DEDICATION. శారస్టాజజ్టంలా

To Allthe Women of the Toluagu Land, To Tbe ౮4౬10264 amongst them,

To The Wives of all Telugu Graduates, To The Lady Grad .tes of the Telugus,

This and similar efforts, With the best Prayers on their behalf 6 SRIMAN NARAYANA, of

Swami Vidyananda Paramahamse

This work was commenced 10 the 28303 of 1905 in the 104! ttle Garden Hermitage of Diwax RaraDUg B Nmayansmurt వలయు Garu and finished in the hospuablo house of Balj! palh Suyanmayana Sastiulu gain, B.A & BL,

VIZAAPAIAYV,

sag teltorg ళల pn నగ TN hr Tee * REAG గ్‌ శ, Te హలం ర్జు కనా! ఆ౦ స్‌. ణు లాఖాలా పట్టథరులగు స. స్‌ ఆ౦ ధృ విదుషుల కేల, శి సర్వకలాశాలా పట్టఛారిణాలగు ఆ౦[ధాణుల 3 ణ్‌ నియ్యదియు, నీద్భ స్ట ప్రయల్ని ములుకు వారి వివ్యాపూర ర్వనుగుణ + గ్నీదూఖి పృష్థస్ట్థము, పరమహంస సద్యానంవ స్వాముల నిరంతర శ్రీ మన్‌ నొరావ.ణ సర ప్రార సర్‌

ర్చ ణజ్‌ర జు మాల (గ్రంధము 1905 వర? రప్రన విశాఖపట్టణము 0౫ గివాక్బహాదక్‌ బు, నొరకొయం౯ ఒం” పుండు టో మ్‌ నీగసైన అరామా కనుము” ఫ్య 'హ్రానంభించి బలిజిపల్లి = సూర్యనారాయ। నలు వశం గారి సదయ | శభ్ళ్మనంగు

హూనం. rv

KINGLEAR

LEAR, KINO

KING LUKE మేర 11 శరన! RARL EARL EDGAR EDMUND

CURRAN, a coxrtzer

0164 Nan Voetar Tol

Uqy irre

A ‘An Ce . inn Ar ld Merv ts

( ONERIU PEGAN CORDELIA

అరకాన్‌ DRAMATIS PERSON 4

of of of of భీ 01 of gon to

Rxstaid son tu

tenart to

sterad to

ny loyed by atte cant on

ta

daughtors to

PRITAIN FRATCL BURGUNDY CORNWALL ALBANY KENT, GLOUCESTHR ( LOUCESTHN (LOUCESTFE

CLOUCESTER OONKRIL

HDHUND CORDELIA

CCRNWALU

KING LEAR

Rmghts of Lear 8 train, Captains, Muisengars, Soldiong

ard Attendants Sirxe—BRITAIN,

ఛ్‌ 6?

ఇచ్చి

చ) మగల

సాటక పాత్రములు

(ప,ళయాంత్రకుయ సుబుషి

భఖ కుల్కు_పలి కోణపాలకుంయు , గి p లే వము కు

రాత్ర కీ (కేయూరు( స)

యమన, న,తుడు

San

న్న Tn .

ఫముసలిగాలస 6 6 చరకుయ ఫ్ర గాణ ణితుంకు

క్ట నను ఫాలుండు

ఒడవాలు నుజనుయ య; 1

ట్‌ శపకులు

గరలివలి, రజనిఛరి,

అమ్మతస్నా దయ

(వ్రళయ అతకుని పరివారవు యోధులు దవా

బ్రిటానియా రా పరింగ్నగాన నప్పు లాజో,

ఫరిఖండ్‌ వ్ర నానుంత్కుడు కోణనీము సౌవాంరుతు. ధవళమండల సాబుంతుడు. శెంటు మండలా ధిషతి,

గభ్‌ సాన [ఆ సానుంతు(దు, కయ తుని. కర యు మజ ఓర్‌ గె సనం? సథ (కప్రీణోరుని పంటకాంవు, వైద్యుడు యిలా విజూగకుాప గరళవల్లీ మే చిపకౌయు,

దుష్టబుద్ధి కింక రుం, (దుం అమృళహృదయ సెచరుం కోణపాలకునినారు,

(పళయాంతకుని ప్ర; లికలు,

యులు,

శాయ బారులు సీపాయులు, పరిచరులును,

నాటక కథాస౦ గ్రహము.

వ,భధమా౦క ము

మన "దేశము నిక్కాలమున పాలించువాఃికి ఇష వొ రోని చేరు. ఏరి చేశము కంగ్ధాంయ నాంబకు దీనికి (పాచీన కాలమున |బ్రిటకు అని నామంబు, ఇట్టి బిబ-ఎయ zy మును ఒక కాలమున ప్రళయాంత కకం డను రా చుండెను. 9రరి! వక కుమా ్సెల్రు ౫రఫ2గ్లి, రజని చరి అన్ఫుతహృదయలు. కండలి గిరోళి వల్లి యను షష్ట పుత్రిక నుద్దై కొంగలచే ధవళితనైన ధవళమ: దిలమున కోధీ పతియైన ధవిళవరను పెండ్తియాడె. ద్విలీయయ రఒఫీచరి, నైబుకాతమండ్షల మగు కోణన్సీమ కోధిపతి కొణపాలరుని మహి వీయాయె కళిస్టయా నమృత హృదయ కన్యక కావున నాొవాను వరించిన వారలక్‌ (శేష్టలగు పరంగిస్టాసము అన్న దక్కి-నంఫుదరి నీమకును, అందునకుం దూర్చు నుండు వర ఖండ మండలమునకును, ఆధిపతులచే వల+వు జాళర నష సరింపం బడె, ఇంతలో | పళయ భూపతి తన వయోధి కతం బ్య? రాష్ట్ర భారమును యావన భుజంబలపె నివే నింపి సమకశా

7

మూవురి కూ(తులను రప్పించి వారివారి విర్ళభ క్తి స్వరూప మును నళ్శించిన నా భక్తి కనుగుణ్యమంల్‌ నీ నీవును ప౦వ కము జేయునట్లు (ప్రతిజ్ఞ చేసి అత్ఫటి, గరళవల్లియు నాసె వెల్లియ రజనీచరియు కావట్ట (వేరతలై, అతిశ యోక్షల రాశులగు ముఖ స్తోత వచనంబుల రాజగు ముసలితం। డిని నంచించి మిధ్యానందపూ [ఈం చేసి సమృస్గ భాగంబులం బడ సికి అమృత హృదయకు విత్ళ సీమా (సశ్నింబు రాగనే, యావిడ సత్యవచస్క యగుటం బట్రి జనక రాజుని మిధ్యా సో త౦బులు సేయలేక తన య్యుం జెంతయొ అంతయె వెల్లడి సజచే వివాహమైన తటి భర భక్సియు నిధి విహితర్సు కానన జనకునియందే అనన్యభక్తి యసాధ్యంబనియ జన కుని కర్హనూూ భని కొటంతే నడడనియు యధార్థము ని నిన

యముత్రో విన్నవించె, అసత్యభాషణా ne నా నంద మగ్ను(జై యున్న నృద్ధరావానకు, సత్య భామణంబుల నియం [శవణ కరోరంచాయె. అయినను కుప్ప భూపతి తన యల్‌ ఫేన కుమా౭కా రత్నమును మృదువచనంబులం దన్నా నందింప నాజ్ఞ యొసంగె. అవ్బుతన్భాదయ తన పట్టిన పట్టునే _యూర్థితంటు జేసె. కా చావిక్ల (పళయాంతకుండు అమృత హృదయ కు చ్దేశించియన్న భాగంబును గరళవల్లి రజనీచరు లకుకు వారి భర్తలా ధవళవర్మ హోళి సాలకులకును నమం

6

సళ్ళ థ్‌ y శై ని || శారముల నస్పగింబ న్న కీ 0 in “KCబులు ని పరిత్యజించి, కలిష్ణ ప్రక న్ని గో ౮? నాకును ఛాఒచిహ్నములను నూతి. “గింది యుంచీవొని గ్‌త్ర యోధ పరివృతులై మాసా వు గహన గోలి రుల

యం లా )

జీవింప దృథ। వలిజ జేసికొ ము Oo NA 5 i

అంత పరంగి వరఖండపతులం బిలివీంచి యమృత హృదయ పాణి గహణమును రాశా ముచటిం . (్రీధన రహిళయు వీతృళాప, గస్మయు నగు నాయః. ! వబదని వదలుచు వరఖందుకు వియులుండాయె పళ "ఈడో రన వల;వుక త్తెమక్క సత్యన్భ త్రి తీ, wen గలా ణం బుల నితర నుగుణభూవ ణంబుల యా ల్‌ “నంంఫు తల "కెక్కి దరగానక యళ్కోములిం చేష్ట ర. = శాలించేనె. (బీటానియ రాజునకు నిరంతరము mn స, '“నోచ్య మై నను పలుకుచున్న హీతశ్రీ ర్తి నాంబకు అంట? మండలా బు జమృతహృదయం బర్కొ-న్సి యామె సళ గ్థసండ +“ వంతరంగ భక్తిని కపబ వచన రహితతం బాచంచునుు నంత మిచ్చినందునకు అట్టి స్వ పల్లా భంగనమును సగం బల నునజే9ించిక యా మంశలేక (సశియు j rey

9

CR (జేసి. లంరియ కాక టూమెను సిరాకరంచిన నర ఖం పని పొగకుచు, న్వీకిరింప నుద్యమించిన పరంగీశుని నిరా క్‌[ింప్రుమని వేయ, నులుద్ధి యగుటయు నామాటలం భాటిం ఒక యా బోటికే యతయ తనకు సాటి యనుముకు లన నాకీ శాశిం గావించి కొనియె ఎదప నమ్మత హృదయ తన యక్క_ల వీపు వేయుచు రాజును శే త్రో శు కూమింపుండ

యాచిందుచు కన్నిరు కార్చ, నాగు నామెకు తిరస్క_రించీగి, అంత నాబిడ తన మనోభారునతో ఇరంగి సీవుకు బయలు

కలై,

gl

వీదప గరళవల్లీయు రజసీచకియు నొంకోరులతో కలసి మెలసి, రాజుగారిని పరాభవించు నాలో చనలను నిర్ణయించి కొసిరి,

(పళయాంతకుని సామంతులలో మిగులకు రాజభక్తి యుతుంప గుళస్థాన మంవలషతి (నీయ వతుంకు,. తేని క్రీర్ణిణు కొనూకరులు $ మొదటివాడు | శీమనింహుయ కారనుడు శెంశకవ యతయ దుష్ట్రిబుగ్ది జూర్‌జుం ఎ, ఈత! ర్‌ పాత్రత శీమిని కపటోపొయములచే [శ్రేమసించుని తల్మడినుండి విష గీసి కాను స్యాన్యూధి కారి గా(దలంచె. అందునా తు

యన్న వితృహాత్యకు తచ్న సహాయ కారి సన్నని చేయిన్య'

10

ఒక కూట లేఖమును సృన్టి చేసికొని (వయ వతుని మార్గమున చదువునట్లు అభినయించుచ్చు అతడు దగ్గిర నచ్చుచుండంగా దానిని జేబిలోం దోవీ కొనియె. (ప్రళయాంతకుని యా గహ సూఢ్య కృత్యములను తలపోయుచున్న యా సామంళుయ దుక్త బుద్ధిని నడిగి బలాత్కారముంగ. నా జాబును లీసికొని చదువు కొనల నే భయ సంశయ వి సృయావిష్టుండ్రై దుష్ట బుద్ధిని (వశ్నంబు సేయ నితలపను తన వితృ భక్తిని షరశోధిం (శేమినీంహుం డట్టు చవి చూపె. బోలని బొంకుచు లా మన్నం దమ్ము లీజు నూట్లాడు తజీని తం డిని పొంచుండి ఏీనునట్టు మరత మొనం? లతర్యడియుసందున కీయ్య కాపియె తర్మడిఫి ఎంవీన నెంటనే, (చేనుసింహు(దు నెదుర్చ? ఆతని( జూచి దుష్టబుద్ధి, నాయనకు (పేమనింహుపై అత్వింత య్యా, హంబు వ్యు] యన్నట్లును, అది యుపశమిల్లుం దనుక నరసి యెదుట ఏనుపడవలవనియ్యు. తీరక వెలుపల నెళ్లి వల యున్న సాయుఢపాణిం వెళ్ల వలసినదవియు దిట్టముచేసె నల కిన తన యింటి గడిలోనీ దా;గి యుండు మనియె, అంకండి, (పియ్మవతుండు పలుకు రీతిని పాంచు విని తన మన సును తృ పి పఅచుకొనవచ్చు నదియె. ఇవ్యైయి నాడి తన గడి లాళల్ధ చేతిని నతని ప్పగించి పంవీ వేసిన మీ-దట దొష్ష బుదెయు బడనెిద భూములో నని ఇశ్చయిం దె.

[|

“రాన కాతిద్య్యము వేయ గరళవర్షీకీ మొదటి నంకు శాన్ఫన, [పథమ పక్షములోనే యా విసిగి తన భృళ్యుల కును నాలిని పరివారులకును కయ్యములు వుట్ట'న ట్రుపాయ ముల బన్ని, ఒక నాయి రాడో వేటనుండి కల్లా లిలోం దక వచ్చిన సమయమున, నా కయ్యములకు మూంశారలు డనీ ఛాజ జనకునే చీవాట్లుజటై రాం యవి ఛభేయతరును బొంకులాటలకును మిక్కీలియు నలుక చెచె, కంతలో గర వల్లి మణశీనకాయ వనుపాలుడు రాజును థఢిక్కరింయం జూచి దేశ (భవం డయ్యు నూటు వేసముం దాల్చి యొకయుని శీవీం చుచున్న హీతకీ ర్హి యా వకుపాలిని తగిశ యట్లు శిషంచెను. ఇది వీని గరళవల్ల రాజును పరుపు నచనశంబుల రోహియత్యిం సని అప్పుదు (పళయుంయ రజనీచరితో వగింతమని నిశ్చి యించుకొని శేయూర నాహూాంతం నుంచికొన్న హీతీ ర్రిని రాయబాకింగం బంపె గరి నల్నియు వను ఫాలుని పంప్పె తన రాయఖారిల వెక్లైలి కడకు, త్రయ డి విభేతు నుగ నర్తింవు మనుదును,

IOP

12

దిగతీరగూంక ను.

PRUE [నాలాలు ఇల = 1 a) bt మపింహునరును వశ ము సంభ జే ణను ఉందు నీసిపీం (6 డం డికి వాగానము చెసిన దుస్ట బుద్ది, గుల

స్థాన కోటకు రజసీకొణవుల రాకనానుడి వి తెగ కూట యత్నమునకు థోన్సాటుల బొందించం దగుపాటిదిల? సంతి గిందుచు తన గదిని డాగీయున్న చెమపింబుని దెగుసం బిలిచి యాతని దాకోలు తం డికిం చెలిశివోయెననియు, నంది తఘ్న నతనిని దిండి డాయుముంచ ననియు 'దెలివీ, త్‌ నూనిముకు కాపా టకై వాలు నూసీ పోరును అభ్గినయి? ఛుదు అధినయింపుౌ సచు పాటి పొవవి "వేడ్‌కొనియె (వేముప నుం దీసి ఇంతలో సళస్థుయ సమీపం, దుస్షుత సాలుమున 3 పీ? "యుచు సోన వ, గల్లు సం పను ద్యురయశ్చాము నాను లం శల UE ముసికీ చెతృపల్యే కారా దగ యంత చెప్పినో పీన, యతంపండుటం బి సి సంగ్గఐని కుం చెలుపునఏ భయను -బాసను నత గతో “చి ఫోయెనని చొంకుకు గాయ

ముళు నగుపటి క్షనం (వీ ను “లంట కోన శోకా గాం మారన నైన . "స ంంంచుకు, దుష్ట గిన విశ కీ మెన్స్‌ (రుం బండి ఏని పూయు నిచ్చె

18

బ్ఞంతలో హీతకి రి రాజనకును, వనుపాలు(కు ౫౮ వల్లీ కీని రాయబారులై తమ నగరువకు, రాను, కోణ పాలక, రజనీ చరులు రాతికిగే నగరు విడిచి గుళన్లుని కోటకు వచ్చిరి, రాను కవు యింట నుందుకొన నయిష్టముతో | ఇచ్చట (క్రియ వ్ర తుయ తన స్ర[త్రపలాయనాది దుఃఖముల వి స్త రించిన మీండట, వా రిరువురు నతేసి మం లాలోచన నడిగి గుళళ్లుని కోటన పేణపషదందరలి శయనించి యుండగ శేయూరుయ నెలుషల కేచి యుండె రజపీచరి (పత్యు త్తే రంబునకై. ఆంత వఘపాలుయను వచ్చి చేర “శేయూరు. డతచిత్రో కయ్యము లాను నతని గొస్టె, వాయను మొజిలునె టై, కోటలోపలి వాకు నెలు పల వచ్చి విచారింవ నుదంతంబు. బెలినికాన్సి కోలప దంవ తులు కేయుూరుని బొండకొంప్యన 'బెట్టంచికి జగ్గీ౦ రాయ గారి మళ్ళి రానందునకు చింకించుచు రాజు రజసంం నగర నకు వచ్చి యాపె రబజనియండె నగరువదలి గతసా,.. కక్కి సోయినది విని. ఇక్కడికి వచ్చి చేరగా కేకు 66 దున్న నిలుకడకు చ్చెరున్రం గోహముం బొంచె. సప సే యుతు కోటవాంకీట bg వీలున గుళస్ధులప నట రాజ దర శనంబు జయం గూంతురు నట్లుంయ నిష్టము _తుం.3ట0 చెల్ప రాజు మీంయమిగులను బళలాత్కారము సేయగ చారు "భేచి వచ్చిరి. అంత రాజు తనకు గర భవల్లి చేసిన దోసా

14

వను చెల్ప, రకు తండి నా నా శాసించుచు, నా తనికీ మరీ (భన్చత వచ్చిన చోనిని నూచించుచు గరళ యింటిశే తిరిగి ఫొనె. ఇటు సంవావించ్లు తటి గరళయు వచ్చి చేరె నవుడా

ట్‌.

కాత ల్వొలు నొకరిపై నొకరు పోటి చేయవు, సరిచారమం ల్‌ తరణిందు కొవ్షనిర్‌, అప్పును Ces నోర

స, అవనూన, త్మ క్‌ పాసొదులచే నిజముగ చే వచ్చి స్ట వ) కానియె అప్పుడు అత్యంత దూరమైన గుఫాను కై అంకు నిలువ శక రడినీచరి కోణపాలకులు గరళవల్లీ గుళెన్గులు కోటలోనికి చెల్లి పొంకిలి బిగియించికి'న్సి "రాజు పక్ష మవలంబించిన గుళస్టుని కాజ్ఞా వించి, రాజనకురు నతని యోథులకును సత్కారము కేయుశే కూడదని చేసిసొ రాజదోవామునకు శిక్రీంచెద. మకరి, 4 య్యోపాషము | "రాజును అతని సంగడీండును ఖీకర వాతేవ న్హమున విశాల మైన గయాళున న్లాడుచుండిరి,

సీ

అబ లో *

తృతీయాంకము,

"రొజు రాకమీ(దట లొండకొయ రన నుండి విడివింపం బక్షిన హితక్రీ క్రియ తుపానున వాట్టుటకుచు కొందతి యాఫు లమూ

1$

లము వరంగి రాణికి, అమృతహృదయకు, ఈవ_ర్ర మాన ములశు పంపును. మజీయు పరంగీకుని యుపకొర (వయత్న ములను దెలిసి కొనును. రాజు ఆతుసానును పడరాని యిడు ములంబముచు ఉన్మత్త చి త్తముతో మనుస్న్యల చూజుచు భూతముల నభ్గినందించుచు, తనవెంటనే వచ్చుచున్న విదూ షకుసి వొతువు పలుకుల నాల కించుచుండు హితక్షీకి యాయన న్వ తకి వట్టి యా రుంధునుండి యాయన న్విడిపవీంపనొకో గ్‌ గుడినెలోనికిం గొంపోవును అందుండి యొక వెళ్టవాని కెపము దాల్మిన (పేమసింహుండు వీచ్చి పలుకులు (వేలుచు బయల్సడ చాణభణితుయ భూతమని పరు౫ శ్లెను 3 హితకీ లి రోసెను. రాజకని తాలత్సి్యికోతృముం డనుచు (పశ్నంబు కనెను,

నడునుంత్రో ప్క్హు కోటలో (వీయ[వతుండు దస బర్ట్‌ని వలిచి లాను రాజ పవీపాతి కావున ఏమీ వచ్చినను రాజు నకు శుకూష చేయవలయు ననుచ్చు, వానికీని హొచ్చరిక వెస్తీ తాను రాజు నొద్దికి పోవునవుడుు తన సత్కారమును దాంవింప కోణపాలకునితో మాహ్లూడుచుందుమని పనిచెం (వసంగ వశమున తన కేదో కహాస్య ప్మతం బంటె ననియు దానిని బీరువన దాంచి యాన ట్లును వెల్లడి జేసె

యి

16

పీ నన్నిటిని కీ కొణపాలకునకు నివేదించి తన యుర్దేశంబుల సాయ పాట తగి డిని దత్తను శయ నిర్ణయిం చె.

విడూపకి, [వశియాంకక, (శేమనింహులు ఉన తతనో, aml జా 9

A త్ర లలి యింట (శో నీక నృ నొ మ్యెంటం [ఒలు దుండ, పియవృతుంు నా కాళు గా జో అల ఖో రొ గాఢాంధ కారమునం గాగడాల పట్టక వచ్చి వారి నెల్ల నగ్ని,

యాహాక శయా న్యా దులా యొక గూఢగ్భహంబునకు: గొం పోయి శనించె దీనిని రహస్యో తృరమును దొస్టబుద్ధి కొం పోయి కోణవాలరునకు సమక్నించె అత(శును అరేని యు స" స్థన నికీ ంఏ సమకళ్టి దుష్ట్రబుద్ధిని గారనింప నిగ్ణయిం చి] కండ రాజక హీంసింప నతని జ్యీన్లవు క్రికలు _ డక గాటయత్న మును కన్న గుళస్టు(కు

ముగ నొక తోరం స్విపఆళ హీరోకీ క్రి మున్నగు వారి సం ము మాల నగా బా సృరికిం బంవి వేసి అవు

9

(పేదుపింహపు చాసో లక్షి ద్‌దనోయె.

4 ష్‌

దబ" సివి ఏ2 ఆస * రమావలన ఓరంగివంశులు

గి దాడివచ్చీ SE? HER ' సంంతుణార్టన సాద్యను.౦ అమెర. "ఏ sa న. గుళేనుని కం*నుం కూ [ళీ

దోకివేయ -౨ద పంత లా, పంక్టివేసి కోట లోనికి రాం ; a NE a ఓ౦చి తేన కాలితే

1?

వాని యొక కంటిని నదిని (గుడ్జిచేసి, అడియుకు ఆతని లబ లబ వాఫోళను సహింప లేక, యందొక సేవకుం డడ్డగింప్క కోణ పాలకు డతనిపె డూసె, వాండును డూసీ వోరుచుండ రజనీ చరియు నొక వాలుతో నెనుకనుండి పాణి యా భృత్యుని వానించె. కాన, సీ య్యమున నొక గాయము బడిన యూ కోణపాలు(డు నెత్తురు దొఆయగుచు కొంత తడవ్వమీంద నును రులం గోలుపోయె, మజుసటి కంటిని న్నా కోణవాలకుంప [కరముల (గుడ్డిపటిచె.

చతు ర్థాంక ను,

గయాళున నేట్టులు తన పరిభవంబుల భూపతి పరిభవం బులం బరిదేవించు చున్న (పేమసింహునికి మజీయొక మరం బును సందర్శింపనాయె. నయన దయాపహృతుండగు [వీయ (వళుండు నెత్తురు విడుచుచు నొక ముసలి కావు నడవీంప నెదుర్చజె; |చేమసింహుని తలంయచుం దన నాఢ్యముం దుష్టబుద్ధి చౌష్ట్య్రముం రూటుచు నఆచువాని జూచి తన్ను నతనికి వెల్లడి సేయలేక యున్న వానిని వెజ్టి నెంకటాయంగా చెజేంగి యతని! గుళస్థుయ లంచమిచ్చెదను ద్యారప్పి చేరువ సమ్ముదాగాధను పైని నొక కొండ చజీయకు కొం పొమ్మని యతని. (దోవ మాపి నేర్నజ చుకొన

15

లేణవాలక నిక్లిన్ల(గై దుష్టబుద్ధి గరళినల్లికి తి రుకుల వెల్లి త్రోవ నామె వలంవుకు సంపాదించుకొని, కును వదలి పెన వోజిలు తేజీని వలపు టుంగరెనుగా సునుం బడసి తిరిగా మొుదటనుండియె గరళవల్లి రజని నకుల విత ఫ(చోహమనున సంబంధింపక యది విన్న ది మొదలు గాకి కృృతఘ్నతకు దుఃఖించుచున్న ధవళవర్ముడు గరళనళ్లికి - జబుపజేశయబు కీయ సేయ నా బిడ యతని శుంకునిం,, అన్తంసకువితు రణఖీరునిల భావించుటయె కాక్‌ యతని నమ్ము దూపణంబునుం చేసి (మ్రీహత్య నింద్యమని యూరో 03 నన్న యతని స్స ్న ధీకి నూన యొకందు వచ్చి కోణ అరమరణంబును గళ సుని నే తాషహారంబుకు నివేదనంబు సె ఇది పన్న గరళవల్లి సంతపీంచుచు దుస్టబుద్ధి విధవరజనీ చాకలి సామీప్యతకు 'జంరించు ను? డన నుఖభంగము కొ కళ నుపాయంబు తల పోయు చుంగె,

au పనీ జా

చ్యారపురిని డంకు విక్షిదినున్న అమృతహృడయ హిత $ీ ర్రిచే [పళయాంతక జనకుని రాక యెటింి యాయనం దన యుండ రవ్చీంచ సర్వ (పయత్నంబు చేస. కాని చెల్ల చేళల నా రాజు ప్టువడకయుండే : చొటుక' వేళల లజ్జ యగ్గలికను గా, వట వనం జూడ గోసి, రమ నె ద్యుల దయ

1

మించి యాయనను రుముర్చ నెంచి, తన రణసెటిలం 93 యెట్టశేలకు నాయనను. పట్టుక రని. గిట్టమెన నొసం౫ గరళవల్లి చే చే దున్ఫబుద్ది కడ ను త్రీరముత్రో he J ఒడిన వనపాలుంశ (యక్క రజీ చరి యింట నాయనను గాన యతని నెదకిపట్టం ద్యకతపడుచున్న వాని, తం నాయక, ర్తరమును పగులంగొట్టనియక, యందలి సుద్దులు 'దెలుసకయున్న వానివ్లేతి!్‌ ళాను' నొక యు త్సరోకును కస బుద్ధికిచ్చి, (తో సతో (రు గక కయ కనుంబడిన హా సంహరించిన బహుమ తిశె తీశ్వౌడ మనయ న్యా నొసల,

అత్మహత్య శై (ప్రయత్నించిన గుళస్థుని (కేమసింహులి ఫలముల న్నిలివీ కొండచజీయ యని బొంక్క బోరగిల బశె నత(డును, చదును కావ్రననే హానియ.( బొందకుండె అ్యృు ఒక్కీంచుక దవ్వున వెళ్ళినట్టు నటించి యాం. ష్‌ ముండు తన గొంతును మాద్చళ ని, సము[దరీరంబరి యాత నికి నమకము కాలిపి అంతటి మెక్తునుండ యతని పకన ఫురికొల్సిన ది వీరాచంణా యగునవియు, ఆత డు వకూ లోతున దుమికీయు నెక హోనియ.6 జెండమి యతని శాలీంటి దేవతల యను గ్రహ జన్యమౌ నద్భుతంబె యనియు బోధ 6

నుం దట్టి వాషషయత్నము ఘులను శజయక వూరుటదొ లా

ధ్‌

20

మాక్షమనియు నుపడేశించి యతని క్రి కుమా యుక్తనిం జే

అత్తిజ నెతరాజు అడవి వువ్వుల నలంకరించుక యదు రడ (పముంయ జాలని మనను కర; (వీయ[వతుండు గొంతు నానవాలు పర్రి గుండెలు జల్లుమన నదరిపడి కరుణాయుత భక లో శాజినా _స్త్వముం ముద్దిడం గో; నంత రాజును వెటేలో విచేకముతో (ద్రన్యవంతుల పావీ ీష్టిశనము నుప సించె, జనన కాలపు శికురోడన మును వివరణంబు చేసె; ల, దనున వనుపాలుయ కనుబడి గుళస్థుని సంహరింప నుద్యుక్తుం డిగుటయు రౌ వేసనుం దాల్బ్చీయున్న (సేనుసీంహు(డు వాని వొకించియు వినకుంట జూచి వాలుకూని పోరి శంపె; ఎతేని జేబుల నెతేకగ గరళరజనికల నలంవుజాబులు చేరీ ళడె అందలి గరళాంబ జాబు స్వకీయ భర్త హత్యకు గష్ట బుద్ది (రంప జూచి, యా కూట (పయోగంబను ధవళ వరు నకు చెటపటిన నిగయించె,

ఇంళలో నచటి కరుదెంచిన యొక నుజనువేతం బు నడిన (గ్విళశయు(కు అమృత గుడారమునకు తేడ, నచ్చట నూ _ 'పాయంబులచే చరకునిశో నతే(డు వునః స్వస్థతం 7 గాంచి తన (వేయ వ్యులికం గుజుతీంప శే క్యండాయి.

“AF

9| సపంచమూంక ము.

నమమ దుష్టబుద్ధి రజనీచరి దందుల నడవుచు ద్వా వురి చేర? రజనియు వాని యండం జేరి తన్నే వలయు మనియె; నప్పుడే గరళధవళులుం డాయగ, రజసిని మత్సరించె, క. ధర్మ య్యుములం దప్ప దాను పూని కొనమిని ద్యోతకంబు చేశా. పిదప జనీదుష్టలు గరళను రమ్మని విలువ, నదన6 జూచి (పేముండు నాకడ వచ్చి ధవళు నకు పెని యుత్తరముల నప్ప!౦చి అందలి మాటల నూరిత పజస యుద్ధాంతమునం చా సిగ్గు డగునని వాకుచ్చి పోయె.

వీదప దుష బుద్ధియు ధవళుని పనికి యేకాంతమున నా యక్క జెళ్లెం డత్రో నెట్లు మెలంగుటయని నిక్టయించుకో నియెః అటుపై ఇరు దంకులు పోర, దుష్టబుద్ధి పర్మాశమమున పరం గులు ఓడి పోవ, నమృతనాదయ సళయాంతకులు వానికి చెటకొండాయికి , వారి నొక దళవాయి కవ్చగించి చెజయందు వారిం జంవువమని యధికారయు నిచ్చె ధన భు(డు దుష్టునిం బిలిచి యా యిద్దజీం దన కప్పగిం దమనియె ) వీరిరువురు"! నిట్లు. గలహీంపల, సళళ రజనులు దుష్షునిమీంది (నీమత్రో మత రించికి అంత రజసీచరి దుస్టబుద్ధిని గవళ తో ద్వంద్వ యుస్థంబునకు బుకికాల్సె; శావయు మజ

భో

లల

దిలి యశీస్టనును సహేతుకముగ నడ్డగించె అవుకు ర౭నిచరి తనకు చెవులని "మొజిలిడ, నానల( బంపంబడె, కాహాళములు (మోసే మువమ్మాణులు ; మూండవ (_మోంతన (పేమసింహుయడు ధవళవర్ముని పమమున దుష్టబుద్ధిశో ద్వంద్వంబునకుం బూను కొని వానిని బడంగొక్తై, నరళవల్లి అజ్ఞాతునితో ద్యంద్వంబు మత సాంప్రదాయము చొప్పున స్యాయనుకౌదని వాదించు టయ్యు ధవళవర్మి యామె యుత్త రముతో నామె నోటిని మూ యి౦చె. దున్టబుద్ధియం (_బాణావసానమున నీపక్కారణ్య పరుండ, | చేమసీంహుని కీమనుం బడసి తన యిద్దజీ చెటు కాండ విడివించి రన్నీంస నాఢనంబు చెప్పె; కొని యంత మునుపె అమ్మతహృదయ ఉజీని( జనియె, అమెను చంపిన భూతకుని (పయాంతేకుడు పొడిచి చంపి, [వీయ వు తిక కలే బరమును దండలం డెచ్చి ధవళాదుల యెదుట నంగలాగ్చె. నడిమిని గరళనల్లియు మానభంగమున భగ్నాశ యె గరళింబుం (చావిి రబినీచరిం గరళ౦బుం (దావ్‌ం ఏనది వెల్లడి శేయుదుం ఇెద్ద నిదుర న్న తమిళ

శీమనింహుయు తన వెజ్‌ వెకటాయ చరిత్రమును ముగించి [వీయ[ వతుని చరిత్రమును కించి హితకీ రి సమాగ మంఇను నాతని మూర్చను నర్గింశుచుండ, హీత్ర కీ రియ

లకి

పచ్చటి కేగెంచ; అవ్రడె పరిచరులు లెచ్చికి రజనీచం గరళ వల్లీ క్ర లేఒజరంబుల ; హితిశీ రి చ్చెరువు పకుచుండలయగ, వెం టనే వచ్చెం (ఒళయాంతక “రాజును అమృతహృదయ ఫస మును సందిట మోయుచు 3 ఇదియె నా (పళయాంతంఒని హీత్రకీ ర్మియు నఆచుచుం దన యొడయునికి తన్ను నివేదించు కొనుచు మోశరించె. రాజును హితకీర్తి నానవాలు పట్ట, సీతయ శేయూరినిః [బ సృవించె, కేయూరిని రాజు శ్లాఫింప, సతంే తానని హితక్షీర్తి విన్నవింపను, రాజును చిత్తము తత్త ఉంచి అమృత సృాదయను( జూవుచుం బిలచుచు నేలను నలె, ్రంతళో దుష్టబుద్ధియొక్క- మరణ వాగర్తయు నచ్చె; హీత క్రీర్రియు తన నాథుని పిలువున కొడంబడె. కట్టులు పళ యాంతేక రాజుని యంతము సమస్త విధముల |ప్రళయాంత పిందె యామె.

NOTICE.

Shakespeare 5 plays Sanskrit, Hindi, Telugu, Kauarese, Tamil & Malayalam UNDER THE

Authorship or Editorship of

Swami Vidyananda Paramahamsa. People's Edition 8 as to 6 a8 Student's Ed:tion i 4 as to 8 48 Library Edition . 6 as to 12 as. Roval Edition ; , Reto 2Rs,

According to the size of the Play

* Differences in the Editions consist in quality of paper and binding

For particulars apply to

Swami Vidyananda Paramahamsa The Synth Idina Vornacular Laterature Piess, Purasanakam, M A D R A న్‌,

అత్యంత నివుణులకుకు దచోవనాహిత్వం బకిదు 4 -బు. మేమో గంభక్షర్తిల రంగమున (ప న్మపవేశము చేయ. న్నా రోను. దోషములు పెక్కు-లే యా౭డవచ్చు ; గాని దర్మో నగ మా యావచ క్వీని నిందు విన యోగంచితిమి. స్తవము ఛాపను తెనులపపఆిచుట యందలి ,కసమున్ను పేక్సిల 1 పుటి కవి సార్వభౌముని వాయముల న్మియించి భోః చుటందలి (శమమును, (ద్రవ్యశ్యూశతం ముదనాలయనామి (గుల కొణంతవలసి (శమకును భించుచు చేనీన [వమా ద్యమములోని దోషనులకు రహశ్యో త్త రమువనం చెలునత్రు గుణములకు షత్రికలం [బక ంచు కృతివిమర్శకులు కు రృకలును, ఇంకమీందు మేను [5 'ఎపంబోవు నూ UE ములకు దోప,వారకులును గుణహూం రులును అగుట మెాః మొదటిగంధవు వ్మికయంబ 1కు నహాయభూత్సలై మా సదు ్దేశంబులకు (పోత్సాహకలును పోషకులు నయ్యెదరు వారువారు చేయగల వాజనోదవ్యాది సహాయక కు దగిన రీతిని సర్వేశ్వరుండు మా చదువరులకు ఇహ, సు (వదాయకుం డగునుగాక !

స్రరశవాకొము 7. మి యా

షి We * . పంగ వకు,” బీ on చ్‌

శు డ్జిపత్రము వ్రత భో సాధు. వుట | సాధు el పను న. 2 | 14| Smyavarajana | 18 | 19 వారును థి 8 నున 14 16 కొయ్యనుండి 7 6 | రానులగు 15 7? రుంరు [కని 9 | 10] వజచె 29 | 14 కరాసింబొడిచి క్షే] కీ] వేట [డు 24 | 19 5020 ౨| | విధినదుర్పన్ను. | | దోంతెంవ ళల దాఘీష్థ కి౧| అది | 2౧2 | యూవీరి 11 బిడ్ణ ౧౩ | (భోచుత "ox జోన్యవు ౧ళ | ౧౪| సుబ 33 | ox విశ్వ సృ(ఇ్వాసీీ ౧౫, ౧౫) దోంళెంచు 34| చెవుల » | ౧2 | (మభో 3౬|| ౨| భోజన ౧౮ | |స్ట్థానమునకు(ము | | పాసలగించుకొని శిర | ౧౪ మురివేతి కంకోణ|। 1, | ౧౦| చేశమునకు ౨౩ | $ | చేవతవు 32, | నుంచుకొను శివి శి, యను 8 ఖావందు తళ | ౧, చదువుదున్న | 9౯|| | నిష్య9మించు

వుట సాధు త్త! నాథు gl. |

క! ( “బాసంి ఇగ | | దొలణగిందు | ౧౦ | అదిగో ౬౨|| | గావాస ఈ, ౧౫) అస్షికి , | ౧౩ | గారణ

%3 | గొంతకు | ౧౬ | ళును (ప్రవేళము, దుష్టబుద్ధి సూర౦రాజు ఆశని సంధింది | ౧||పోచుత రతా | ౧౪ | మణీ

ఒగ| ౪|| (వబుద్ల గి బొంత

89|| ౨౦ నేను” ౯౩|| ౧౫|| బండ

| ౧౨ | నెటుంగ | రోగిక్టి,

రక |శా౯ | బొండ ౧౦౧| ౪|| నీవేమియు గ" | ౧౨|| దేవర - ౫» | ౧౦| చేసీ

రా ఈ; [వీయ ౧౦౨ | ౧౬ | తోగేలు ఛాక్స్‌ 8 | అనుదానిని ౧౦౩ | ౯|| బతిమాలి | ౧౪| జేర్చ ౧౧౩ | | చెండుక ర౭ దా౭డ్య 19 ఛ| తోండేలు రర! | బతిమాలి ౧౧౬ | ౧౩ | దరద

' 19 | ౧౦ | బొండ ౧౧౭ | ౧౯ | సీయనిది

గ్రా

సాధు.

సాధు.

ట్ర న్‌

| ౧౨౪ ఒతిమాలెద లః ౧౫ "రౌజన్యుంయ నిర్షయార్యుంయూ | ౧౭౯| ౧౦ యాకసమువ

౧౯ | చిల్లుల ల్‌ ౧౧ | నున్వీళ్లూర ళు | ళా

3౮ ౧౪ | “వైం! నక ౧౮౨ | ౧౩ | శిఖరము

SEE ౭! బతిమాలి |౧53౩| 3 గర్విక్ట

“ని 1 ౧౦ | దూను నా గాను

We | 3 (ద్రోహి ౧౯౬| ౨|| చెజసొాలయు a¥o | ౧6౬ వెండుక ౩౧౦ 3 (పళి యాంతునకు ౧¥౯ | | నేమేమి శ౧౧| ౧| [పళయాంతకు. ౧౨ ౬; ఏయడీ దడ

౧౫౨ 708 ౨ఈ| ౭| మోవీనాండవో

)౬ళ | జ్ఞానమును

వచన ఇనుము ;నూం=నూ,” (పవి (వుంవు,” “పూ వూ *నే-సేల యభదత ఇందు అచ్చటచ్చట శానంబకు. గొలశ్‌ మోవస్ట నుండు వూ ముదణాయంతవు వ్యాకరణ కళ హ్రారోక అద్ర్యైతబుద్ధిబోలె పారికులు పాటిం పాగా

అమృతహృదయ (కేక) వళరుళాంతక రాజు.

=-్థిబ్టిం- (ప్కఢ మా నూ౦కము,

——

పృథమరంగము ప్రో యాంతకుని నగరు.

(హైలీ ప్రీయక్రతుంక్క దష్ట్రబుద్ధి ప్రజేవింకురు ] హీతీ..నే చెంవితి రాజని కధిక[వియునిగ్యా థన. చర కోణపాలకుఎ కంటెను.

(ప్రయ.._ఎప్పుకు నట్టులే తోంచుచుండే మనలకుం గా“ యివుడీ నీమపంపకను న, న్విజ్‌లో నే వభువును హెచ్చు : జూజెనో కానరాదు; పంచినభాగముల జంతనూ ఫం, జూచినా నొండొంటికీ నించకయు శదడము తోచి.

గత ___ఇయ్యితం'స మీ కువూర్వుముళచా జనం ?

ke

అమృళహృదడదయ [అంశము 1.

చియక్షరని పోవణమేమ్మో బాబ్బు నా భారముగా నం చున్నది షచి వుట్టకను నొవ్వుకొన “ఫిక్కుమాబులు లశ్జించిలనంచి ఇటీవల నుక్కెకింనాండ, శొని, చేవ, విధివతుత న్ను(డు వ్యుతుం డొకంయకలండ నాకు వీనికణ్నీ సీమాంమి మివత్త రము పెద్దవా బు, ఆయిన కన యురి వెనూసృదు౦దు కాడు నాగణనంబన , తుంటరి విలు వినిశేరంటము' నీ శేల్చపె దిట్టగడై దుమికివచ్చెంగాన్ని వీని లల్లి ఉహుకూపవలతి, 'కభవర్యు నెటుంగుదునొ దుష్టబుద్ధి ! దుష్ట----ఎబుంగ ను, ముహావభో, (పయ..--మన శకెంటు మండలాధిపతి ఇకను _పీనుంచు భొన్నీయనను, నా న్నేహిత్యాగగణ్యుడు నమీ, దుష్ట --అసద్దాసో ఒహంబులు, (ఫభువులవాకికి, హీత నా (శేనూస్పదుండవ్చు నీతోటి పరిశయమును బల పజచుళనవలను, రుష్ట--అయ్యా! అ౦శున కరు ౦కు గాం (బయత్ని౦చెద, (వ్రియ...తొమ్మిదివత, ఎరములా మె, నిత,డు చేశాంతరసంచా రియె; తీదగ నూరుంబౌసి వెళ్లవలనీనవాండేను, రాజు గారు వేంచేయచున్నార్తు,

ణ్‌ ns Er wigs 1, క్‌

ఖా. ళా _కృంగనాటమూ వై i [వ్రశయాంకకుం వహ కాంగా త్రయ, భశళవశండు, గక,

r

tg

ml

సజనీచ3 అమృతవ్చాదయ, న్‌. ప్రుచేవంతుకు ]

ఫవకంగి వళ ఖండ పభ భుక్రలనుపచరిం చుము (వీయ [న య..___ఛిత్తము, చేవర, (నిశ్చ 9మించును.)

భ్‌ __నసమం గతము వెల్లడిపణచెదము మా యంతరంగన్ని యమున్సు ఆం దిమ్సు అదిగో నా పటమును, తన మూూడుభ్రాగములం నూ మారాష ష్రముక్‌, నుటి యు నూ దృడ్డవిక్నృయ మును, ముదిమిని మావలనం దొలగించుకోందమని మగ్గవిభారమఃల రాజ కార్యము లశు పిఏని నివ్నెవీం చెదము యొవనభుజములపై అబు మేమును భారవిముక లె మరణవుబెన: (వాంకము మె మెల్ల XK, మాయల్లు, డ్‌, రోణబాలక్‌, ఓయి తత్తుల్యు, వౌ నల్లుడ, ధవళవక్నుడ, ఘంటకం [బకటింప దృఢనిక్చిత. లము, నరునన మా తీకల (స్ర్రీభనములి నడియెదూ' మాము ఇవు వారించుట కిం ముం డెంతయు కలహము) ల్పుట్టవండ( (౯. రాజకుమారులు, సరంగివరఖండులు మా కనిష్థ్రవు తికా ప్రేమై బలు (వత్యర్థులు, నీ డ్రినినాలి మన సభయంకు తేమ కామయా[తల నిలి దినారలు , వా నిచ్చట, (బత్యుత్తరం వె, తెల్ను(డు నాకు నా

అమృతహృదయ [అంకము 1

తనయలార,_ ఇహ్వుజే పరిత్యజింప నోద్యు కలము రాజాగికారము, న్నీ రాష్ట్ర ప్రస్యామ్యము, సీ యుద్యోగ వు నమస్సచింతలంగాన. మీలో నెవరితో జెప్పదము మన్ను ఆత నత్యంతమ"( (బీమించున డని? అంతట నీసివు నీతికి సదృశమొ యోగ్యతం గైకొని నూ యొ దార్యమున 0 (చాఘీస్టముం గావించెదము. గరళవల్లీ, మజ్జ్యీష్టవు లిక, పలుకును మొదటను,

భోఒయ్య, నా (ముడి యెట్టద, మూట లక్‌లనికౌదు

మన్గనోగ తము, డెల్ప నేతఏతు ణముకంకొన్సు పీతుణ విషయమా దిగంతరవుకంళకెను, దిగంతరమున వివా గరంపనా స్వేష కంశకును హెచ్చుగళ వించైద మిమ్మును ; వింతనో నిలుననో యన్‌ స్‌ చేనికంటును , సిరి, సంపద, య్య రారోగ్యము రూ పము, మానము, | సాణము కంచును |కేమించెద, నెచ్చట నెప్పుడు గెతండి నేచిన్న ఇంతటి దీలితో (కేమించెనో,ో బిడ్డ్ణయం జేతం డి యెంతటి శేమనుం జూసెనో యంతటిశీమతో, నా (వమనుం జెల్స్బ€క యూంవిరి బలముడి గె, నాలుక కదల జదాయ ; యుపమల శేత విశవదముగాగల యంతకంకు నత్యధికముగ మిమును. (మిం చెద,

కగపము 1] వప్రళదయాంతక రా జు, నీ

అవృః --- ౩:౯) కంశేమిచేయ నమత వృాదయ * చీవుం చుట, మజీ యూరకుండుట,

(వళ ల్లిడిగో నీ యెల్లలికంత, గీంత మొండలు కొనిఈ గ్షీ.తదనకోను భాయాసన్ఫెత గాఢారణ్యులతో, నీవా ఫలవంతములగు విశాలసమ?ఖాములతో, సమృ బ్రగుతో వీస్తర్ణమగు నీ శేచార సాంతమ.లతో సహితము, నిన్న రాశిగంజేశికను నీకుళు ధివళనర్యనకు నుగయిందు సంతలి కీయ్య శా శ్వితభోన్య ముఖ్య వమిచెప్వునో మా ద్వితీయను త్రిక, మా | ప్రియతమ రజనిక, కిణవాలక నభ? వచింవ్రుము,

రజ _వేయనేలు నాయన? నేనును అప్బ్పయం బోసిన పోశతలోని లోహమే కొన్చన నన్నాను నావిడ మదింపు చొప్పుననే మదించకొందు. సత్యము నరసిన, నాచెంది మున న్నెలకొన్న యా (శీమము బలువిజే యాయమ యుడహాకించె, కాని, భీేదమేవను వించక కొబంక నడియె నక్కా య; ట్ల సత్యేన వ్రు నిం దియ| గామ మంతటికిని విష యములగు సముస్నయితరనుఖములరు శు

శత్రురాలిగ నన్ను (కటించుకొనివెద, గాక్రన

ఆమృతహాాడయ [ఆంకము 1

_వీప్షలగు డేన నరనారి (బేమిందుటకె౦ నుటి శేనిదుం అనం" లవ లేశకముకు నెబుంగని దానవు,

అమ, (తేనలో) అ్లెన, బీద యమ ృతహృదియ ! అయి

ప్పటికిని బీదరాఓీని కాను, వీలన(గ్క నాదు. చీనుము నా నాలుకకంకు నతినుగాగ మేను,

(పళ అద్దిర ! నీకును నీ సంతతికి శాశంతసి సిలియయ్యెకు మూ శుభశాష్ట్రమం ద్రీ శ్రీక్య-లకృతీయము గరళక భాగ మున కిది నెనుదీయదు వైశాల్యమున, సస్యసమృద్ధిని, సాందర్యమందు (గాని, మట్‌ మా యానంచవూ, కని ఫ్టను లఘిస్టనెనను ; బేవితే లేనలువుకై పరింగి దొమీలు శ్వరఖండవుక్షీరముం జిగీవ తోం ఇనంగుచున్న వో, ఆనీవే మన;గలవు చెందుట క్రై నీయప్పలకన్నను హెచ్చుధనాధ్య నుగు మజీయొక తృ నీయమ.౯? నడువుము,

అమృ.----వమియు లేదు, మహాప్రభో,

(వళి--ఏమియు "లేదూ !

అమృ...--వమియు లేదు,

(వళి వీమికేపుగ. వ్రీమింయ శేకఫోనను, నడువుము నురలళు,

ఇళయ] శృుళయాంతక రాజు,

- జూ

అచ్చు.---ఎంతటి నిర్వా గంరాలకు, నా గుంక్రియు న్నా నో కుబికించ లేనిచానిని; మహ కళ నభువ్వలం జేమించుజా ను స్వధర్యువు మేరకు ; ; హెచ్చు లేడు, తగ్గునులేదు,

'షళిఎప్రైెటూ, అమ్యత్‌హ్య డయా! దిద్ధికొము నొకించుక్‌ క్క లేవవ్యో నీ భోగ్యముల కక్లము వచ్చెడి

ఎవ మంచిది మ్‌ పభో, తమరు నళ్నుం గిన్సా రు, ఇంఛినారు, (శేవిర్షనిశాను నేనును బుణముల డ్ర్‌! ] కొనిదయెద అత్యుచితికితిళ ఇనివినియేద, బక్స్‌మా ది. పదము. బూజించెద నా యప్ప కేల మగల 5 ఉవింగరు నింఫార మిమ్మునే (బేనించుట నిబద్దిమైన? భాగ్య చని నేం జెంక్లియాశిన, నా (్రీత్యభిజ్ఞనం. జేకొను నౌ"

మిట్రి నా భ్రక్తీని సగంబునకుం బాతు డగ్కు నా శగో

సగమును, శేవలో సగమున౦ భాన్హాను నిక్కము. సెం యాడను నా యక్క లంబలై, తండ్రినే యే శెషనుం (2 మింషవలస్లీన ,

(పశ కయిశే దీనితో నీ సృాడయముం గమింమునా "

అమ... సత్యము, మహా పభో,

(డళీరంత లే భాయమ్ము నింత టయోమయమునా॥

ఆమృ,.-.-కంత శ్రే(బాయము, నింతటి సత్యను

లౌ అమృతహృదయ [అంకము 1

రో కౌ వమ్ము లే నీ సత్యమే, మజీయుండుత నీ ధక ము వలన విదిగో నా శపథము చండాంళు9 (పచండ తొనాశీ, వయ్యూవ ధీకఘుని రాహాఖామహీమము లా తీ, మనము మనుటయు చనుటయు నే [౫గహమ.ల (వఫావమో యా | ప్రావమంతటిసాక్షీ(, నిదిగో పరిత్య జంచికి నా పిత్ఫవాత్సల్యత యంత టి, (న క్రసామీష్యత సంఒంధములంతట్రిక, మతీ నా డెందమునకు న్నాకును బాడి నవ్యమై దివుభావింశద సీ తణమునుండి యాన ఢ,నిము౯ , ఘోరర్‌ ప్రతిది భళుండను (కూర రాతునుం ఎను, త్రుధితస్యోదరమున.( బూరింపను స్య్వోదరజన్యు లశే కోసీ కూరలు వండు (క వ్యాదుయ, న్నో పూర్వము గుత్సు తిక్క నినుంబలె నా సామీష్యముం బొంబెడు కని కరము నంజెము్కు ఆపద న్ని వారింపంబకు,

నర | పనాదము మహా పభ.

(2 ఊరికో, హీతక్తీర్తి' అడ్డకుమోయి తెక్క-చిల నుం చాని యొక్కె-జకును నక్షిమీని, దీవి ఇంతయ నంలిం జెంచితి మణీ యెంచితి నువ్విళ్లారంగ దీని హితపోషణ మున నా ముదుసలితనంబషను ఇెవుడిం గడ్దంవను, అవత లికి! నా భూవునం బడకుము ! శ్ర జనకవ్యా క్ష యముం

రుగమ 1] త్ర ళయాంతకరా జు జా

నియం దుం డూడందీయు నంత నిక్క ముగ నా శవగరము శాంతినొసంగుత నాకు! పరంగీశ్వరుం బిలువుము; ఎవరు కొడలుట? వరఖండునిం బిలువ్రరు. కోణపధవళుల, నాజంట కూతుల భూములతో, మూండవవాలినిం బంచికొందు నివ్య,-షటత యవి యది చీరను గర్వము దానికి. 'ఇెండిలిసేయత ! మీ యిద్దజ్‌నిం గలిపి (పతిష్టింశద నా యధికారమున, నా య॥ గణ్యత, (నాజబ్బందముం బక చేషిందు సమస్తనైభనాడంఒరంబ.ల. మేమోయన, మాస మువంతుంగ శత యోధులుమ్మాతము యువ? త్రోవ లు చశీవింషయగ, నావర్తనమున మీ గృహముల వానముంచజే'స దము. ఇంతమా తము నింక మాయందుంచుకొ నియెదక -, నాణకువేరుకు తచ్చిహ్నములగు వీరుదుల యాన? నిటి; నీమను'నేలుట, పకున్షలబట్టుటు శక్తి యన్నీ టి జరుగుబాటు వ, ముద్దుటల్ల ల, మీవిమయైయుంకుత దీని డిటవువణపము, కందం డీ కికీటముం మీ రం బం కొను. (కిరీటము నిచ్చును.) వాలే. రాజన్య (వళయమతీశ్వర, మిమ్ముల నిరతము నాజే- డుగ గారవించినొండన్వు నా తండికింబలె "న య్యము

౧౮ అనమృుతహృదయ [అంకము 1

సూవినాండనుు నా యనుంగునాధునగ ననుసకించినాః డను, నా పా టి పావుగ నాజపనులం దలంచినాండము, -

(ఫళ...--వింటీని వంచి యల్లీయ నీడ్చియ నైనది, అవ్వు వేటున 0 దొలంసకు,

హ్‌ ---జియ్యామ్ము ఫకుటయే మేలగు, దొని నులికీ నా యో గుండియలో డిగనాటంగ హీతకీ కి యవిసీతుంకు కాదగ్కు (ప్రళయమతికి మరి భ్రస్టత వచ్చిన, శేయల(లవోయి ముసలి బడుశా? ధర్మువు పలుకుటకు జడ్డియునవి యెంచెదనా, (పథత్యము యిచ్చకంబులకు లాంగుచుంక(ంగ ? స్పష్ట వచనంబునకు గణ్యత బ్యముు రాజ గాంక్లీర్యము మార్భ మునకు బడుదుంగంగ. నీ యాను (లిక్సి చేయుము, దీర్గాలో చనా పరుండవై వీశాచవు తొందర నాంవు సేయును, త్సరవావి నయ్యెద నా యుకురుత్రో నాయీ న్యియమునకు, నీ కనిక స్వ తికానుశి అధమురాలుగాడని నికు (బేమింయట యందు; మజియు నవ్వారు కక సాకయులుంగారు, ఎవరి మంకభావ ణము శూన్యతం "ఘామీంవదో,

(వళ,ాహిశుండవోయి, జీవము వలసిన భాభింవు మింతట,

“యమ 1] పృళయాంతకశాజు, ౧౧

హీత.నాజీనము నెన్నందు సంచ లేదు, కుదువయే యనక, నీ శత్రుల మార్కొనం బంచెమై యొడ్డను ; భయమునం బకశు దాని గోలుపోవను నీ శ్నెమమే నిమి గ్షమే గా౦విన్మ

పళ్ళ-_--తొల.గుము ఎదుటను !

కన్ను ౦చి చూడుము (పళీయ, డ; ఎప్పుడు నన్నుండ నిము శీ కంటికీ బెల్లం గుజయె,

(వశ ఆాావిదిగో, జగ చ్చమీవు చూడ,

హీత ఇదిగో, జగచ్చక్షున్ర మూడగ, రాజ, నీవేల్చుల యెదుట వ్యర్థము శసధము. జేసెదు,

(పళ ాఓర్కియా శ్రిత! దురార్తుఃడ! (కిరచాలము స్రశిలు వై దును )

ధిన -కోణ __మంగళమూ ర్త శమింవ్రయ,

పత్ర కానిమ్ము ! చంప్రము సీనైద్యాని, మజి కట్టణము నొసంగుము నీ దష్ట వ్యాధికి, నీ యాజ్ఞ నం మరలిం పము: లేచా, మొజిలు వెట్టి బొబ్బరింప నా కంఠము నకు శక్తి యున్నంతవజకును, శత కడం జఇెట్టయని యార్యక నూనను

(వళ,...వినరోయి మాట్క ధర రృ భ్రవ్హడ! సీ రాజవిభేయ తవ నృగించక, విను నా నసాన్చను ! మమ్ముల (వత ] ంగులం

౧౨ అమృతహృడయ [అంకము 1,

జేయ యత్నించితి కావున, ఇందాశ మేమెప్పుడుః జగించని కీరీని, అతి! కమించిన గర్వంబ తో వూ డ0డ నంబునకును వూ యధికారమునకు నష్టముం బక్షితివి కావున, CR a 1 నూ నె నై జము నా స్థానముం జాలమికొ మా ప్రభత్వము సూర్జితపబిచుచు, న్నీ కీ శీక్షచు విఫంచెాదము, ఐదు £నములు నీ క్రిగ్చ దము, అయిత మగటకు, నీ లోకవు బాధల న్నిను నీవు కాచి కొనుటక్లై , నుతీ యాజవదినమున మా రాజ్య మునుంకి నీ యసనహ్యవుమూూక్జినిం జెడ మోము బెట్టు ము; మజటి యటుమీ:దను పదియవ డినమిన ని ఖహొ ముత కళ్లేబరోము మా భూములం బోడకట్టన నాని ము! మె నీదు మరణము, లేచి పో! దివస్పతి సాక్యుము, య్యా కు (బతికారము దొరకదు

హత ___నుఖముం ఒడయసను, రాజూ మజీనీ సట్టస సై పెను కావున గతం తత చేళాంతరము( పమ; ఖక్వీా పర కీదియె యుశికీప ట్లాయె. (ఆనృక హృదయకు ) వేల్పు నిను. దమయండ- శేర్చుత్స కన్య కారత్నమ, న్యాయము ఇంచి, బలు సత్యముం బళ్‌ కితివేయమ ! (రజనీ గరళలక్ర్రృు మణి మీ యతిశయ వచనముల

+32

లమ 1) వ్రుళదూంతకరా జు,

న్నీ నడతలు బుజువుశేయత ; మీ క్రియభాన+ ము నృత్ఫ్సలములు వ్రుత. ఇట్టుల హీశ్రక రయ నో రాజన్యుల, మీ ఇెలవుల నొంచెడి ) మజీయిక. సూ తన బేశమందు. దన పూర్వ వవర్తనము నాచరిం ఇదు (నిష్క్ర్రిమిచు,) (వాక్యఘాోషము సీయమ్ర తంండు తీసు బ్ర నేశిందును, తోడ్కొని సువ కుణ్బ_పకుల, నుపవముల హీర. )

(నియ కిడిగో పరంగీశ్వర వరఖండుల్కు మహా పభో,

[నళ వరఖంక్షప్రు నీమంకుండ, మొదట నిన్ను బలుక ించెదము, మా క్లొమకతకై యీ భూపతితోం బోటి కొని వచ్చినాండవ్రు వీమి కోరును నధమము అఆపెళో న్లీభనముగ, ఎంతకు. దగ్గిన నీదు కామమయా[త్రలుం సాలింతువు *

శుల్క పోరాట రాజేశ్వరా, (వభువులనారు (సస్తా నించిన చానికన్న6 'బె్చునకాళించను ; థమరుకు ఆంత టికి. దక్కువంగ నొనంగ నెరిచరు,

(సళ --బహుస్టునుండౌ వరఖందండ, ఆపె మా పెం టీకి నన్నవుడ్కు మేముకు అఫెపైనట్టులే యుం టిమి, కొని (వకృతము అపె విలువ తక్కు-వపడి మెను, అయ్య, అడిగో నున్న దావిడ : అయ్యల్నమౌ చూవ్చ

గ్‌ అమృశహృడయ [అంకము 1,

జిక్సలు న్నాకు గాసిది శేరమె యయిన, ఏలన నేం జలం జికీర్ణు ౦దు నడి ముంముందు సేయయుదుం గా నూటల మూ ల్విష్పనేర---తాము సభవారికిం “చలి యః జెప్పుదురని వీడియు చౌప్ట వన కలంక్రము కౌదని, మజియే మశినత కాదళి యే యగారన చరితము కాదని, కతతున కనా మం నానలన నవ హరించిన హేతువు; మజీ యెయ్య! శే లేసిదో నామెడ, చేని శేమియె నామెడ హెచ్చిన కలిమి యమయ్యెనో యందున శేయని యది యమన" విడనాడక బినూలెక్షి కోనుమూపున్కు నామేడ శేద నే సంతేసించు నికు నాలుకయు, ననగ కీని లేమియె తమ పీలీని న్నను బౌపెనసి,

దగకడు మేలయ్యెడి నీ న్నన్నింతకంటు నెచ్చుగ సుతవ్సీంపం జేయమికం కును,

సు అయా శి యింకినా,---ఒక్‌ సహజవు సంకోచము, ఇయ్య వి తజుచుంగు తరుణ మరసి జేయ చెందిన కర్ణము౦ ను.0 ఘందుంగం బలుకులం గూర్చశేనిది ? వరో ఖండ మండ లేశ్వర, యే మనియెమ నీ ముద్దరాలికి * వలపు వలపు కాదు నల గుజీయగు నలతికుంక్లి కోకు

CI పచళిమూంత గావ

r

wy దవనం బొడనూ కు నడయశటవులళొో క*జన డన ఇలయునా సీ షీ శీ జవరాలు? లనయంతటశకే (ద, ధనము ఘూ శ్లీవీడ !.

శల్య... రాజేశ్వర (పళయమతిన్యాం జామె యివ్నె॥ Se యా భాగమె యిచ్చినం జాలు మండ్తి యిది? i నీ యమృతస్మాద చయం “కి పెన వరఖంవపు వంక కేశరి గాం గను, అాకాన్యమె |; +పధము షట్టిలి; దృడ వతుడను శీల. అయ్యో పాంమ్ము అమ్హాయ్యి; అవతల దం న్‌ు కోలు పోలిని ఇవతల ఒ౦క్లీళ్‌ కుకునుం గొల ఖో వలసి, అవ్భ,...-చాలింప వచ్చును ష్‌ (వతు ! శుల్కం లా భమె యాతని వలకోశ్క్ళా లు కావున జే నెన్నంయ వాని కౌలినై మెల గం జాలన్ను వలదు నీ పతిత్వను, గు సుందరి యమృత ప్యాదయా, మహః ధని చే బీద 'రాలయినను ; వరిష్ట వేతన సరిత్య క్ర ర్‌ నైనను é (ోక్టశే, యవమకీం భీ గొందియు |! సన్నును ని గుణరు లం జేప కెద నిడిగో , న్యాయ్యమి యియినం ళం బట్టట నిశాక్ళల రత్న నున్‌. వేల శచేశల! మలక తి

ళ్‌ అమృితపళషృాదయ (ఆయమి 1

ర్‌ మిడి, ప్‌ యత్యనాదిరవు టుకేవ్‌ వలన నా వలపు జాబ్యల్యనూన 'పేతుగం 'దేిరిల్లుటం ధవ హీతతైన తమ త్రికామశి, ఓ. భూత నా భాగ్య బన కొడ్డబడీన తి, మాకును నా! సజలకును, మూ రము ణీయ షరంగి స్థానమునరును, జేయునేల ? మా సర్నన్నమ్లు నకుకు మహారాశి యాయెను$; ఒల్మివాయు లర ఖంపిపు మాడలపతు లందట విచ్చినాం గొన జేరు నా యొద్దనుండి యీ 'వెలశేని యనర్ధ్య్య నారీరత్నముకా, స్ప జెప్పుము వారి కమ్మ తేవాడయ, వివమబుద్ధు నైనను ఇచ్చోటుం బాళ్లిద ఏీవు, కనుమడింతలు వే మిలీ యెక్‌ చోటును బడజియుటకొజళే,

(ఎ --నడ్రయుము చానిం బూంగీ కర నీవే; నీయజి కా నివ్మదియుస ; వలను నూ కట్టి కూతురు వుట్టనే లేము శ్ర మజ్‌ యిం శన్న ముగమును కుగన బసకు జూడము, కాన్సనం, బో సద్య రిపు మ; యన నగ హముం, నూ న! హా యాశర్వచ సన నేమియు కేకమె, రండోయి, గశ్యుగా వం ఖండ ప్రుసీమంతులు,

(వఎంఘోేచము నిష్ళు)మింతాకందటు, సుబుద్ధి, గరకవల్లి రజి తరి,

అమృశవ్భాదయలు రస్నం,

ఇల్‌ తి ® ~~ * ఎగ pO మయా తక శాన యగ షీ

అనుజ్ఞ: ఒడయుయు నీయక్కా: యొ"

"మ్మమిన నాయనగారి రత్నములారి ' రాజస కన్న ల్‌. గక్షలి వవలుచున్న ది నజలి మిము జే ఇబుగుదు మిము బి నెట్టినాకో మీకని; చె ట్రై RI దెప్పి నేర జెంతయు ఉరి కపార్తం చు [గు షి వాయు నకపు™: xs we a af a మిక బయలుజచెక బత్తిమాటల శాయవ RC వెప్పద అయినప్పటికిని నామాటల: భాటుచు నుత కవాక టార్‌ మాయినకుండిన, నాయన ౧ుతకొశచ్చై మే లస వోటీకీ. బు క్లైచును. మాటలో మీ యికటీ శెలవు. బు బ్బికొనెయెన,

రవి ఎనీ జేమియు బోధి నక్క-జలేసు లేవహూ = కఠ

ముల, ఆశీ

గిరో=నీ చమవుకొమ నీ యీశ్వకం దశుప్పు కి రసాని గెక్నన్నవాణ నిష్ప వచ చ్చమై, కనివిన -వినుదీగితివి ఫి కాన దగినది సీ కీయ వీయ.ము తం నాకీ (దియముః జాపన౦ సున,

అమ్మ కాలము నెలువరించు మీ చస మెలునుల రెక్క విశ్రవఫు చాశనలకు : చోసముల ఇవరు మూనిగా ట్టు

£9 అమృశహృృదయ [అంకము 1

రంగము 1 గుళస్థాన సామంకుని దుర్గము. (ప్రవేశము డక్టబుర్థి ఒక బాబు కో, + స్హూజల్ట3-- దుస్ట,పీనీ, (ఏకత: సీవే నా యిష్ట్రజేవత పు నీ శాసనము “కు, నా వే. కములు బ్యములు, కాననే నేల మా వార కీంటకములో ను, అట్లు నిలుచుచు నేల నియకొనవళను శాన్షి వ్ల వానుల యాశంకోలు నన్ను ిక్ట భమ్టనిం గావింప, నదియు నెవడో యొక యన్న. (.! వానకి0 కు, బం డెండో పదునాలుగో సిలవెలు- గులా నెనుక బక్లిలి నంట కేల డిగుటకు? వని వహో (పమాదము! చల నన్ను జూరజు డనిమిదరు? నేనెట్లు నిచు(డ నైలీ! నా యవయవముల్తు వొందుగం గూర్చి! ఒడియుండ నా బుద్ధి విశాలమై యుండగ, నా చుం కారము సలకీణమై యుండగ. ఒతిివతా జనితునరు- బలై చైదచ్చులు నమః gy మమ్ము లేల హీన జాతులని రా పీవత్రశ్ర నా గారజన్యలా? హీనము, ఫీసనూ 1 మంచ్చిద్కి కానిమ్ము, ధర్మ జుం గగ (చేమనింహుండ, ' నీ భూమి నాకు లన? వూ నాయన (వేమ దష్ట్రబుద్ధిమీ నున్నది, ధర్శజనితుషై

“ంగిము | ళయాంతక రా ,

జీ

నంతయో యంతమి; ఒల్వాగను మాట... గక , తులు! మంచిది, నా ధరి ౭నితుడ్క కౌగితము = లించిశ్స ముజీ నా కల సమనుక్టూరిన దుష్టబుద్ధియన్న దర్టనితుండు నుజవితుని నితిశియిం చు, నేను పెరిగదన ! నేను న్య ల్లైదను ఓహ దెప్రులార్మా జూరజినితుల వాలిట నుంకంయ,

దకేశము (ప్రీయశ్రఖుగ )

(వయ _హిశకీ ర్రి యిట్లు కాజ్యభష్టు కగుట ! కరుకు శలముతో నూరు 'వెడలుట ' రాజు నీ రాత యరుగుం వెంచుట ! తన యధికారమును సంతకం) వేసి యిచ్చుట ! జీవనాంకమునకు లో. ఒజచికొనుట | ఇదంతయు ముగియట చిత్తిఏ తృము పుట్టిన యా బుననే! దుష్టబుద్ధి ఎట్టున్నావు, వమి నమాఖ్ఞారన. |

దుష్ట ---(పభూతృముల దయకు, బాతుఃక, నేమియు లేదు.

(శౌగికమును దా(చును.)

[వీయ ._వలంత కడకొత్రో దాంచ యత్నింతు వా కౌ; ముకు?

దుష్ట ---నాశేవియు. సమాభారము బైలియవ్స, మహో