशेनात्‌ कित्‌ शङ्का- निरल्तिरेवं खात्‌ चेताहशत्कावता रो भयोद्थनं विनेति भूवोदथेनादरः नतु खतएव प्रयोजकः अतएव तदा हित संखारो मानान्तर तकस्याप्रमालात्‌ तच्च प्रत्य त्तव्यािन्नाने हेतः तदभावेऽपि शब्दासुमानाभ्यां तद्‌- ग्रहात्‌ नतु सहचारदथेनव्यभिचारादशेनवद्यभिचार- शङाषिर हानुकूलतकयोन्नीनं व्यभिचारिसाधारणमिति ततोऽपि व्या्िनिश्चय इति चेर खरूपसतोरेव तये- व्ौप्निग्राखकत्रात्‌ सत्तकाद्या्िप्रमा तदाभासाकषदप्रमा विगेषदशेनसल्यत्वासत्यताभ्यां पुरुष्नानमिव . अपर तु यतन तकर व्याणनुभवोमूलं तत्र तर्कान्तरापरे्ञा यत्र व्या्निखमरणं हेतुः तत्र॒ तकौन्तरापेक्तेति नानवस्था असि जातमात्राणामिष्टानिष्टसाधनतातुमितिदहेत- व्याकरणं तदानौं व्याघुभावकाभावात्‌ तन्शूलाबु- भवमृलाचाग्रऽपि व्याप्िख्रणपरम्परेति। यक्वनादि- सिद्धकाययकार णभावविरोधादिमृलाः केचिन्तकौ दति तन तत्र प्रमाणालुयोगेऽनुमानएव प्धवसानात्‌ नच वया्ि- ग्रहान्यथातुपपर्येव त्गस्थाना दिसिद्धव्या्षिकलन्नानमिति वाच्यम्‌ श्रमुपपरत्तेरयनुमानलात्‌। अन्ये तु विपक्तवाधक तकौदनौपाधिकलग्रहएव तदधीने व्यािग्रह इति तदपि तकंखाप्रमाणत्वात्‌। व्यभिचारादिशङ्ानिरासदहासा परल्क्तादिसदकारौ दति चेन्न अनवस्थाभयेन तकं

१६ तश्वचिन्ामणो

पिना ाषातात्‌ यत्र श्ङाविरहणत्र व्यािग्रहे तकख व्यभिचारात्‌। यन्तु योग्यानासुपाधोनां यो्ालुपलब्या- भावग्रहः अयोग्यानान्तु साध्यायापकत्रसाधनव्यापकत्- साधनादभावग्रह त्यनौपाधिकलं सुग्रहमिति तनतच्छम्‌ अनुमानेन तत्साधनेऽनवख्ानात्‌ प्रमाणान्तरसखाभावात्‌ ये चाशुकूलतकं विनेव सहचारादिदर्शनमातेण वथानि- ग्रह बद्न्ति तेषां प्रक्ञेतरत्वख साध्यव्यापकलग्रहेऽतुमान- मात्रशुच्छिद्येत अलुमानमातोच्छदकत्वादेव पर्तेतरोना- पाधिरिति चेत्‌ श्रान्तोऽसि नहि वयमसुपाधित्वेन तख रोषल्ममाचच्छहे साध्यद्यापकत्वेन तद्यतिरेकात्‌ पच्च साध्यग्याबन्तं कतया व्यापकव्यतिरेके वयायव्यतिरेकख वञ््रलेपाञ्च अपि करबद्किसयोगः शक्यतिरिक्तातौन्दरिय- धमेसमवायौ जनकता दिल्यतराप्रयोजकत्वान्र साधकं तत्र व्याप प्र्षधमेत्वे किमप्रयाजकं नाम तस््रादिपक्तगाधक- तकौभाबानर तत्र व्याति ग्रहदत्यप्रयाजकत्वमिति उक्घव्यातिप्रकारेषवन्योऽन्याभावगभेव व्याभिरतुमिति- हेतर्लाषवात्‌ अतोनानमुगमः। अनौपाधिकत्वं तन्क्षणं नन्ूवमुपाधिरसिद्युपजोव्यतेन व्यभिचारवत्‌ हेलाभासा- न्तर खात्‌ नत व्याघ्भावत्ेनासिद्धिरिति चेत्‌ तल॒क्नान- मुपरजौव्यमपि खतोटूषकं नानयस् साध्यथयापकतलसाध- नाव्यापकत्वन्नानमन्यसय साध्यव्यायलेश्नाने प्रतिबन्धकम- तिप्रसक्षेः ्भिचारान्नानसख तद्धतुलात्‌ तद्धौलथा "नचा

अतुमानखर्डः | १७

, नौपाधिकलन्नानं याभिन्नानेरहेतुरित्यक्तम्‌ तथाच वभि- चारञ्नानदारा सटूषकः एवञ्च परमुखनिरोक्षकतयासिद्ग- साधनवन् थक्‌ नचेवमव्यभिषारख व्याप्निले यभिचार- रदभावतनासिद्धिः स्थादिति व्यम्‌ साध्याभाषवदू- टत्तितवं हि अभिचारः तदभावश्च नाव्यभिषारः केवला- न्वयिन्यभावात्‌। किन्तु खसमानाधिकरणाल्यन्ताभावा- प्रतियोगिसामानाधिकरणं चानया; परस्यरषिरत्- मिति

व्यािग्रहश्च सामान्यलक्तणाप्रत्यासत्या सकलधमादि- विषयक; कयमन्यया पेतौयधूमे वाघग्रहे तसादलुभितिः सा चेन्द्रियसम्बद्रविशेषरणता तिरिक्तेव वा तदिशेष्यकम्रत्य् तदिन्द्रिवसनिकषख हेतुबेनानागतादौ संयागादेरभा- वादिति बदन्ति तदपरे मन्यन्ते तथाहि धूमत्वावच्छिनना वयाः सन्विरृ्टपूमविषये धूमलेन प्रत्यञेण च्नायते तत; ता सा तौयलिङ्गपरामथ प्रत्तनिष्टधूमहत्तितया न्ना- यते ततेाऽलुमिति; तदनभ्युपगमेऽपि सन्िरष्टधूमविषये धमत धमोषङ्किग्याणदूत्यनुभवसतयेव व्याप्निखरणं तते धमवानयमिति व्यापिखतिप्रकारण धमत्वन प्तरि धमन्नानादजुमितिः याघनुभवततसमरगप्रचधमतान्नाना- नामेकप्रकारकल्नानुभितिहे तुतवात्‌। गवादिप्देष्वपि शक्ालुभवतत्‌द्मरणवाक्या्थतुभवानामेकप्रकारकत् े- तष्ेठमहाव इृत्यपूनं बच्यते तत्र येग्यतादिवलादपृन-

ह. तच्चचिन्तामणौ

यक्गिलाभोऽलुमाने त॒ पश्चधमेतावलात्‌ धूमेवङ्किव्याण- बूयतुभवो नत सर्मोधूमे बङ््धाणदति येन सभागारथ तत्खौकारः

अथ वङ्किमानयमि्यतुमितिवि पेषणन्नानसाध्यावि- शिष्टक्नानलादिति प्रवैतीवव्रिभानाये तत्कल्पने धुमेऽपि तथा क्रचिदृषूमस्यापि व्थापकत्ादिति चेन विशिष्वेशिद्य- क्ाने विरेणतावच्छेदकपरकारषन्नानस्यावश्कत हेतु- लात्‌ तञ्च इृत्तमेव नतु विशेषणन्नानमपि तया गौरवात्‌ गौरयमिति विशि्नाने बुगपद्िशेष्ये पिशेषणे सखिकषे एव कारणं नतु मिरषिकल्यकं मानाभावात्‌ विशिष्टन्नान- तमेव मानमिति चेक हष्टान्ताभावात्‌ दर्डौ पुरुष इत्यत विशेषणधौजन्यत्वानभ्युपगमात्‌ विशिष्टे शिषटन्नानत्वात्‌ सपि ममेयलेन ग्यां परिच्छिन्दन्‌ सवेश्रः स्यात्‌ तथा प्ररकीयन्नानविषये षटल्' नवेति संशया खात्‌ प्रमेयत्वेन तदन्यतरनिश्वयात्‌ प्रमेयत्ेन षटं जाना- तयेव षटत्' तख जानाति इति चेर तत्‌ किं षटल्य प्रमेयं येन तन्न जानीयात्‌ सकलघटटन्तिघमखय प्रमेयत्वेन तदश्रानासम््रवात्‌

ख्यते यदि सामान्यलक्षणा नालि तदारुक्रकतकौ- दिकं विना धूमादौ बयुभिषारसंथयेः खात्‌ प्रसिष्धधूमे वङ्किश्न्धार्वगमात्‌ कालान्सरोयदेशान्तरोवधमख मा- जाभातरेनान्नागात्‌ सामान तु सकलधूमोप्शितौ धमा-

श्रनुमानखण्डः 1&

न्तरे विशेषादशेनेन संशये युज्यते। यन्न्‌ पाकादौ चि- कोषो सुखादौ इच्छा खात्‌ सिङ्ग षृच्छाविरशात्‌ भ्रसिद्खान्नानात्‌ तस्पात्‌ रखत्वादिना श्रातेषु सेषु सिद्धं विहायासिद्धं इछा भवतौत्यभ्युपेयं तन्न भसिष्च- सान्नानेऽपि सिद्गोचरश्नानादेव इच्छाप्ररन्तिखाभाव्याद- सिह तयेार्त्मत्तेः -चातिप्रसङ्गः समानप्रकारकफत्वेन न्ानेच्छाछतीनां कायकारणभावात्‌ नतु समानविषयत्े- नापि क्चिदप्यकल्पनात्‌ समानविषयकले सत्यपि समाम प्रकारकन्नानाभावेनेश्छारत्यो रभावात्‌ तस्यावश्चकत्वेन गोरवाच्ेति परसिद्धान्तात्‌। नच स्ेन्नते संशया खादिति दोषः षट: इति षटत्यप्रक्रारकं हि श्ना संश- यविरोधि तच्च एतत खसामग्रौविरहात्‌ अतो षटलतवादि सकलविशेषन्नानेऽपि षटो पेति संशवदूति उपाधिज्चानाद्यभिचारक्नाने सति व्या्तिनिश्चय- दत्पाधिनिरूपणते तत्रोपाधि; साध्यत्राभिमतव्यापकत्व सति साधनवता- भिमताग्याप्रकः अनोपाधिकतन्नानश्च ्याप्निश्नाने हेतु- रतो यापकत्वादिज्नानेनान्योऽन्याखयः। यद्वा व्यापक तहबिष्ठात्मन्ताभावाप्रतियोगितं त्मतियोगिखन्चाब्ाप- , कवं प्रतियोगिलश्च तदधिकरणानधिकरणत्ममिति बदन्ति तश साधनपक्धम्मीवच्छिकरसाष्यव्यापकोपाध्यव्थाप्तेः नच तयोरमुपाधिलं॒टूषकतावोजसाम्बात्‌ मित्ातनयलवेन

१७ तन्यचिनामण्टौ

श्यामतसाधने शाकपाकजत्यख प्त्यत्तखपथ्रयतेन वायोः प्रत्यत्र साध्ये उङ्तरूपवस्चस्य शास्त्र प्रयोजकतवनो- पाधित्खौकाराञच्चेति पर्तेतरेऽतियाप्षिञ्च नच व्यतिरेके पवेतेतरान्यतवारित्यत् दतरान्यवस्यासिद्धिवारणाथं पवत- पदं विशेषणमिति व्यतिरेके थे विशेशणत्वात् उपाधिः बाधोन्नोतखायनुपाधितापत्तः चेष्टापत्तिः दतरान्यत- सयाप्रसिद्धा विशेषणं विना व्याघग्रहेण तत्‌सायेकलात्‌ ' वस्तुगत्या साध्यव्यापक; परक्तेतर उपाधिरिति चेत्‌ भर्तु तथा तथापि पक्तातिरिक्ते साध्यव्यापकताग्रहादुपाधेदूष- कलं तच्च तत्रायसि अन्यथा परक्े साध्यसन्देहादतुपाधिष्व खपाधिमात्रमुच्छिदोत विपच्ाव्यावन्तेकविशेषणम्ून्यतलं षि- शेषं तेन बाधोन्नोतपक्तेतरस्य परिग्रहः तत पर्चसयेव विपक्च्ात्‌ नतु प्रवेतेतरतवादेरिति चेच नहि वस्तु- ` विपत्तावतेकविशेषणमून्यं सवेत प्रमेयलादेः सत्ता नतोपात्तेति विशेषणे सिद्यसिद्धि्यापातः तथापि साध्यव्यापकत्वसाधनाव्याप्रकत्रे तत्र दति तद्याटन्या प्च साध्यव्याटृन्तिरतो हतोव्यभिचार एव व्यभिचार खावश्यसुपाधिरिति प्रक्तेतरणएव तत्रोपाधिः खात्‌ ताक- कवरस्येव दूषकात्वाञ्च व्यथे विधेषणम्‌ अतणएवातुमान- मात्रोष्छेदकतया जातिलाक्र प्चेतरखपाधिरिल्यपालं दूषणसमथेतेन जातिलामावात्‌ एतेन प्रेतर्थारृचछये मकारान्सरमपि निरणम्‌ उपाधिल्राभामेऽपि दूषणसमये-

अनुमानखेर्ड ९१

त्ात्‌। अथोपाधिः खव्यतिरेकेण सत्मतिषक्तोयापकतया दूषणं पर्ेतरत्व्यतिरेकशच्च साध्याभावसाधकोऽसाधारण- त्वात्‌ नतु यभिचारोनायकतया दूषणं यथाहि साध्यव्याप- कोपाधश्चायतया डेतोः साध्यायाणत्वं तथा साध्यव्याण- हेतवव्यापकतयोपाधेनं सोध्यव्यापकत्वमपि सिध्येत्‌ व्याि- ग्राहकसखोभयत्रापि साम्येन विनिगसकविरहात्‌ तस्माद्यथा साध्यद्यायं हेतना साध्यं साघनोयं तथा साध्ययापको- पाधिव्याद्या साध्यामावोऽपि साधनीयो व्यािग्रहतोल्या- दिति दूषकतावीज' सोऽयं सत्मतिपक्त एवैति मेवं एवं हि सत्मतिप्तउपाध्यङ्खावनं खात्‌ सतमतिप्रकतान्तरवत्‌ किदैवं बाधमेन्नौतोऽपि परतेतरो नोपाधि; स्थात्‌ ति रेकेऽसाधारण्ात्‌। नलु बाधे नोपाधिनियमः धूमेन कदे वद्किसाधने तदभावात्‌ नतु हेतुमति परते गधे पक्चेतरो- पाधिनियमः प्रत्ते वधौ कतकतवेनानुष्णएत्वे साध्येऽतेज- सादे रुपाधित्सम्प्रवा दिति . चेत्‌ तेजोमात्र पक्चवे- 5तेजस्ं विनान्यसख उपाधेरभावात्‌ किच पवेतावयवटन्य- नयतं पर्तेतर दर्यं छदपर्मतसंयोगानाधारलं ऋदपेता- न्यलादिकमुपाधिः खादेवव्यतिरेकेऽसाधाराभावात्‌ व्य तिरेकिण सत्मतिपक्लसम्भ्रवाञ्च चासाधारण्य तखापि सत्परतिपक्लोदापकतया दोषत्वात्‌ त्मादुभयोरपि व्या गराहकसाम्ये विरोधान्र व्यातिनिच्चयः किन्तूभयतर श्यभि- चारसंशयः तथाच अभिचारसंश्याधायकतेनोपाधेदू षकलं

१९ तच्वचिन्तामणौ

तच्च पछेतरेयसि तदुक्तमुपाषेरेव व्यभिचार शङ्ति भवतु , वोक्तन्यायेन सकलालुमानभङ्भिया परक्तेतरोऽनुपराधिः तथापि लक्तणएसतिव्थापकम्‌ नापि साध्यसमव्यापतते सति साधनाव्यापरकतसुपाधित्वं दूषकताबोजख व्यभि- चारोन्रयनस सत्मतिपक्तस्य वा साम्येन विषमयाप्रखा- प्युपाधित्वात्‌ तथा दूषकतायां साध्यबाघवस्याप्रयोजका तवाञ्च। अथ साधयप्र्योजकोधमर पाधि: प्रयोजकतञ्च न्यूनाधिकदेशटत्तेः तकिन्‌ सत्यभवतसतन विनापि भवत सदप्रयोजकलरात्‌ अन्यथा प्र्तेतरस्थाणपाधिलप्रसङ् दति चेत्‌ दूषगौपयिकं हि प्रयोजकत्भिह विवचितं तच्च साध्यव्यापकत्वं सति साधनाव्यापकत्वमेबेति तदेष प्रयोजकं नत्वधिकं व्येत्वात्‌। अथोपाधि; उच्यते यदन्यतर प्रतिवि्बते यथा जवाकुसुमं सटिकलौहित्य उपाधिः तथा चोपारधिषटन्ति्ाणयत्व हे तुलाभिमते चकास तेनासावुपाधिः नच याणयत्रमात्रेण टूषकत्रमिति साध्य दापकतापी्यते तथाच समव्याप्त एवोपाधिरिति चेत्‌ तत्‌ विं विषमथाप्रख दूषकतावौजाभावाबोपाधिशब्दवा्यत् तथावेऽणुपाधिपदप्टत्तिनिभित्ताभावादया नाद्य; तखापिं व्भिचारादयुजरायकलात्‌ नापरः नहि लोके समव्या्षएवा- न्यत्र खधमा प्रतिषिम्बजनकएवोपाधिपदप्रयोगः लाभादयुपा- धिना कतमित्यादौ लाभादावुपाधिपदप्रयोगात्‌ किच्चिम शासने लोक्षिकव्यवहा राथसुपाधिगयुत्मादनं किन्वतुमान-

असुमानखण्डः | ९१

दरूषणाथे तच्च साध्यवथापकतवं सति साधनाव्यापकवमात- मिति शस्ते तवेबोपाधिपदप्रयोगः। अन्ये तु यदमावोब्य- भिचारषिरोधौ उपाधिः नच विषमव्थाप्रस्याभावोयभि- चारं विरुणद्धि तस्याभावेऽपि व्यभिचारात्‌ अलि छनि व्यतरव्यापकं प्रमेयत्वं तद्याणञ्च गुणत्व चानित्यत्वगुणत्व- योग्यभिरस्ि समव्या्षिकसख व्यतिरेक सथा नहि सा ध्यव्यापकव्याप्यौभूतख व्या यत्तत्‌ साध्यं अभिचरतिव्यनि चारे चान्ततः साध्यमेबोपाधिः अभेदेऽपि व्याणयव्यापकलयात्‌ साधनप्यापकल्यादिति ख्वौचकुलनर तवापि दछयव्यभिचार साध्यव्यायव्यायत्व' तन्त्रमावश्चकत्वाह्लाघवाच साध्य- वयापकब्याप्यत्रमपि भवतैव व्यभिचारस्य दशिततात्‌ नच साध्यव्यायव्यायत्रमेवानोपाधिकत्वं साध्यश्या्यमित्यत्रापि द्य नोपाधिकत्व' तदेव बाच्य तथा चानवस्येति अनोपाधि- कत्वं याश्िलक्ञणे यावदिति पदं साध्यव्यापक विशेषणं दत्तमेव किञ्च यस्िन्‌ सत्यतुमितिने भवति तदेव तत्र दूषणं नतु यद्यतिरेके भव्येेत्येतदूगभं विरुद्वादेरय- दोषलाप्ते; नापि प्रत्तधम््रौव च्छव साध्यव्यापक सुति साधनाव्यापकतवमुपा धित्वं साधनावच्छितर साध्यव्यापकोपा- ध्यव्यापनात्‌ शेब्दोऽभिषेयः परमेयता दित्या ्रावणवस्यो- पाधित्ापन्तेश्च शब्दधर्मगुणतावच्छिन्ाभिधयत्व यतं ख्परादो तवाश्रावणत्व' व्यापकं परे प्रमेयस्य साधनखा- व्यापकं हि तत्‌। भादन्षमव्यादाइपाधो पर्चनियत

२४ तश्वचिन्तामणौ

ताह्धन्मभावाच्च। अथ साधनावच्छिक्रसाध्यव्यापकतवं सति साधनाव्यापक उपाधिः तेन ध्वंसस्य जन्यत्वेन धवं स- प्रतियोगित्वे साध्ये साधनावच्छिब्रसाध्यव्यापकं भावत्वमु- पाधि वामे शाकपाकजत्वमुपाधिरिति तत्र पर्तधम्बमा- वच्छिनरसाध्यव्यापकोपाध्यव्यापनात्‌ जलं प्रमेय रसवन्ना- दित्यत्र रसवन्वावच्छिन्रसाध्यव्यापरकश्थिवोत्वस्योपाधितल- प्रसङ्गात्‌ सोप्राधित्वादसाधकमित्यतर साधनावद्छिनसाध्य- व्यापकव्यभिचारिते साधनावच्छनरेत्यख व्थवतप्रसङ्ाच किच्च प्हयेऽपि विशिष्टसाध्यव्यभिचार विशिष्टसाध्यव्यति- रेकं वा प्रसाध्य प्रचचात्‌ केवलसाध्यव्यभिचारः केवलसाध्य- व्यतिरेको वा साधनौयसलथा चा्थन्तर केवलसाध्ये हि विवादो नतु विशचिे। भय प्ररतसाध्यव्य भिचा रसिद्धथं विशिषटसध्यव्य भिचारः साध्यदति चेत्र अप्राप्तकालत्वात्‌ प्रथम साध्यव्यभिचारणए्वोडायसशत्रासिद्धाइुपाधिरिति चेत्‌ तरि प्ररतानुमाने नोपाधिदरूषणं खात्‌ किञ्च साध्यव्यभिचारहे ततेन पर्धर्मावच्छिन्नसाध्यव्यापकव्यभि- चारएवोपन्यसनीयोनोपाधिः। स्थादेतत्‌पयेवसितसाध्य- व्यापकत्े सति साधनाग्यापकडपाधिः पयेवसितं साध्य पर्षधमेतावललभ्य' यथा शब्टोऽनित्यवातिरिक्तशब्दधग्मा- तिरिक्रभमेवान्‌ मेयत्ादित्यत्र पयेवसितं यत्ताध्यम्‌ अनित्यत्वं तस्य व्यापकं छतकल्वसुपाधिः यरि चे तथेव कतकलमपि शब्दे साध्यते तदा भनित्यत्रसपाधिः

अनुमानखर्डः २५.

तदङगं॑वायुक्गलाध्नियमच्युतोऽपि कथकेरपाधिरहाग्यः पययेवसितं नियमयन्‌ दूषकतावोजसास्राज्यादिति भनेन पर्लधम्मसाधनावद्धिसाध्यव्यापकोपाधिः संगते तादथ साध्य पय्येवसितत्वादिति तच एवं द्यणकसख साव- यव्ये सिद्ध दयणकमनिल्यद्रग्यासमषेतं जन्यमष्त्वानधिक- रणद्र्यवादित्यत निस्पशेद्र्यसमवेतलमुपाधि;ः खात्‌ भवति हि नित्यद्रव्यसमवेतं पग्येवसितं साध्यं तख ्या- पकं साघनायापकञ्च किञ्च पसधग्मतावललमभ्यसाध्यसिद्धौ निष्णल उपाधिः तदसिद्धौ कसय यापकः नहि सोपाधी यक्षधस्तावलात्‌ साध्य सिध्यति यद व्यापकडपाधिः स्यादिति भनरोच्यते यद्यभिचारित्ेन साधनख साध्य- व्यभिचारित्वं उपाधिः लक्षणन्तु पय्यवसितसाध्यव्याप- कते सति साधनाव्यापकत्वं यद्ुम्मीवच्छेदेन साध्य' प्रसिद्ध तदवच्छिन्नं पव्येसितं साध्य' धमः कचित्‌ साधनमेव क्रचिदृद्रव्यत्रादि कचिन्महानसत्वादि तथाहि समब्याप्रख विषमव्याप्रख वा साध्यव्यापकख व्यभिचारेण साधनख साध्यव्यभिचारः सुटएव व्यापकव्यभिचारिणसद्यायव्य- भिश्वारनमियमात्‌ साधनावच्छिनपसलधग्म वच्छित्रसाध्य- व्यापकयोर््य भिचारित्रेन साधनख साध्यव्यभिकारित्वमेव यथा ध्वंसस्ानिल्यतं साध्यं भावत्वद्ध वायो; प्रत्यक्षत्व साध्यं उदृमूतरूपवच््स्य बिशेषणाव्यभिचारिणि साधने विशिश्यभिचारस मिशेषव्यभि्ारित्वनियमात्‌ अतणव

२६ तक्यचिन्नामणौ

नाथीन्तरं विशेषणाव्यभिचारित्रेनन्नाते साधने विशिष्ट

अभिचारः सिथ्यन्‌ विरे्साध्यव्यभिचारमादायेव सिथ्व- ति पत्चधर्मंतावलात्‌ अरन्या प्रतीतेरपय्येवसानात्‌ नच पर्षध्नं ताबलात्‌ प्रकछतसिद्धावर्थन्तरम्‌ यदा प्रल्यत््‌- स्र्थगययतव प्रत्यक्षय भिचारि द्रयलाव्यभिचारित्वे सति दर्यप्रत्यक्षवव्यापकव्यभिचारि तवान्महत्ववत्‌ तथा भिता तनयत्वं॑ श्यामत््यभिचारि ` मित्रातनयतायभिचारितवे सति श्याममित्रातनयल्व्यापकव्यभिचारित्वात्‌ अषटतवत्‌ ञ्रव्यभिचार तत्ामानाधिकरणात्यन्ताभावाप्रतियो गित तच्चामेदेऽपि। यहा यः साधनव्यभिचारो साध्यव्यभि- चारो्रायकः उपाधि; तचच्च साक्तात्‌ परम्मरया वेति नार्थान्तरम्‌ विच्च अर्थान्तर पुरुषदोषत्यादाभासा- न्तरस्य त्राभावादुपाधिशेव भावतादिकं दोषः नचेवं शब्टोऽभिघेयः प्रमेयतवादित्यतरा्रावणत्वं जलं प्रमेयं रस- वत्वादित्यत्र श्थिवौत्वमुपाधिः खात्‌ केवलान्वयिवसाधक प्रमाणेन तत्र साध्यसिद्धेरुपाधेविश्टाव्यापकत्वात्‌ पर्तेतरे खव्याषातकत्वेनानुपाधावतिव्याप्षिः ततामुक्ल- तकौभाषेन साध्यव्यापकत्वानिखयात्‌ सचारदशेंनादेखेन विना संशयकलवादिङ्गं बाधोन्नौते चानुकूलतकोऽस्य- वेति एवं. प्मैतावयबटृन्यन्यतलयादेरपि नोपाधित्व' प्चमातर व्या्त॑कविगेषणवस्वात्‌ अतएव धमे अपन्धनम्रभववङ्क- मन्तं द्र्यवहिरिन्द्रियपरतयचत्े खदृमूतङूपवत्तं भित्रातन'

नुभानखगड़ः | ९७

यश्चामत्व शाकपाकजत्' जन्यानित्यतल भावत्शुपाधिः तदुतकषणए॒साध्योत्कर्षात्‌ अनन्यथासिद्धान्धयव्यतिरेकतो वेदयकात्‌ कारणतावगमेन षटोनमव्जनप्रसषन साधयव्धा- पकतानिश्यात्‌ तत्‌ भिं काक्षारणयोरेव श्था्नि; तथा ब्धा व्याकुलौसखादिति चन्न तदुपजीव्यान्येषामप्यनुकूल- तके व्याक्षिग्रहात्‌ यत्र साध्योरध्योहतुसाध्ययोबी याि- ग्राहकसास्यानेकतर व्या्निनिच्चयलत्र सन्दिग्धोपाधित्व व्यनिचाररुश्योपधायकवात्‌ यदा तादृष्यकवरातुकूल- त्काबतारसदा हेतुत्वमुपाधितवं वा निखितं प्रज्ञतरख खव्थाघातकत्वन हेतव्यभिचार संशायकत्मतो सन्दि- ग्धोपाधिरपि सः। यन्तु प्तेतरस्य यथा साध्यव्यापकत' तथा साध्याभावव्यापकत्मपि ग्राहकसाग्यात्‌ तथा चोभ- यव्यापकनिटत्या साध्यतदभावाग्यां प्ते निवत्तितव्यम्‌ चेवं तथा पक्तेतरः साध्यव्यापकतासंशयेन सन्दिग्ध; कथ पर दूषयेदिति तन्न तथापि हि साध्यव्यापकता पर्ष- मालब्बय हेतुव्यभिचारसंश्याघायकत्वेन दूषणं खादेव नलु यत्रोपा।धलत्राबुकूलतकोंयदि नासि तदा तदभावे- नेव व्यापरेर ग्रहः अथाशि तदा साध्यथायागथापकवेनो-' पाधिः साध्याग्यापकत्निश्चयानोपाधिरित्युभयथापि नो- पाधिदरषणं वयाणभावव्यायसुभयमतरपाधिरपि तद- मावोक्रयनेन दोषद्ूति वाच्यं उपाधेरामलाभायेममुकूल- तकौभावोपजोवकल्ेन तस्येव दोषलादिति चेत्र सोपा-

` शद तक्षयिन्तासणशौ

धापैकत्र साध्यतदभावसब्नन्धस्य विरद्गतादवच्छेरभेदेन तदुभयसम्बन्धो वाच्यः तथाच साधने साध्यसब्नन्धिताव- च्छेदकरूपरमतुकूलतकभावोपजीव नमन्तरेणोपाधिरावश्चक- लयातुकूलतक भावोऽयावश्यकद्रति डभयोरपि विनिगम- काभावारटूषकत्म्‌। अन्ये त॒ वद्याटत्या यख ॒साधनख साध्य' निवन्त॑ते धममलतर हेतादुपाधिः सच धम्मोयस्या- भावात्‌ पत्ते साध्यसाधनसखन्धाभावः यथा अाद्रन्धनवन्तं व्यावनेते हि तद्याट्या धूमवच्मयोगोलकेः अतएव तत्र साध्यसाधनसस्वन्धाभावः परते एवं भावत्वव्यात्या ध्वे जन्यखानिल्यवयो; सब्बन्सोनिवन्न॑मानः प्र्तधन्भेताबला- दनित्यवाभाषमादाय सिध्यति तथा वायाबुदूभूतरूपवच्व निवन्तमानं वहिद्रे्त्य सति प्रत्यत्तत्व निवन्तेयत्‌ प्रत्य ्षखाभावमाराय सिध्यति तथा चोभयत्रापि प्तं साध्या- भावसिद्चा साध्यसाधनसम्बन्धाभावोऽखोति अतएव बाधा- नुकीतपक्तेतरस्यालुपाधितरं खव्थाघातकत्वेन तद्यतिरोकस्य साध्याग्यावनतकलादिति। यन्तूपाधिमातख लक्तणं व्यति- रोकिधम्मेतवं पक्ततरोऽपि कचिदुपाधिः तन्तदुपाषेस्तु तन्तत्‌- ` साध्यव्यापक सति तन्तव्धाधनाव्ापकत्व नच धूमवङ्कि- सम्बन्धोपाधिः प्रचतेतरत्' खादिति वाच्यम्‌ भाषाया श्रसिङधेरिति तन अतुमितिप्रतिबन्धकन्ञानविषयतावच्छे- दकसुपाधित्वमिह निर्यं तश्च यतिरेकिलमतिप्रशङ्ात्‌ विशेषलक्षणे वङ्कि धूमसब्न्े पक्ततरवस्योपाधिलप्रस

अनुसानखग्डः १९

ङ्ाचच केचिन्त॒ साधनव्यापकोऽुपाधिः कचिद्यत पराः टृन्तर्ेतु; यथा करका एटयिवौ कटिनसंयोगात्‌ एत्यवानु- शाशीतस्पधवत्ं नच ततर खरूपासिष्धिरेव रोषः सबे- त्रोपाधेदर षणान्तरसरादिल्याङ्ः साध्यच्च नोपाधिः व्यभिचार साधने साध्याविशिषटवात्‌ अलुमितिमाघ्रोच्छद- प्रसङ्गच्च। चायं द्विविधः निञित: सन्दिग्धच्च साध्य व्यापकेन साधनाग्यापकत्येन निितोव्यभिचारनि- श्चयाधायकत्वेन निञितोपाधिः वथा वङ्किमच्येन धूमवन्ते साप्ये भदैन्धनप्रभववद्िमत्वं यत्र साधनाव्यापकत्वस- नटे; साध्यव्यापकत्वसंशयोवा तदुभयसन्देहो वा तत्र हेतु- व्यभिचारसंशायकत्वेन सन्द्ग्धोपाधिः यथा मित्रातनय- त्वेन श्यामत्वं साध्ये शाकाद्यादारपरिणतिजलव' तेनेव हेतुना शाकपाकजत्वमपि साध्यं तत्र शामलस्यो- पाधिल्वादभयखापि साधने अर्थान्तरं श्वासलमात्रे विवा. टो नदमयतर नचेवं धमाद्यतुमानेऽपि वङ्किसामगुप्पाः धिः स्वात्‌ तत्र बङ्किनव त्ामग्धापि समं धूमस्थानोपा- शिकत्निच्चयात्‌ अत्र तु मित्नातनयत्वव्यायश्चानन्ता- मग्या स्थातव्यमिल्यत काययकारगभावादौनां व्यातिग्राह- काश्णामभावात्‌ अतएव साध्यसामन्युा सड हेतोरपि यत्च वयाभिग्राहकमसि तत्र सामग्रौ नोपाधि; यत्र त॒ तखासि तत्र साणुपाधिरित्यभिसन्ाय सामग्रो कचि करोपाधि्मैतु स्त्र इत्युक्तं यथा दुल्ययोगचेमयोरुपाे-

३५ तच्व-चन्तामखौ

वयापकतासन्देहे शष्ठरातुमाने शरीरजन्यतव्राणुतवादिः यथा शाकपाकजत्वस् साध्यव्याप्रकतासन्देषे मित्रातन- यखे। यन्तु उपाधिसन्देहो नोपाधिने षा हेवाभासान्त- रमिति तद्ङ्ाबने निरलुयोज्यालुयोगदूति तन्न सन्दिग्धा नेकान्तिकवद्यभिचार संथयाधायकत्वेन दूषणता पारव व्यभिषारनिखवाधावकतया। 9053

ददानौसुपापेदं षकतावौजं निङ्ग्यते।

नायसख व्यतिरेकद्वारा सत्मतिपचचत्ेन टूषकत्वं तदा हि सत्मतिपक्चे सत्मतिप्तान्तरबदुपाधरश्ङ्ाबनं स्यात्‌ प्रतिप्र्तबाह्कलये नाधिकबलाथेमुद्धावनं शतमप्यन्धानां प्रश्यतौति न्यायात्‌ एकेनापि बहनां प्रतिबन्धाच्च व्यासि पक्तधम््रतेति बलं तञ्च तुल्यमेव नतु भयखमपि एकस्मारलु- भितिदशेनात्‌ सन्दिग्धोपाधेरटूषकतापाताच्च तद्यतिरेकस्य पञ्च सन्दिग्धवात्‌। अपि चवं बाधोन्ौतपक्तेतरसखयोपा- धिलंन खात्‌ व्तिरेकेःसाधारण्यात्‌ पत्तधमेदोपाधिनं खात्‌ यधा षटोऽनिल्यो द्रव्यवादिल्यत्र कामेत्वं अन्धकारो द्रव्यं खातन्त्येण प्रतीयमानत्वादिल्यत्राखावणतं तद्यति- रेकख प्राटन्तित्वात्‌ नायसुपराधिः तद्ठत्तणसचात्‌ अन्यया टूषकलसम्भवाच्च किञ्च साध्व्यापकव्यायत्वनो- पारे; साभ्याव्यापकत्रे तद्यतिरकेण कथं सतामतिपत्त नद्य- व्यापकषव्यतिरेकादव्याणयव्यतिरेकः नापि व्या्षिविरदरूप- तया भसिद्धवेनानोपाधिकतसख व्यािलनिरासात्‌

अनुमामखण्ड़ः | ११

माप्यनोपाधिवन्नानख व्याप्िधौहेतुवस्य तच्छेन व्याि- न्नानकार णविषटकतया व्याणतासिद्धाबन्त्भवः। नदय न्यस्य साध्यव्यापकत्वसाधनाव्यापकत्न्नानमन्यव्याधिद्ानं प्रति प्रतिबन्धेकमित्यक्तम्‌ साध्यव्याप्कतसाभ्यव्याय- लन्नाने विद्यमाने साधनख साध्यव्यापकन्नानं नोत्पन्तुमह- तीति वाचं नहि साध्यव्यापकव्यापष्यवन्नान व्याभरिन्नान- कारणं येन तत्मतिबन्धक खात्‌ किन्तु साध्यव्यापक्व्यभि- चारित्ेन साध्यव्यभिचारिव्वन्नानद्वारा नापि यभिचारो- न्रायकत्ेन यथाहि साध्यव्यापकव्यभिचारितया कसाधनस साध्यव्यभिचारित्वमलुमेय तथा साध्यव्याप्यथ्यभिचारित्ेन साध्यव्यभिचारित्वमुपाधेरणतुमेय व्याधिग्राडकसाम्यात्‌ नापि साध्यव्यापकाव्याणत्येन व्याप्षिविरडोन्रायकतया साध्यव्याणाग्यापकत्वेनोपाधेरेव साध्याव्याप्रकलसाधनात्‌ तख्मादुपाधिदहत्वाभासान्तरसिति

च्यते ाद्रन्धनवत्वादेलकादिना साधव्यापकल- साधने व्यामकले नििते दूषकतावौजचिन्तनं यदि हि साध्यसाधनसहचारदशेभेनोपाधो साध्यव्यापकतानिन्चयएव नासि तदोपाधितनिच्चयाभावात्‌ दरषकतेव नास्तोति क्र वद्हिभीवान्तभीवचिन्ता। किच्च सत्मतिपचततया व्याण- लासिृतया खातन्त्ेण बा यदि दोषलं सब्बेथा साध्यव्याप- कतानिख्योवाखः तेन विना तेषामभावात्‌। तसखमाइूषा- धिनिश्ववाद्यभिचारनिखयः तत्सथयान्तत्संशयईति व्यभि-

१९ तच्च चिन्दामणौ

चारज्नानहारां साध्यव्यापकायायवेन वयातिविरहोना- यकतया बोपाधेदूषकत्म्‌ ।' यदा साध्यव्यापरकाभाववद्‌' त्तितया साध्यव्यभिचारित्वमुन्ेय साधनाभाववद्‌- दृन्तित्मुपाधिरिति बाच्यम्‌ उपाधिमातोच्छेदप्रसङ्ात्‌ सतप्मतिपक्ते पृ्ैसाधनव्यतिरोकवत्‌ अटत्तिगगनादौ साध्या- व्यापकत्वात्‌ संयोगादौ हेतो साधनव्यापकलाञ् अथोपाध्याभासाः। असांधारणविपयेयो यथान्वय- व्यतिरेकिणि साये बधोन्नौतान्यपक्तेतरत्म्‌ अप्रसिद्ध साध्यविपरयैयो यथा केवलान्वयिनि साध्ये प्र्ेतरत्रादिः। बाधितसाध्यकविपर्ययो यथा वङ्किरुष्ण सजसा रित्यत्राङत- कलम्‌ पत्ताधिपर्ययो यथा कित्यादिकं सकष कायवा- दिल्यत्राराव्यतिरि क्लम्‌ अत्राुव्यतिरेकव्यतरेकस् ्ि- लयादेरेकरेश्टक्या भागासिद्धः। पमसाधनव्यतिरोकोयथा श्वी रार सोऽनिल्योऽनित्यदन्तिगुणत्नात्‌ रसोनित्यो रसने- न्दरियजन्यनिनिकल्पकविषयत्वात्‌ रसत्ववदित्यारौ पव॑साध- नताया: प्रयोगानुरोधित्रेनाव्यवस्ितत्वात्‌ कदाचिन्नित्य- त्रसाधनव्यरिरेकस्योपाधित्वं कदाचिदनित्यवसाधनव्यति- रेकित्वसखेति वस्तुव्यवस्था खात्‌ रपाधनित्यरोषलाञ्च नहि यद्येन सोप्राधिसम्बद्ं तन्तनानुपाधितलसस्नद्धं सम्मति नतु सतमतिपचचोच्छेदः पूनबसाधनव्यतिरोकखालुपाधितव वौं स्थापनाया यताभासतं तत पूषेसाधनग्यतिरोकख साध्याव्यापकलेनानुपाधित्ात्‌ पुबहेतोलतणएवासाध-

अनुमानखर्ड. | १४

कलात्‌ सत्मतिप्र्तेयये तत्रेति वाच्यम्‌ अर्टद्यमाणविशेष- दशायां सत्रतिपत्तसन्प्वात्‌। पवंसाधनव्यायग्यतिरोको यथा अकर्टकत्वातुमाने नित्यतलादिः। प्र्तविपक्षान्यतरान्यो यथा प्रसिङ्कातुमाने परवतजल्कदान्यतरान्यलम्‌ पक्ेतर- साध्याभावो यथातेव पर्मैतेतराग्निमच्व' नचात्र व्यथेषिशे- घणतवं टूषगां सच्चपयुपाधभेराभासत्वात्‌ तन्तुख यथा- तरव पर्ैतेतरोन्धनवक्वम्‌ एवं षङ्किसामग्या दिकखाम्‌

व्याणनन्तरं पच्चधग्मता निरूणते

तत्र ताबत्‌ सन्दिग्धसाध्यधम्यतवं प्रत्तम्‌ सन्देहो हिन विशेषणं परामर्शें लिङ्दशेनव्यातनिखरणादिना तस्थ नाशात्‌ नोपलक्षणम्‌ अव्यावन्तेकतापत्तः नापि साधकबाधकप्रमाणाभावः ठभयाभावस्य प्रत्येकसच््वेऽपि सत्वात्‌ नायभावहयं तथा बाधकप्रमाणाभावसख व्यथेवात्‌ दादेः पर्ततरेऽपि बाधहेत्वसि द्यादे रावश्चकत्ेनातुमि- व्यलुत्मादात्‌ नापि साधकप्रमाणाभावः श्रोतव्योमन्तव्य दूति यत्या समानविघयकय्रवशान्तरं मननबोधनात्‌ प्रत्य ततरेऽयतुमा नदभेनात्‌ एकलिङ्ावगतेऽपि लिङ्गान्तरण तदतुमानाच्च मन्तव्यश्चोपपन्तिभिरिति खरणात्‌। भय सिषाधयिषितसाध्यधम्मी धर्मों प्रक्षः तथाहि सुमुत्तोः शब्दादात्मावगमेऽपि मनन मोक्ोपायत्वेन सिद्धिविशे- पानुमितीच्छयाल्नातुमानम्‌ अतएव प्रत्यक्तपररिकलितम- ्थैमतुमानेन बुभतन्ते तकंरसिकाः नहि करिणि षट

२४ तस्वचिन्तामणणौ

चोत्वारोण तमतुमिमतेऽनुमातार इति बाचस्तिवचन योरविरोधः अनुमित्शातदिरहाभ्यां तदुपपत्तेरिति चेन सन्देहवत्परामथेपूवे सिषाधयिषाया अथ्यभावात्‌ योषता- याञ्चानिरूमणात्‌ सिषाधयिषा विरहेऽपि षनगच्नितेन मेषातुमानात्‌ खकारणाधीनटतौयलिङ्गप रामथेवलेनान- पेक्षितातुमानद्भनाञ्चेति उच्यते सिषाधयिषाविर हस छतसाधकप्रमाणाभावो यत्रासि पत्तः तेन सिषाधयि षाविरहसहकृतं साधकप्रमाण यत्रासि सन पत्तः यतर साधकप्रमारे सत्यसति वा सिषाधयिषा यत्र बोभयाभाव- सत्र विशिशभावात्‌ प्चवं यद्युपि प्र्षवसय केवलान्वयि- तरात्‌ ना मदकलं तथापि प्रक्षपदपरर ्तिनिमिन्तसुकतम्‌

पक्चधमख व्यापिविशिष्टन्नानमतुमितिहेतुः , नतु व्यायलावच्छेदकमप्रकारेण व्याक्षिखरणं पक्ष तान्नानं तया लाघवात्‌ परामशदहेत॒तवेनावश्वकत्वाञ्च एवञ्च धूमो वद्िव्यापो धूमवां चायमिति ज्नानहयादेवातुमितिरस्तु चामुमितिं प्रति या्वन्नानमेव हेतुलांषवात्‌ उप जौग्यतवा्धेति वाच्यं तस्यातुमितेः पूवेमसिद्धौ युगपदुप- खत्यभावात्‌ अय यथा तन्तापिशिष्टद्मर णे सतौन्द्रिय- सन्विकषटे एवायमित्यभेदपत्ययो भवति तयेन्दरियसनि- रे धूमे वद्किव्यायधसखारणे धमत्वासाधारगधमेदथैना-. दयाप्योऽयमिल्यमेदपरत्ययः खात्‌ सामग्डुरत्ततादिति एबामुमितिदेतुरिति चेत्‌ म्रत्यक्तसामग्रीतोऽलुमिति-

अतुमाम्खगडः २५.

सामग्धा बलवत््रात्‌ अतुमितिरेबोत्मद्यते त॒ याणा- भेदप्रत्यवः अन्यथा तवापि प्ररामशनन्तरं परामर्शन्तरम्‌ तदतुब्यवसायो वा भवेन्तवलुमितिः। अथ धूमोवङ्कि- व्यायदूति खरतः प्रवेतीयधृमेन्दरियसन्तिकषे प्रयसत एव वया्षिधूमत्वयोर्ेशिष्य' यतर भासते विश्षरणन्नानख षे टृन्तत्वात्‌ तत्र यत्र चाप्रवाक्यादङ्किव्याप्यवानयमिति ज्ञानं तत्रोभयत्रापि लाषवात्‌ परक्षषमयाप्वन्नानस्य हेतुव- कल्परनादन्यत्रापि तथेति चेत्‌ इन्द्रियासन्निकटऽतीन््िये लिङ प्रत्यत्तविशिष्टन्नानसामग्रौविर दान्त विनानुभि- त्यतुत्मादापत्त :। अखदुक्तसामग्याश्च तल्ापि स्वात्‌ चानुमानात्‌ तत्र प्रामशऽनवस्थानात्‌ अय यथास देवदत्तो गौरो बा परमाशरूपाधिकरणं वैति संशयो वद्िरखतन्त्रेणापि मनसा कोटिखर णविशेषादशेनादि- सहकारि वशाव्जन्यते यथा वा निद्रासदहकारण वाद्यखपरा- नुभवः तथेहापि न्नानौन्तरोपनौतविश््य व्याप्निररणसष्- कतेन मनसा परामर्थो जन्यते तदनन्तरमनुमितिदशेना- दिति चेत्‌ व्यार्भिख्मरणादेः प्रमाणान्तरतापत्त : तदेव .. हि प्रमाणान्तरं यदसाधारणं सहकारि समासाद्य मनो वदहिर्गौचरां प्रमां जनयति यथेन्दरियादि संश्यखमपौ तु रमे दति निद्रादेः प्रमाणान्तरत्वम्‌ नच तवापि कथं धूमो वद्कि्याण दरति व्यवहारः तदानों तद्याणला- जुभावकाभाबादिति वाच्य तत्र ङतधूमे धमत्मेन वद्कि-

९६ तन्वि नासते

व्यायवानुमानात्‌ तन्ते धूमत्वेन व्यघ्यतुभवः सम्प्रति अतएव योवङ्किव्याणवान्‌ सोऽबश्च' वङ्किमान्‌ दूति व्यािन्नानवतोऽतुमितिनौन्यथा अथ पवेतोय- धमे धमल्ेन न्नाते वङ्किव्यापयाऽ्व वेति सुथयेऽ्य- नुमितिः खादिति चेन धमो वङ्किगयाप्यद्ति खमरणं विद्यमाने धमवन्नानख विशषदशनत्वेन संशयानावात्‌ अन्यथा परामर्थोऽपि कृतो खात्‌ संशयेन प्रति बन्धादिति चेन्तुल्यं सामान्यनि्चयस्य सामानय रंशवनिवतेकल्ादुधूमसामान्ये एव संश्यो मामृत्‌ विशे षरंशयश्च विशेषनि्चयनिवतेनौय इति धूमविशेषे संश यनिरासाथं यग्याक्षिनिश्चयो वाच्य दूति वाच्य यतर हि यद्याबतेकधमेदथेनं तत्र तत्संशयः तच्च सामान्य विषे वेति। वस्तुतस्तु धूमलपुरसारेण व्यापि रगो यक्चधर्मतान्नामे चाठुमितिभेवल्येव नतु भावोऽभावो- वा उभयथापि प्रमेयमित्यत्र भावत्ाभावत्योयौणलाय- च्छेदकयोर ग्रहादङुमानं खात्‌ तदन्यान्यलरूपसखान्य- तर्वसख लिङ्लाभावादिति श्रेत्‌ भावल्वाभावतान्यान्य- ध्मब्वस्य तत्र लिङ्गलात्‌ एवं धूमालोकान्यतरवमपि लिङ्गम्‌ अथ यद्य तिरोकन्नानं यदुत्पन्तपरतिबन्धकं तन्त न्रिश्चयसाध्य' यथा पर्चधमेख व्याप्यभेदन्रानमनुमिति- प्रतिबन्धकम्‌ अतो व्याणाभेदनश्नानं तद्धेतः सिध्वतोति चेन घमलप्रस्कारण व्थािखारणे पक्चपमतान्नाने रुति

अनुमानखरडः ३७

पिशेषदशेनाच धमे व्थायभेदन्नानं किन्तु भलुमितेरेवो- त्मनि; तकषामग्रीसच््वात्‌ अतो थाप्ेदन्नानं नाठुमिति- प्रतिबन्धकं चेन व्यायाभेदन्नानं तद्ेठः खात्‌ धमत्व- प्रकारण व्याप्निखारणपश्चधमेताग्रहे इयं धूमव्यक्तिवङ्कि- व्या्या नेति भ्ाम्यतोऽतुमिल्यापन्तिरतोषिशिष्टञ्ानं हेत॒रिति वाच्य धमलख विशेषस्य दथेनेन ताहशभ्नमा- नुत्पत्तः तत्नातुभितिसद्धावादेव अन्यथा निश्चयसामग्यु सत्यां भ्रमानन्तरं परामशेएव कुतो भवति अस्तु वा व्याणतया पक्ञधमेतया चावगतस्य भेदाग्रहएवातुभिति- देतु; परामशेहेत॒तया तसखावश्चकलत्रात्‌ अतणएवासज्ि- रषटधमन्नानादणतुमितिः चेवं गोरवं तदा विशिष्ट न्नानानुपस्छितेः। नं जनकन्नानाविरोषिनोन्नानखा- प्रतिबन्धकत्वात्‌ मेदग्रहो प्रतिबन्धक इति वाच्यम्‌ अभेद- न्नानखाजनकलात्‌ त्वयापि लि्कपरामशं ताहशखथ प्रति- बन्धकत्वखीकाराच्च। अथ गोलं सपुरत्राबान्तरजाति- लिङ्' स्थात्‌ तदृगतधम्भ्रान्तरस्याभावात्‌ अतएव तस्य विलक्षणत्वात्‌ दति चे व्यक्तेरेव तत्र प्रकारत्ात्‌ नहि गौर्मोतल्रमिति ज्ञानयोरविशेषः अन्यथा गोल्मिति- ज्ञानस्य निर्भिंकल्पकत्वाप्या थाप्ववग्रहे परामथे चाठु- पयोगात्‌ गवेतराटन्निते सति सकलगोटक्षित्व गोत्त मिल्यसुभषाच्च चैवमनवस्था तदित राटन्तितमे सति तद्‌-

ट्ित्रस्याङुभवेनापलापासम्भवात्‌ 9

त्वचिन्तामणौ `

अतोव्यते भयमालोको धूमो वा उभयथापि बदङ्कि- वयाणदूति श्नानं ततोऽलुमितिः धूमलेनालोकत्ेन वा तत्र निखय;। अथ तदन्यान्यत्वमेब तत्र लिङ्क तद- न्नानदशायामलुमितिदशेनात्‌ तयेति वां धूमालोका- न्यान्यलन्ञानं विना तवापि तत्र व्यायलानिश्चयेन तदथं तदोधावश्वकल्वादिति चेव नहि धमालोकान्यान्यतवं धूमा- न्यान्यत्वं वा व्चाणतावच्छेदकंः गोरवात्‌ थभिचारावारक- विशेषणवत्वाञ्च विन्तु धमलादिकं तच्च तत्र सन्दिग्ध- मेव, ननु तदन्यान्यहङ्कव्या्यमेव व्यभिचाराभावेन द्यािविरहसाधनख बाधितलात्‌ पुरुषस्तु तत्र॒ नौलधूम- वत्वादित्यत्ेवाधिकेन निगद्यते याणल्ासिद्धति चेक तदन्यान्यदुमालोकखरूपमेव तच्च श्यायनिति ` सत्य वस्तुगत्या ाघ्नश्नानादलुमितिः अतिप्रसङ्गात्‌ किन्तु व्यायतावच्छेदकप्रकारकन्नानात्‌ तदन्यान्यत्वं षङ्कि- गाणतावच्छेदकमि्कञम्‌ चेवं तदन्यान्यलादङ्कि- व्यायत्मपि तत्र नालुमेवं यथेविशेषणत्वादिति बाश्य ्रत्क्चं हि तदन्यान्धलविशेषदशेनाद्यायतनश्नानं जनयति दिरोषणक्नानविशेषरणविशेष्यसम्बन्धविशेषणविशेष्येन्द्रियस - निकपैतदसंसगगैग्रहषिशेषदशेनानां स्वेन वङ्किग्याय- प्र्यक्चसन्लात्‌ चेवं प्र्यकतेऽपरि तदन्यान्यलश्नानं सषटकारौति वाच्यम्‌ अन्धयव्यतिरोकाभ्यां गुरोरपि तख विरेषद्थनतेन प्रत्यच्तसदकारितलात्‌ तस्माकदन्धान्यल-

आसुमानखण्डः। ३९.

शानं तत्र आणताश्रानोपत्तीयं नतं साक्तादमुमितिहेत- रिति किञ्च बङ्किव्यायवानयमितिशब्दज्नाने श्यायल्न्नानं कारणामत्यन्यव्ापि तथा। भथ वङ्किव्यायत्रमपि बङ्कि- व्याणताषच्छेदकं तथाहि बद्किनिरूपिता धूमा दिप्रतयेक- टृन्निरेव व्या्िव्यीक्भिवेन, सकलधुमादित्तिव्याघवच्छ- दिका भाखयमेदेनावच्छेदकभेदेन व्याभिभेदादिति चेव सकलधमादिदन्तिव्याप्तो मानाभावात्‌ यत्र वङ्किग्या्यलतर वद्किरिति वयाशषिवद्धौ यान्दव्याप्यतवब्धो प्रत्येकरक्ति व्याघ्ाश्रयत्स्येव विषयत्वात्‌ प्रल्टकटन्तियािन्नान विना तङ्ञोघाभावात्‌। अपि यत धूमलव्याघोवेभिदधं प्रथम- मेव प्रह्क्तेण युगपत्मक्षधम््ं भासते तत्र लाषवात्‌ याणय- लन्नानलमेव कारणतावच्छेदवं चेवमतिरिक्रविशिषश्रा- नकारणत्रे गौरवं दोषाय सप्रमाणकत्वात्‌ कारणाताग्रह- दशायां फलमुखगौरवख सिद्धसिद्धिभ्यामरोषत्ात्‌ चा- सन्िलरे धमे तदभावः भवन्मतामुभितिषेतुब्या्षिखरण- धमलश्नानसद्ितेन मनसा तदृत्मादात्‌ यथा परमाणुनिरः वयवदरवयं नित्यपरि माणवत्त्वात्‌ खाकाशवदित्यादो परतयका- मुमानोपनीतातौन्द्रिवसाभ्यसाधनयोराकाशटत्तितया ख- रये यभिचारान्नाने मनसा व्याघनुभवः। अहुमानयीः ्रहयेकतदुभयसशूवा रामिषयतेन व्याणग्रारकत्वात्‌ चातौ- न्दरिय्यायलमतौन्दरियेऽनुमेयं तन्नापि व्यािग्रारकाभावात्‌ नच तदुपनयसडितस मनसोवदिरथप्रमाहेत॒ले उपमयख

४० तन्लविन्तामणौं

प्रमाणान्तरलम्‌ इन्द्रियादेः सन्िकषवदुपनवस्य नियत- व्यापाराभावेन प्रमायामकर णत्वात्‌ सहकारिता तद- भावेऽपि. भवति बदह्िरिन्द्रियलिङ्साहश्यादियापारं विना- पि चिन्तोपनौतपदा्थीनां बाधकानवतारे मनसा संस- गीतुभवस्य सकलजनसिदधात्‌ कथमन्यथा कविकाव्यादिक- मिति, खादेत्‌ पक्तधमेस्थ व्थाणतान्नानं' नेन्द्रियेण वद्करसन््िकपं तन्वियतसामानाधिकरण्ख याणत्खा- योग्यत्वात्‌ धूमेन सकलभूमव्या्तावगमात्‌ धूम विशेषे संस्कारात्‌ खरणाद्रोपनौतव्या्याभेद गरहः प्रत्यभि- ज्ञाने तन्ताषिशिषटसयेवेति वाच्यम्‌ एवं हि धूमवत््वेन वङ्कि- मन्लन्नानात्‌ धूमवदविशेमे पते रंसतारवशात्‌ प्रलक्ेण व्या शिक्नानापेन्तेण वद्किमङ्ेदग्रहोवङ्किमच्वसंसगे ग्रहो वासु किमनुमानेन थक्‌ वद्किमचचसप्रणं ` तत्र नालि किन्त व्या्वच्छेदकतयेति चेन वद्मा वेति संशया- नुरोषेन खतन्तवङ्किमच्वखरणात्‌। बिशिष्टननाने खतन््विशेषणन्नानतेन हेतुं गौरबात्‌। अथ योयत मिशिष्य प्ममगतः स॒ तत्र॒संसकारवशाद्यायपरक् भासते यथा तन्नाप्रत्यभिन्नाने पवते बिथिष्य पुरा वद्किरवगतः यत्र चन्दने सौरभमुपलब्धं तत संखारवश- चक्षुषा खुरभि चन्दनमिति श्नानमन्ययाङुमितिरिति चेत्‌ तद पचधमोमेऽपि पुरा मिशिष्य व्यापिरवगतेति कयं संसारवशान्तदूगतव्यापनिबोधः प्रत्यक्षेण सशचार-

अनुभानखर्डः ४)

दथेनजन्यसंस्वारसहितेनेन्दरियिण व्यभिचारन्नानाभावे सति मङानसौयभूमवत्पेतौयधूमे व्याघवगमो वकृसत प्रल्यक्षसामग्री सन्तिकष्णभावादिति बा्यं रेतुसाध्य- साच्ात्कारं विना प्रत्यच्ेण ग्याणग्रहात्‌। पेते वङ्किसाक्तात्कारः पर्षधमंस्य साध्यसामानाधिकरण्य- विशेषोव्या्तिः प्ते साध्यग्रहं विनेत्यक्तम्‌ उच्यते विथे- षणन्नानं तस्य विशेष्ये सम्बन्ध वोर संसर्गाग्रहोषिशेष- दशनं विरेषणविशेषेन्द्रियसनिकर्ष गौरवमित्यादियथा- थविशिषप्रल्यक्चकार णम्‌ सि चात्रापि व्या्निश्रण खत- यापः पचचटत्तिधूमे सत्वम्‌ एकेव हि सा व्यापि; तयोर- रंसर्गाग्रहोषमतविेषदथेनं व्या्िमिथिषटपूमेन्द्रयसखि- कर्भच्च व्या्िविशिषटन्नानकारणं नच वङ्किविचिष्टक्नान- सामग्री वक्करसन्िकषाौत्‌। कचित्त धूमत्वे . परम्परा- सख्न्धेन वङ्कि्याणयवं पूवे शटदौतं तया रंखारोपनोतं बङ्किष्यायतं परम्परासम्बन्धेन पच्चटन्तिधूमते म्त्यभिज्ना- यते तदुरत्तितेन पूवमलुभवात्‌ एवञ्च धूमतव्याप्यवपरा- मथादेवाजुमितिरिति प्रा भवतु तावदेवं तथापि जातिरेव लिङ्ग" खात्‌ नतु व्यक्तिः तथा सर्बोपसंदहा- रेण व्यक्तौ याप्िग्रहाये सामान्यलक्तणप्रत्यासक्यपादान- पफलं सख्यात्‌ दृश्यते परम्परासम्बन्धन्नानं विना नाति- यािमिबिदुषोऽपि पुमादङ्कातुमानं नहि व्ायताबच्छद्‌- कतया भासमानसखावश्च श्राणताग्रहः मानागबषत्‌

४२ तच्वधिनाभणी

तद्यत्‌ प्रधम व्याप्िषिशिष्टश्रानं तदमन्तर विशिष्वेथिष्य नानं प्रज्े वा ठतौयलिङ्गपरामथेः। अन्ये तु खसमाना- धिकरशणात्यन्ताभावाप्रतियोगिव व्यापक तल्घामानाधि- करस्यञ्च व्धायत्वं तथा लाषवात्‌ व्यापकतान्रागमङुभि- तितः साध्यसख प्तपमव्यापकतान्नानञ्च परामथेः नतु साधयव्याप्तख परल्षभमतान्नानं साध्यव्याणवत्मश्चध्मतान्नाम बा गौरवात्‌ अतएव योयोधुमवान्‌ सोग्निमानिल्युदा- हर णवा साध्यायोगब्यवच्छेदेन पूमव्यापरकता वक्केरुप- दश्यते अन्यथा षङ्िमानेव धूमवानितयन्ययोगव्यवच्छेदेनो- दाषरणश्रीरं खात्‌ दोषोऽपि अभिचारादिनं प्रच्धमे- यापकं साध्यमिलयेवोह्वा्यः। अथ पवेतटन्तिधुमव्धापको वद्किरितिपराम्थो यदि तदा पवेतीयधमं प्रति व्यापक तायाः पवेतधमसामानाधिकरणयनेयत्यात्‌ प्वेतवङ्किः परा मशेमिषयएवेति किमनुमेयमिति चेत्‌ तदि पवतौयधूमे नियतसाभ्यसामानाधिकरण्यख यापलस् मानं साथ- सामानाधिकरख्यभाननियतमिति ्यायत्वभाने,पि त॒ल्यम्‌। यदि खता ग्याप्षिधूमेऽवगस्यते तदा व्यापकत्ेऽपि समानं वस्तुतस्तु व्यापकत्वं तहविष्ठात्यन्ताभावाप्रतियो गिव ॒नत धूमक्षामानाधिकरं ्वाणतन्तु सामानाधिकरण्यविशेष- दति तपेवाङुमितिरफला स्यात्‌! चेवं परामथेख चखाश्चषलं खाद्यापकसय विथशसेन्द्रियासज्िकषौ दिति व्यम्‌ इषटवात्‌ भसन्धिरुष्टपुमादाविष मानरुएव हि

अनुभानखश्डः | ४१8

सर्वत्र परामशः चक्तरन्बयव्यतिरोकानु विधानश्च पर्षटत्ति- धमोपनयोपक्तौणम्‌। अथ जनकन्नाने उपसच्जनतया भातख पत्त पवेतादेरमुमितौ प्राधान्येन भान खात्‌ नद्टि जनकन्नाने उपसज्ननतयावगत जन्यज्ञाने प्राधान्यन भासते तथादभेनात्‌ चानुमितेखलथातल्यमसिद्धं परवेतोऽय वङ्किमानित्यनुमितेर्लो सिद्धत्वादिति चेश पुरुषस्य दर्ड- दूति न्नानानन्तरं दरडी पुरुषदतिन्नानजन्यक्नानद थेनात्‌ अन्यथा तवापि कथं प्चविशेष्यकत्वनियमः नहि कारणौ- भतन्नाने यद्विशेष्यतया भासते तत्का्यीभतेऽपि तया इडह- भतले घटो नास्तीति ज्ानजन्ये षटाभाववडूतलमितिन्राने तत्र यभिचारात्‌ तस्मात्‌ परत्चटत्तिलिङ्परामशस्याय खभावो यतृखाखयविशेध्िकामनुमिति जनयति नातयथा" भतामेव ममापि तुल्यमिति

एवं लिङ्परामशः कारण नतु परार श्माण लिङम्‌ अथ परामशंमात्रनदतुरपि त्‌ लिङ्परामश्ः तथाच लिङ्गमपि हेतुः विथिष्टकारणताग्राहकमानेन बाधकं विना विरेषण्थापि रेत॒लग्रात्‌ लिङ्गं परामणे- परिचायकत्वे नान्यथासिद्धं परिचये विशेषणान्तराभावेन लिङ्गमेव विेषकं तथाचानन्यथासिद्धतलात्‌ तदपि शतुः अन्यथा पररिचायकतया संयोगनान्यथासिद्धमिन्द्रियमपि कारणं खात्‌ अपरि धूमवान्‌ वङ्िमानिति धूम समानकालवङ्किविषया धमवियेषणिकानुमिति; श्राव

४४ तनय चिन्तामणौ

मानविेष्रणजन्या बिरेषणसमानकालतया विशेथवि- षयेऽशाग्दविशिषटन्नानत्वात्‌ दण्डो पुरुष इति प्रत्ययवत्‌ अतएव ज्नायमानविशेषणजन्यत्वेन विशेषणकालटत्तितया विेव्यभाननेयत्यं यथा दण्डौ पृरुषद्रतिप्रत्यकते तन धूम- समानकालौनवद्किसिद्धिः अन्यथा तत्तदूधूमकालदन्ति वदङ्कयतुमानं खात्‌ समयविरेषमन्तभाव्य व्या- ग्रहात्‌। किच्च लिङ्धकरणत्वपत्ते परामशेएव तद्यापारः पराम्ैख त॒ व्यापारान्तरमसि चरमकारणलादिति तत्‌ कारणम्‌

अत्रोच्यते

अतीतानागतधमादिन्नानेऽयन्‌भितिदथंनान लिङ तद्रेतः व्यापारपबेवत्तितयोरभावात्‌ नच ्िद्यमान लिङ्ान्तरमव तदतु तदा तखापरामशात्‌ परासनया- विषयस्य कारणताग्राहकाभावात्‌ भाविनि प्रत्तं व्यत्तयक्य- मेव बा यत्र लिङ्घ' तत्र लिङ्घान्तराभावाञ्च यदि वन्त मानसेव तत्र लिङ तदा वक्तेमानवङ्कातुमानोपपत्तिः अथ भाविभूतं वा धूमादि लिङ किन्तु तत्पागभाब- सङ्खं सच्च वत्समानएव तयोरपि वङ्किसमानदेशतनियमा- दिति चे खतौतभाविरिनटन्तितया नि्ितात्‌ वम्तेमान- तया सन्दिग्धात षमादलुभितौ हि प्रागभावध्वंसो लिङ्क तयोः सन्दिग्धत्ात्‌ नापि भमसखावन्तमानलयात्‌ जिन्न भूतभावियत्तमानला विषयात्‌ प्रेते धूमद्रति च्राना-

अनुमानखरण्खः | ४१५

द्त्रातुमानं तत्र का गति; सनत प्रागभावाद्यन्यतमव' धूमादयल्यन्ताभाषाभावत्वं वा लिङ्गमिति चेत्‌ व्यथै विशेषणवतेन तेषामलिङ्गत्वात्‌ अन्यतमल्वादयन्नानेपि धृम- ज्नानादनुमितिसच्ाच्च अपि धसम्रागभावादि- लिङ्गः वा तद्धौरनुमितिकारणं प्रागभावादौनां व्यथं- त्वात्‌ अवश्यकधूमन्नानादेवानुमितिसम्मवाच्च किञ्च लिङ्ग नालुमितिमाते हेतः लिङ्ध' विनापि धलषटलात्‌ लिङ्श्मेणातुमि्यत्पन्तेः नापि लिङ्क" प्रमातुमितौ परा- मर्थोऽतुमितिमाव्े हेतुः तदिशेषप्रमालाप्रमालाभ्यामेवा- नुमितितथात्वात्‌ यत्छामान्ये यच्सामान्य प्रयोजक तदि- येप तदिशेषद् प्रयोजकत्वात्‌ अथ प्राम प्रमातं विद्यमानलिङ्विषयत्व तथाचायातं लिङ्स प्रमातुमिति- हेतुमिति चेन्न भाविनाभूतेन वा यदाकदाचिदिद्य- मानेनापि लिङ्गेन परामशे्मावसम्ध्रवाचानुमितिपरव - समये तत्ममालानुरोपेन लिङ्गस्य सत्व' कारणत्वं वा धमकालोनवक्कयतुमान्च यदा यत्र धूमसदा तत वङ्कि- रितिव्यासिन्नानादेव। अथवा धूमकालः पक्ततावच्छ- दकः पक्चतावच्छेदकधमोसमानाधिकर गच्च पत्तधगमेवसात्‌ साध्यं सिष्यतौति धूमकालौनवङ्किसिद्धिः। यत्त॒ यापा- रभावान्न पराम्थैः कारणमिति तथेव किन्तु व्याि- ज्नानं कारणं पररामर्थव्याधारः। परामथेख रुस्कारोव्यापारः परामशेस्थ चरमकारणतेन संखारो-

४६ तन््चिन्नामण्टौ

त्मादनसमयेऽनु मिल्युत्मादनात्‌ नापि तकं: व्यापिग्रारकखय वियपरि शोष्कख वा तख तदजन्यत्वादिति तच्चासुमानं विविधं केवलान्वयिकेवलब्य तिरोष्यन्बय- व्यतिरेकिभेदात्‌ ततरासद्धिपत्तं केवलान्वयि तथाहि केवलान्बयिनोऽभिषेयत्रस्य विप्रः अभिधानेऽनभि- धाने विपक्षत्व्याघातात्‌ अथ यथा अआकाश्शन्दाच्छ ब्दाख्यत्वमनभिषेयमण्युपतिष्ठति तथाभिधेयवविपक्चस्यान- भिषेयतेऽपि पदादुपस्यितिः स्थात्‌ एवश्चाभिषेयतं कुतोऽपि व्यार ष्मील्यात्‌ गोलवदिति चन्र व्याटन्ततस्याव्याटन्तते व्याटृन्तमेव केवलाग्बयिव्याटन्तत्वे यतएव व्यात्तं वयाट- नत्वं तदेव केवलान्वयीति भम्पवस्यानेकान्तिकल्वात्‌ एव- मल्यन्ताभावप्रतियोगिवसखात्यन्ताभावाप्रतियो गित्वे भल्य- न्ताभावप्रतियो गित्वमेव केवलान्धयि अत्यन्ताभावप्रति योगि यज्िष्ठात्यन्ताभावप्रतियोग्यत्यन्ताभावम्रतियोगितव तद्देव केवलान्वयि नचात्यन्ताभावप्रतियोगित्व व्यारत्त तश्च नानेति वाम्‌ अनुगतप्रतोतिबलेन गोत्वव्तयोः सिद्धः तत्र तावबदव्याप्यटच्य्यन्ताभावः केवलान्वयो तस्य प्रतियोग्यवच्छिनेषयत्यन्ताभावात्‌ अत्यन्ताभावप्रतिः योगिनञ्च केवलान्वयित्वात्‌ नाणासख्रयनाशजन्य गुणनाः श्ात्यन्ताभावः तख नाश्ख सब्येत्रात्यन्ताभावादिति बार यब्र हि प्रतियोगिप्रागभावौ बन्तेते तत्र तदल्धन्ता भावो कर्षते तथाच नाशस्य प्रागभावो यत्र नाशप्रति-

अनुभानखग्ड़ः |

यो गिसमानदेथे वत्तते तत्र कथं नागाल्यन्ताभावो वन्तेतां तडि नाशस्य तत्र टन्निः खादिति चेत्र पूव ततर नाश- प्रागभावस्यव सत्वादृत्तर काले भाग्यस्य वाभावात्‌ माणयाकाशात्यन्ताभावः केवलान्वयी तस्यापि प्रतियोगि- रूपात्यन्ताभावप्रतियोगित्वात्‌ अभावात्यन्ताभावख भाव- त्वात्‌ अथाभावात्यन्ताभावो प्रतिथो गिरूपसथासत्य- न्योऽन्याभावाल्यन्ताभावः प्रतियोगिरूप इति प्रतियोगि- समानदेगोऽन्योऽन्याभावो खादिति चेर अल्यन्ताभा- वाल्यन्ताभावः प्रतियोग्येव अन्योऽन्याभावाल्यन्ताभावसतु प्रतियोगिटन्तिरसाधारणो धमेद्ति। उच्यते टत्तिमदत्- न्ताभावाप्रतियोगित्वं केवलान्वयित्वं याकाशात्यन्ताभावो यद्यपि प्रतियो गिरूपात्यन्ताभावप्रतियोगौ तथापि सन न्तिमानित्याकाशाल्यन्ताभावएव केवलाग्बयो तथाप्रमेयः त्वाभिपेयतयादि केवलान्वयि इन्तिमतोऽत्यन्ताभावस्याप्रति- योगित्वात्‌ नलु प्रमेयत्वं प्रमाविषयत्वं तञ्च केवला- न्वयि प्रमायाविषयतम्य चानजुगमादिति वाच्य प्रमाल्- मेव {ह परम्परासब्बन्मात्‌ षटादौ परमेयलमठुगतं प्रमा- जातौयविषयतवं वा तथापि केवलान्ख यनि संशयाभावात्‌ कथममुभिति; प्रमेयलमतर वर्तेते वेति संशयश्च ग्रमे- यपक्चकः किन्तु प्रमेयत्परल्तको भिक विषयकः प्रमेयत्वपच्चफे चासित्रसाध्यसखान्बयव्यतिरेकित्र तथाच घटः प्रमेयो वेति संशयो ग्यते नास्यत्र। भथ प्तः साध्यवाश

४य तन्वचिन्तामणौ

वा पन्ते साध्यमस्ति वेति संशयो समानविषयकावेव तदसखारू्मस्िन्िति मतुपोविधानादिति चेन विशेषणवि- -ओष्यभावमेदेना्थमेदात्‌ मेवं एव डि संशयः पत्ते साध्य- सिद्धिविरोधी एवातुमानाङ्मावश्वकत्वात्‌ लाघवाच समानविषयकत्वमपि तत्न तन्त्रं गौरवात्‌ प्रमेयत्वं षट- निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगि वेति संशयश्च घटः प्रमेय दूति साध्यसिद्धिविरोधौ भवत्येव यदा संश्ययोग्यतेवालु- माना संशयस्य तदानौं विनाशात्‌ सापि साधक- बाधकप्रमाणाभावः प्रभेयत्वाभावासिद्धौ तत्ममाणासिद्धे सदभावासिद्धिरिति वाच्यं पर्तनिष्टात्यन्ताभावाप्रतियोगि- तन्नानसेव साध्यसाघकतेन तदभावस्येव योग्यताल्वात्‌ प्रमेयत्वमत्यन्ताभावप्रतियोगौति ्ाम्यतः संशय इत्यन्य नन्धकरूपविकलमिदं कथं गमकं तन्तवे वा ॒व्यतिरोकविक- लवत्‌ रूपरान्तरविकलमपि गमकं स्थादिति चेव अन्वय- व्यतिरेकब्याघयोरन्यतरनिच्चयेनानुमित्यतुभवात्‌ चुगपदुभ- यब्याष्टपस्ितौ षिनिगमकाभावेन उभयोरपि प्रयोजकले व्यतिरेकोपासना व्यतिरेक विपक्टन्तितशद्ानिरत्ति- हारा व्यतिरेकव्याप्तादुपयुज्यते अत्र त॒ विपत्ताभावेन शद्धैव नोदेति! | केवलब्य तिरेक त्वसत्पक्लो यत्र व्य तिरोकसशचारोण व्यातिगरहः। नमु व्यतिरोकौ नाबुमानं व्या पषिप्चषमे- ताज्नामदख तत्कारणत्वात्‌ भत्र व्यतिरोकसचारात्‌ तत्र

चलुनलानखरडः | ४६

व्या्िरन्षयख पत्तधमेता व्याप्तपच्चधमेत्वं साध्या- भावव्यापकामावप्रतियोगित्वसत्वमुभयमण्तुमितिप्रयोजक- मिति बाश्यम्‌ भनतुगमात्‌ नचान्यतरत् तथा एकप्रमाण- परिशेषाप्रत्तः टणारणिमणन्यायेनाजुमिति षिशेषे तद्ध तुखमिति वाच्यं व्यतिरेकिसाध्येऽतुमितिता सिद्धः म- सिद्ध प्रतत्कारणस्ाभावात्‌ साध्याभावव्यापका- भावप्रतियोगित्वमेवामुमितिप्रयोजकमिति वाच्यं गौरवात्‌ केद्लान्ययिन्यभावाञ्च। अथ साध्याभावव्यापकाभावप्रतिः योगित्वेन साध्यव्यायतमनुमेवम्‌ `एवं व्यनिरोकव्याघा- न्धयव्याप्निममुमाय यतरानुमितिः सएव व्यतिरोकोल्युच्यते तजर अन्वयव्धापगेसकत्वे व्य तिरोकव्याण्‌ पन्यासस्यायौन्त- रताप्त; ` अन्वयव्धायतुकूलतया तदुपन्यासे अन्वय - व्यार्धिममुप्रन्यख तदुषन्यासस्याप्राप्रकालत्वमिति। उच्यते निरुपाधिव्य तिरेकसचारेणान्वयग्याभिरेव र्ह्यते प्रति- वोग्यतुयो गिभावस्य नियामकत्वात्‌ भन्धयग्यतिरोकवत्‌ नन्वेवं व्यापिग्रषटएव एथिवीतरभिन्रेति भाषितं नियतसा- मानाधिकरण्वरूपत्वाद्यापतरिति सत्यं गन्धवक्वावच्छदेने- तरभदस् साध्यतवात्‌ अतएवाचागयः प्रतावच्छेदकस्थ ेतुत्वमलुमेने श्थिव्रौत्वमितरभेदव्यायमितिप्रतौतावपि स्न थिबौतरभिधेऽति शयित्रौविशेष्यकबदव्य तिरेक्षि- साष्यलान्च। यहा वअतिरोकव्यापरेव्राग्धयेन गम्यगमकं-

भावः साध्याभाव्ष्यपकसाधनाभावाभामेन साधनेन सा- ]

५३ तच्वचिन्तामणौ

ध्वाभावाभावखं साध्यस्य साधनात्‌ यापकाभावेन व्याणा- भावस्यावष्वश््ावात्‌। अयेवं साशुमितिः लप्हेत- सिङ्कपरामशेभावादन्यथाममुगम दति चेन पलुभिति- मात्रे याक्षि्नानख प्रयोजकत्ात्‌ नचेवमतिप्रसङ्गः भनु- भितिसामान्यसामम्यो रुत्यामणतुमितिषिशेषसामग्रौषिरए- इादमुमित्यसुत्मन्तः विशेषसामग्री साप्लायाएव सामान्य- सामन्धा जनकत्वात्‌ अन्धयिव्यतिरोकिविेषद्यसामग्रौ नास्त्येव नमु एथिवो इतरेभ्यो भिद्यते एथिवौतादिति- अतिरेकिणि साध्यमसिद्ध तथा व्तिरेकिनिरूपणं नवा पर्वं नवा लिङ्जन्यसाध्यविशिष्टतर्न्नानं तेषां साध्यञ्ञानजन्धत्ात्‌ अथ साध्य प्रसिद्ध' तदा यत्न प्रसिद्ध तत्र हेतोरवगमेऽम्वयित्वं अमवगमे असाधारणम्‌ किच्च दूतरभेदो खश्पं सधिकरणप्रतियोगिनोः एथिवोजला- ल्ोरलुमानात्‌ भ्रागेव सिद्धः मापि वेधम्थे जलादिनिष्टठा- त्यम्साभावप्रतियोभिमन्व तद्धि श्यिवौलादिकं तश्च सिद्ध मेव अलादिनिष्टात्न्ताभावप्रतिवो गित्वे एथिवौतं सिष्ठमिति वाच्य जलारौ एथिवौत्ात्यन्ताभावग्र्द- शायां शथिवोष्वेपि तत्मतियोगिलग्ररात्‌ अन्धोऽग्धाभावस्तु भेदौ यद्यपि साध्यं सम्ध्रदति वेषस्येश्रानसाध्यवादन्योऽ्या- भषग्रहटद्य तथापि जलादिप्रतियो गिक्नान्योऽन्याभावया- प्रसिद्धिः उलादिप्रस्रकान्योऽन्याभावः साधयोऽसा- वारण्प्रसद्गत्‌। अथ. ठथिवो तेजोभिका वेतिसंथः

अतमानखरडः | ५१

च,

येन तेजोभिक्रलेऽवगते एयिवौ तेजोभिन्रा सौ जलादि- हादथभिख्ा वेति संशये तेजोभिन्बते सति जलादि- दादेशमिनरतं प्रसिद्धं तदेव साध्यम्‌ एकविशेषणविधिषट, विशेषणान्तरवङ्करेव विशिष्पेधिष्यश्नानात्‌ एषद्च शय प्रसिद्धं साध्यमादाय वअतिरेकादिनिरूपणम्‌ यहा थिवी दूतरभिन्ा नवेति प्रत्येक त्रयोदशसंशय वषयाणां त्रयो- दशान्योऽन्याभावानां समुदायः शथिव्यामबगतो थतिरेका- दिनिरूपकः नचेवं॒थिव्यामेव साध्यप्रसिद्धे्थंतिरकि- गयथ्यं साध्यनिश्चयाथें वअतिरकिग्रहनतेः धासाधार्ं समुदितान्योऽन्याभावानां साध्यत्वे सपक्ताभावादति चेर साभ्यनिश्चये हि साध्यव्तिरोकनिच्चयोभवल्येव साध्यसन्देश तद्यतिरेकसंश्यसख व्छलेपल्यात्‌ तथा सुशयरूपासाध्य- सिद्धिरिति शिष्यबन्धनम्‌ एतेन ए्थिषौ जलादिभ्योभिन्रेति विप्रततिपर्तिङूपवादिवाक्यादाकाङ्कादिमतोऽपुजीयप्रतिषा - दकत्वात्‌ सध्यप्रसिद्विरिति प्रासम्‌ वक्यादेष एथिथां साध्यसिद्धये तिरेकिषेयष्यौत्‌।