योगदष्टिसमुचयः ॥881> 100॥0008॥11 ॥0001611॥1/.

कताः-

भ्रीभान्दसिभद्रसूरि.

एर 886 8 एप्41245

१६८७१ 8¶# 1 §वण्‌), ला 7 २२5 0-23-0

विवि्न-काशमार-जेनपुस्तकोदारिअन्याहः १२

, डुतमदोषरोचनभरीमद्धरिद्रश्रिविषितो

, (र

. योगदष्ठिसमुचयः ( स्वोपतरृत्तियुत' )

संशे(धकः-इटाखीनीदेदन्तर्गत-पावीयागास्तव्य

प्रफषर एल सुएटी डी पी एव

प्रकाक्चाक -देवचन्द्र लारभाई व्यवस्यापत्र- काववारक दाह नगीन भाद चेटाभा

युष्व्याम्‌

` बीराम्द्‌ २७३९ विक्रमाब्द्‌ १०६० दमुवरपे १०? गेभिसद्पणतसय न्यस एण्य दसम्‌ प्रतिं ०५५ निच्छय जाणका

9=~३-9

|,

6 देचचन्द्‌ टखाटखभारं जन्शेरी

नम ०९ वेक्रमारे | नियाम्‌ २९६२ वैक्माने वर्मिगदुङ्न शारः या मृयपुरे पापर्गनूर्नीयायाम सुम्बय्याम

1176 1 81€ ऽतौ 0 लीतात्‌ [अणा 12५

ण्ट) 1६ > 7 ~ 17\॥ 7 {++ 1 7 1

1, | प्रा +त - णण

गित.

0ष४-ताहा्र-हव्रणााततफ8 18 एण, 00 पला 108०0 9 शु एतिद एर्‌ ०16 #6 7106 लाभ प्ापणष् प6 चक्रा पा्॑लऽ प्6 [950 ^ छप्‌ प्रभा 07273 ऽपरा + वृ6 ल्णापा<पात्रप्फ छपे 1४ 18 8180 पयपधला एफ पठ वप्ता पजा न्ठणाहणपप् (अवनररणि ) 0013 0. 18 पप्तं ^ प्य इत्रतोापाण]+ 691," लौ ५९ 110[€ 0 एप ठप एए €छपाः56 0६ पो0€

शिप प्ता तत7४ प्रा 18 एला प्पणतपि 8 2 फः 9 पाप्राहछप्रऽ ५0]. 9 द्ष्ट्६ \ पप्र शात्‌ 106९६ 00 पा शच ०६ 118 चठ सपशण्‌6 ४६ फष्8व्पौ 2० 1९५1566 १०४९ धर 22५ णद 9 18 समश ०].5, ४६ 1४ 15 (ला 11, 146 [0 पत्त {1£ हस्ती ९९ ०६ पी पदक... 186 116 १९९ 016 €6 {1118 10 परोऽ ५८०4.6141.4 एए पल इमी र्वा) पल {णऽ (€ हप) रेधप्या९ 9 प" 5610 6 10]€ {0 एप 1४5 गच्छ ०प्द् इइ नप

१\ ७6 १० १०६ पापौ, प्तप 10 इषि पाङ प्ल 7९ ताण पाऽ ९०], + इपीिलला 1128 एदल ६9्त रपः

1४ #€ 1तत्रठतप्रलजाऽ) पपत्ल्ा पाक + प्पिप्तषहतद्ुषः, एप्त णा 1 इषत्‌, 0; पा सत्रहलाध)

एत 1 ष््ाऽीौ १८8 द्तर्णु

द््रल्‌प्रडणा 5९ 16 #णऽ गुएनपय्ाकना सण6६३ छपर ९४६ #901.5 ८0 70 5 पञ] -एवाप्ण्ठ पतै पत्फषट

0प्र्छतुप्रलछा ६७ पा? ( ४159 07 011 पप्पू 1116 70०--12€618, पपत 976 950 कपरी एणा ४०४

प्रा दपणातैतरपद्ुत {0 पएप््ाद्रि [इ 1९ पप्ठवाालाल 11 ऽऽ (8 भत, 15 १06 «४ {४ दति» ०9 #€ 5६८६5 कृ पोणह ¢ ध,€ प्प. र०९६्पण६८ 1912 | 1९881701181 61618081

345, ¶५१६। ४7 0 151९6, {0 पाहा एिण्णणण्ण्क ध181668

(४) योगदण्ठपरोद्रातः

का - ~ > 0 | श्रीगणध्रेदाय बोभुवतु नविततयः अव्रधारयन्त्‌ अनवधरतधिवणापिगपाधरीकरतधिषपणधिषणास्तत्र-

भवन्तः जुधवन्तः देदरस्यय पररणयेतदुपदीक्रियपापमपानमानो- स्मानवितस्गचणघुरीक्याधतान्न्तक्षणीयं यदुत नणेतायेऽदल्य स्या द्रादज्योतिप्पतिप्रमाप्रचयावाप्वावाधनेध्यपदाययकरसतिहतानादिका- टीनगूमेतरवाठनामिव्य्चकपनुवधानम्यममाचनायङाविकारणवद्- क्षनेमिनीयावाध्यप्रलक्तादिपमाणप्रचययपितिमरचेयपरतेयसथुदयापष - वप्रचुरपेक्षामरसरश्रोव्याक्तादिमतगणाः भरीवेताम्बरगणाग्रगणीपदमति- छिताः श्रीषन्तो दरिथिद्रूर्यः पादुभक््यिस्येव पय॑बुपोजकानां परमपदूमदानपरूवव्पात्राधवोधतरग्मुनामखिलालिल्योवद्ुराधारेयमा- न्या अरश्चततिपस्मिन्यदुत कदा क्रिमय चाविभावो वोभूयाश्चकरेऽस्य ्रनथचने तज मथपे ताचत्पयतुयोगे-“‹ पंचत्षए पणष्ठीए्‌, विकम- कारा) सत्ति अत्थमिय। दसिभच्खरिदरो, घस्मर देउ युक प्रह" ५२३ इतिष्िचारसारसारोदाहारात्‌ स्प स्पष्टीभवति स्पषरतपयथाथ- तिदासप्रन्थाभ्यासानां वेक्रमीये शतके पष्टे सूरणामङ्ञानध्वान्ततति- तिर्ररणतरणीनां भूमण्डङमामिनीतिककायिता सत्ता ये चानववरु- द्वासेद्ान्ततचवाः संगिरन्ते यदुत स्यात्तावन्पात्रेऽन्तराटे सति व्यव- स्थितागमग्यावणनं वरिस्तृततर, बिद्धान्तपुस्तकारोहकारोऽपि यतः एवेति मान्यमनेहसाऽबाचीनेनेति, तदय॒क्ततपता मतिभापथमापातिष्यति तदीयां चत्चत्वास्निदयिक्यरन्च्तरदश्षशती पवाप्तवोय भक्येऽपि विनिर्मितां मायधिचकूपतया स्दीकतां ऊृतथीविपयाविषयां विरोक- काना ्रिवेचङानां व्यक्तं विधुधम्यक्तीनां तामर्यमतिभानं तत्न, तथाच

(५)

नोक्ताशडाकणिकापि, अन्यच्च पुस्तङ्व्यवस्थाया व्यपस्थया विद्रधिः सभूय भूयो मव्यभव्यावमोधनिपन्धनयन्धुरतोहोधनेन प्रतिष्टितत्वान तरफाखो रोकोक्तिपसारवनेवीनकृतिर पातित जाणकरारी तेषा यथायय तार्थ पकतार्थत्तङृत्िद्धसेनगभीना उचनततिुप- जीत्रिन मन्त साघु साधितक्ता याउति तद्ाक्तमा, स्पषएतममि- स्यपि विचास्वणचद्रणोय, यत ^“ तवाचि पदापति इ्याद्रि- वाक्यदन्देन वर्णितो महामति सिद्धमेनदवियारते यथा्थौभि पानः कुषरिफसपिवर्उायातऽनर्उककतमहसप्रन्यप्रयनेवोधत्तपसदयव्रषएट- व्यन्तकरगविफासररणरोरिऽतमताद्‌, यतो दरीदश्यन्त एव पूज्यपादयर्णिताना (प्रसिद्धाना भपाणाना" इत्यादीनां चनन्दाना शरीमदिवार्प्पाटमरणीतेप्वेव न्यायारतासदिषु पृक्त आविभावा 1 श्री

मत्िद्धसेनगणयस्त द्वितीया यायद्चौ सप्राग्पा्यायन्तो प्याल्या- मुप्र्णिदवन्नः शरीनन्दीमरू तीया दारिभद्रः तथाच येषा श्रीमद्धिवा

कठगिषोपा पीना सूपैगा पार्थस्यत्रिलेक्षने स्पष्ट प्रतिभास्यति श्रीपत' ततकार्टनस यव त्रीपत्सिदढपि्षपकालीनतामाकरम्य स्वा- न्तेन अ्रस्तवानघास्ना भतिपायते तेपामयौचीनता ^“ आचार्बहरिभदरो मे, धर्मगोधकरो गुरु इतिभवमपथमपश्वनपटपमितभवपपश्चा कयामारम्पमानेन, त्टपि पूर्गापरणिचारमृल्यमेव, यततो वक्ति महा- स्मा स्वय अनागत परिक्षाय उति } तथा नैते समकारीना रये नच चर्यमेतव्‌ यदुत युरुषिप्याटिव्यपहारो नासमकराटीन इति

यते व्य्रहपरक्रिनिपाणा विेपतया व्यग्रदारात्‌ नचान व्यवहारव्या-

हतिरम्ति, ङिन्हु स्मातात्मन उपारिखिमदद्येनापि पिहित मदा

सना} नच पिरद स्वयर्यातरि लधण्याती ख्यातारे | तथा

चोपमितिभवपपश्वीय, मयम, यृ्ताय्‌, ये मम सदुपरेशटापिनो

( ?

- भगवन्तः सुर्यस्ते प्रिरिष्ट्नाना एव) यतः काटव्यवदितेरनागतमेव तेज्ञातः समस्तोऽपि मदीयत्तान्तः, स्वसंत्रेदनसंसिद्धमेतदस्माक-

पिति 2)

« देककारुव्यवहितानामपि जन्तूनां खछद्स्थावस्यायामाप वत्तेमानाः

धाच निर्विवादं वेद्धन्दयेयं निणयपरनमातिष्टामहे कनेते पृञ्य- पादाः श्रीषतः सिद्धसेनगगेस्वाचीनाः मिदयः समकाटीनाथ; मिन्द प्राचीना, पचा क्तग्रन्थसमतगरद्रतवात्तमरारश्तयः। अतएवच कः

1,

तिपययवचनाथतारतारकविगेपालुपदिदसयिषुः इति श्रीपदभय- देवभभृक्तं पथ्वाशकीय वाक्यं क्राम्यति मतिमतां मनि; नेदीवस्ला- सपथेविच्छेदस्य केपा्चित्तदर्थानां तैरवधारणादधेतो; अपि चात एवा- दीरितं '"पदुतमवोधलछोचनतया? ३, तथा प्रुत्रमविष्णुवदनमट- यनितानां धरकरणमुगन्धीनां इतः घादुर्माबो वरीवत्तमानवौतरा- गागमास्वरे तथातिधवचनव्रनानवलोकनारिति कदिपतं कृटकद्पनाः करपनक्ोविदैः इु्धित निष्टङ्कनीयं योजनं सामान्यतो विदितं खोक- रूदिततभावल्व्धप्रभवग्रन्थविरेप तिद्धान्तसा सदि रिखोकनतः

प्रायधित्तस्य पतिपत्तिः पश्चेन्धियमचयपराघुकरणकरपनाफत्तनन- दीष्णुः, तथापि व्यक्तं

--आत्मानु्सरणाय चः! (२०५) “अतः परोपकाराऽपिः (२०६) इति समारोकनात्‌ खोकशानामातमान्योपक्रार इति प्रतिभापथमाम- मेष्याते जाभिधेयनिणये तु यद्यप्यन्यैः योगित्तहत्तिनिरोधः

पा १-) इत्ते कितं, तथापि गुन्यतायां मृरितायनेकावस्थाया-

(७) ,

मपि तथाभावादन्यथापि “तदा द्रष्टुः खरूपेऽबस्थान? (पा० १३) इति फलानुकूरयामावटिक्नण खनित रक्षगेकचधुप्कै भथमिर्माविषार “^ मोक्षयोजनमात्रेन " (११) इति वाक्येन ताटगमोक्षानुङ्‌लचे्ठ- मात्रस्य योगलक्षगलक्र्यस तथाच को मेदो भवता रु्ेयगिस्पेति निरस्ततरा णेव चेच्मश्रात्रसाप्परपयन्तादु जवनधौरेयो धारणा ऽन्यथा समभ्यस्य व्पाधातारित्यल मसक्तायुप्रसक्तेन अनाभिषेयस्य योगस्य वाल्कोषलुसारी पिभापमिकर्पित इति पथम “पित्रा तास वका दीपा सिरा सन्ता ममापरा " इति नामत उडिदय दृष्टयो तस््रर्प ततप्यों बोध सखेदद्िदौषापनदोड्ेषादिगुणपा्चिन्र यथा- यय निरता विपधिद्िक्षानवेव चात्र सववारिति चारितरचद्धि पारि" योत्रीजानि, निषचुसारिति) अत्रच्वकयोगत्रयः, अवेयसवेश्रपद्‌, भवामिनन्दिलक्षणानि, ङतरनेरप२१्‌) वाषमाधान्य, सर्वज्ञमतामेद्रः, पराण्तिचित्यनिवन्यनदरशनव्रेचिन्य इलयाव्रा च॑ुष्ो एः, असिपक- कान, भवव्यापिक्षयः, निसपानिये ान्तनिरास" गोनङ्खप्ररतचके(- गस्वरूप, दुच्प्रहत्तिस्थिरसिद्धियमस्लरूप, रइ्यादि चासपमापे सपादित चैग शरीमद्धिर्पाक्षपभिरपुाना युगद्यानरन्द मि तिचार- णीयतम्‌ योगाद्वादिशामनावतां दवष क्रमभावि तथाचास्य पितते

वव्दयङ्ी शरुद्रणेति भर पेतन्धुद्रापापेत्‌ इशद्यादवमिपपनिव।तिना ्िदरदर्येण छएठीलयाहानिन, चित्रतर चैतदेव यदुत यत तादशो भा- पाध्यापङा" तद्धापापरचुरपुस्तक्रपाध्चिस्ततपसिचियश्च परमथान्प एव बाद्य- दृष्टया तेथापि प्रस्तुतमफरणेतेन परिम. परार , समाप्तव निनतन,। मुद्रण तु मौर्मरीयष्ुरतपत्तनाभिजनत्रेठिवरयतेबचग्ध्रलारुभ्रठनियुक्त- पुस्तमोद्धारमात्रोपयोगिरक्षद्रम्पञ्यद्रह्यापननियमितेक्सीदन्ययम्यव- स्याशारकग्रष्टि-नगीनधरठतमिसतुष्ठित मान्ते माये परिगतपार्धना- यान्‌ मज्ञनान्मान्पतमान्‌ इट यदुत प्रम्थह्ता बोधकस्य भुद्रापक्तस्य

(€ ) चरितं चित्ते निचीय सफटीकायः दतिसेषां यथावदावन्ताव- रोकनेन तदुक्ताघुशीलनेन यथारक्तीति सननमनोऽतरुसारिसरर- सरण्यन्ुगन्तानन्दोदन्वान्‌ ) सम्भपाश्प्रमोः पदेमव्येच्छश्ययशासिमिः सम॒द्धे स्तम्भतीथऽयष्ठपोदणत उपष्छतः ॥%॥ = ~ = वपुरसनन्दनिशेशवग्रमित भद्रऽसित्रयादयाम्‌ आनन्देनानन्दे, यथाथवात्तेः समो ह्यपः २॥

योगरष्टिषय॒चयः।

नमो निनाय

षणी

योगतन्त्रपर्यासन्नमृतस्य योगदटिसपुचयस्य ्यार्या मारभ्यते। इह चादाप्रेवाचायं;? रिषटसमयमर्तिपालनाय विध्नविनाग्रसोपञ्चान्तये भपोजनादिमतिपादनार्थ छोङ्ूनपुपन्पस्तयान्‌-

नवेच्छयोगतोऽयोग योगिगम्य जिनोत्तमम्‌ पर्‌ व्ये समासेन योगे तद्टिमिदत १॥

इति तन निषएठानामय समयो यदुत “शिष्टा सचिरिएट वस्तुनि पतमानाः सन्त इष्देवतानमस्फारपूररक भरयतन्ते ? अयपप्याचारयों दिन शि इति, अतस्तत्समयप्रतिपारनाय तथा चोक्तम्‌- शिष्टानामेप सपरयस्ते सवत्र शुभे कि" 'पवरतन्ते सदेवेषठेमतास्तवपर्यकम्‌ दप्यादि तथा ^“ श्रयाति वहूमि-नानि मन्ति » इत्युक्त च~ भेपासि वहुकिन्नानि भवन्ति महतामपि © ०04४ नम > © इुदैवादरात्रेवाचा्य ३८. यक्ष 4.7 कर्माणि ५.4. 7) ए०य०६ प्रिर © छा णप म्रेयामि १०४४ ६० नं

(>)

यग्रयसि प्रषर्तानां कापि यारिति चिनायक्राः ईति

इदं करणं तु सम्यग्नानहेतुतवच्देयोभतम्‌ अतो मा भू दिषन इति विघ्नविनायकरोपन्ान्तये तथा पे्षावतां भर्ररयर्थ पयोजनादिपरतिपादनाथ तथा चोक्तम्‌-

सर्वस्यैव श्ाचस्य कमणो यापि कस्यचित्‌!

याव्रलययोज्न नोक्तं तावत्तत्फेन गर्ते

चाप्यविपयस्येहृ शक्यं वक्तुं मरयोजनमू

काक्दन्तपरीक्षादेस्तखयोमाप्रस्ति्धितःर

अस्येद फरमित्येरं योगः संवन्ध उच्यते

(५

© [त | [५ +| तदु्यन्तमतलखन पृथकविट्िष्यते इच्याद्‌

तन्न “4 नत्वेच्छायेमतोऽयोगं योगिगम्यं जिनोत्तमम्‌ तीर्‌" +

दत्यनेनेष्टेयतास्तवपाहः “५ वक्ष्ये समासेन योगं तदृष्टिमेदतः इत्यनेन तु प्रयोजनाटित्रयमिति शछोकसू्रसथदाया्थः अव यत्राथस्तु ^“ नखा भणस्य वीरं इति योगः कथमित्याह ^“ इच्छयोगतः 7 इति क्रियाविशेपणमाह्‌ इच्छायोगेन शा्ठयो- गसामथ्ययोगन्यकन्छेदाथमेतत्‌ इषटव्यवच्दरेदथायं तदनधिकारित्येन मकरणारम्भे१ मृपावादपरिदरेण स्वेत्रौवित्यारम्भवरदततिमदरेनार्थः | _ पेष; चयाणामापि योगानां स्वरपमनन्तरमेव वक्ष्यति विषि- 7) चाप्यथेचिषयस्येह २.५. °प्रासिद्धतः २7 °स्येव ४.4. 72 श्रीवीरं ^ भ्रकरणकारस्येए 2 ^ एषं

(८३)

शिष्ट वीरमित्याह ““ जिनोत्तप इवि वस्तरिशेप्णम्‌ दद रा- गादिजिठलान्समै एव पिशिष््ुत वगरय जिना उच्यन्ते तप्रया | शुतभिना , अ्रयिभनिना") मन पयायज्ञानजिना" फेपलिजिनाध्र तेषायुत्तम केयलिलाच्तीथे रस्याय अनेने भगव्रतस्तयामव्यला- धिप्ठवरोप्रिसभगमीषट्रान्स्योपाततुत्तरपुण्यस्पम्त्पतीर्थकर मम - परमिपाफफलरूपा परपरार्यमपादनी कर्मायावम्यापाह अयमेव विलिप्यते अयोग्र " इति। काययाट्मन कमं सोग^ यवि यमान- योगोऽग्रोग , तम्‌ | अनेन भगत नेरेदयवस्योत्तगकातमाविनी समस्तक्रमोवगमरूप। तयाभ्यत्वपरितयोद्ूतपरमन्ञानषु बरक्षण। छन- स्यतया निष्ठिताथौ परमरखरपा तद्य फायावस्थाप्रेति | अत पएयाह

योगिगम्य » उति योगिना गम्यो योतिगम्य , तप्‌ योगिनो ऽत्र यतजिनादयो श्रयन्ते अनेनापि भक्तो अ्याणिपिनपाहषिगम्पल् व्यपन्ठेदमाह पतञ्जिन्नासाया अपि चरमय उपतकरणमावि.- दन्यद्र।१ तदनुपपत्तिरिति “वीर दति चान्वथसतरेय, पहपरीर्यवि- राजनाचपःकरक्िारणेन रपायादिश्चनुनयाकतेदटथीन्वयप्रदणेनर परिकरान्ने रीर , तम्‌ \ दसयमनेन ययाभूतान्पास। उरणगुणेत्किेन रूपत्यादापस्तवरस्येष्धेयतास्तवमदिति3 इतर गुणत गुणप्रकर्ष रूप याद्धमवत,, देयनास परपगत्यवाप्त्यति ^“ व्ये समामेन योग तद्टष्ठिमेदतं इत्यनेन तु* म्रयोजनाद्रेतयमाह फथमित्युच्यते (यद्ये) अधियास्ये "योम परिनारिल क्षण) "' सगाेन » सक्षेपेण, विस्तरेण ठु पर्माचायसेयायमुक्तोऽप्युत्तगा पयनयोगनिभयायु,

^ © ग्यवाप्रह्त्ति°

> 8 ०ग्रीम्पप्रहणेन

» ण्डधावस्मयस्पस्येष्टटेयता०। ¢ ग्द्धापस्तयस्नवस्येषटदेवता

शठं ^ गा

( ५)

८८ तद्दष्टिमेदनः इति योगदृष्टिमेदेन तदन समासतो योगाभिधानं कपरनन्तर्‌ः अयोजनप्‌ पर॑पराभयोजनं२ तु निर्वाणेव, शृद्धारय- तस्तथा सदितपषततरस्याथात्रन्ध्यनिवाणवीनसादिति। जभिषेयं योग एव ] साध्यप्ताधनलक्षणः संवन्ध इति श्ण्णो अयं मागः श्रोतृणां लन न्तरभयोजनं मरकरणाधेपरिज्ञाने, परंपरामयोजनं स्वमीपामपि निब्ोण- मेव, प्रकरणाथेपरत्ानापौचिसनातरैव 7ष्रतेरस्याथाप्यवन्प्यनिर्वाण- वजत्व!दिति

> ॐ, = क,

एवं संपादिपेष्टदतास्तवमरपाजनाय्मिधायः प्रकरणोपकारकं प्रासङ्धिकमभिधातमाह-

देवेच्छदियोगानां सखरूपममिधीयते यो गिनापश्नरप व्यक्तं योगप्रसङ्तः २॥

¢ इदेव इति भकरमे पिमिलयाह इच्छियोगानां » इति

इच्छायागदाक्चयोगसामध्ययोगानाम्‌ किमतः। आह्‌ ^ स्यरूपम- भिधायत इति स्ररन्नणपुच्यते ! किमर्थमेतदित्याह योगिनाघ्रु- पक्राराय इति योगिनोऽ् इुख्योगिनः पतच चक्रा गह्यन्ते व- ह्यमाणरप्षणाः, चिप्पनयोगा वक्ष्यभपाणरक्षमा एव } तेषामत उप- काराभव्रात्‌ , तदितरेषमषोपकारायम्‌ उपकारथातो योगहदया- व्राः काययभिधीयत इत्याह «' व्यक्तं स्पष्ट चाप्रस्त॒तमप्येत- दिलयाह ^“ योगप्रसङ्गतः इति मित्रादियोगमसङेन पसङ्गाख्यतन्नयु- त्यािप्रमित्य्ः

3 ¢ ०नन्तर्‌०

© परपर

7 °देवतास्तव; भयोनना०

(५) श्न्ायोगस्दरूपवतिपादनायाद'-

कुमिच्छो श्ता्स्य ज्ञानिनो ऽपिं प्रमादत परिकरो धरमयोमो इच्ययोग उच्यते ३॥

कतेमिच्ाः रस्यचिन्निव्योजमेव तथाविधक्षयोपरमभाप्रेन अयमेव्र विशिष्थते | पिपिशिःस्यास्यर चिकीर्षा ^ श्रुताय " दताणमस्य+ अ्ृशदस्यागमवचनताद्‌, अ“ पतेऽनेन तत्व इति करता अयमपि कदा चिदज्ञान्येव भवति, क्षयोपदापतैवित्पाद्‌ अतत आह ज्ञानिनोऽपि जयगतानुष्ेयतचायस्यापीति योऽप एवभृतस्यापि सत किमित्याह भरमादत, प्रपदिन विरूथादिना 4५ व्रि °» अपूर्ण राटाविवैरस्यमाभित्य ¢ धर्मयोग" ध- मैव्यापार, य. इति दन्डनादिविपय' «स इन्यायोग उन्पते"' शुटठाप्रपानस चास्य तथाफलादाेपि करणारिति

दराद्धोगस्ठल्पाभिित्सयाद-

शाक्षयोगस्विह तेयो यथाशक्ट्यप्रमादिन ‹। श्राद्धस्य तीत्रवोधेन ' वचमाविकटप्तथा 1 ९॥

1 दाघ्रयोगम्तु इति } शाष्परषानो योग॒शाक्षयोभः भक्रमा दमन्यापार पठ | पुन ““' इह" योगतग्रे विय कस्य

^ ०11४5 आह

२7 रिरक्षणस्याम्प

3 ^ ०चनता 20 अर्थश्चन्ट आगपमदलन 2 ^+ शभ्रमाल्त' ¢ पथादार्या०

0 तीत्रपोगेन

( ६)

कीटमियाह ““ यथादाक्ति " इतत्यतुख्पं ““ अपमानः '' विकया- द्विपमादरदितस्य अयमेव विशिप्यते श्राद्धस्य तयाविधमोष्र- पगमात्संप्रत्ययातिरादिश्रदावतः तीत्रवोधेन " पट््रोधन हेतभू- तेन ““ वचसा » आमेन अप्रिकटटः अश्वण्डः) तथाफालादिषे- करयावाधया; हयटबरोऽहिचारदोपज्ञा उदि

सामध्येयोमयक्तणपाह-

(७ $ ( [त्त्‌ नग 9 शाष्ठसदशितोपायलदतिन्छन्तगोचरः

/ स्व्‌ # शत्तयदरेकादिशेयेण सापध्य।स्योऽ यथुत्तसः

शाघ्नसंदितोपायः इति सामन्येन श्राल्वामिहितोरायः,

सामान्येन शाघ तदरप्मिधानात्‌ तदतिक्रान्तगोचरः इनि शाखातिक्रान्तविपरयः कुत त्याह शक्तयुद्रकात्‌ इति शक्ति- प्राचटयात्‌ ““ पिषेण !? इति सामान्यन सादातिक्ान्तमोचप;

७५, £ = 4

सापान्यन फल्पयव्र ानलाच्छष्वस्य “` सामध्पाख्याऽय ^

हति सामध्येयोगाभिधानोऽपं योगः ^ उत्तयः” सर्मप्रधानः,

तद्धाबमा्ेवात्‌, आ्षेपेण मरधानफलक्ग्णल्वारि त्ति ।! एतत्समर्थनायेवाह-

सिदधवास्यपदपभारिदेतमदा' तसः पदतप्राि्तमदा तचतः

घ्रादवावगम्यन्ते स. यं भि शाख्ादेवावगम्यन्ते सवेथेवेह योगिसिः ६॥ सिद्ध्याख्यपदसंपा्रिेतमेदा पमोक्नाभिधानपदसंमानिकार्णवि-

0) व्‌ कषाः सम्यग्द्दानादयः किंमिलयाह तच्छतः तत्वभविन

^ सिद्धा ^ सिद्धा

वि 000

(७)

परमा्त ग्द यावगम्यन्ते #? यैवप्रपि श्राङ्गरेप्य- मित्याह सव्रधरेह योगिभि" 2 श्ति सर्वरेवे प्काररिह रोक साधमि*, अनन्तभदत्वात्तेपापिति

भे

सवेण तपरिर्क श्राष्ठदेवाभ्युपगम्यमानि दोषमाह

सवधा तवस्न्नरदासाक्ाकछास्ियोगत १, 1. सिद्धस्तदा पिद्धि तत्पयन्नदमसिद्धे पदि पदाभित ७॥ स्या सर्द प्रकारेराप्षपफन्पापकतवादिभि' 1 तप्रिच्छे- दान्छाघ्रदिष सिद्धार यपदरसमरापप्तिदुमेदरपरिच्छेदात्‌ः फिपिरपाष सातात्वासित्वयोगते केयटेनेय्‌ साप्तायारिनवेन योगात्कार- णात्‌, “" तरप्ूहनसतिद्धे" " तरेचयोगिसवहयससिदधे, अपिष्टत- हेतुभेरनामनेन सवेया परिडदायोगात्‌ग) ततथ॒ «५ तद्या भव्रण- चाट एय "“ प्िदिषदप्नि ", गकिपद्ि., अयोिपरिरितस्यापि [साग सर्यपाठगतिमसद्धादिति स्पदेतद्‌ अस्येवमपि सा नो गधा) इयता म, य| # चेतदूय यत्तस्पाघातिभन्न(नसंगत्‌ 1 ५५ वान्ये [3 समि्ययोगो वान्यो ऽस्ति सनवादिक्षाधनम्‌॥<॥

येनरयमनन्तगटित नातादपो गिरि -रदगमे ऽपि सिद्धय- सिद" यरपाद्रय; तर्पायाततिभप्ानसगता मागारखाद्रदृष्ट्य-

[1

[कि |

> 70 ध्ाप्रालयागपाद्रवादगम्पन्न्‌ = ^ मिदडधा०

> \ पारेर्देगचागान्‌

< ^ गिद्ध.

( )

खयक्षानयुक्तः किमिदयाह सामय्ययोगः सापर्यप्रधानो योगः सामर्ध्ययोगः प्रक्षमाद्धमन्यापार एव क्षपकभेणिगतो शद्रे; अयं ५“ अवाच्यो ऽस्ति तदोगिनो संवेदनसिद्धः “८ सवेनयादि साधनं " आप्षिपेणातः स्व॑त्रतसिद्धेः आद्‌ इद्रपपि प्रातिभं श्रुत्तानमेत; अन्यथा पषट्ञानपसङ्गः चैततकेवेरं, सामध्येयोगकायस्दादस्य | एवं सिद्धयारस्यपदसंपराप्िदेतुमेदास्नसतः* शाक्तादे वावगम्यन्त ति

अन्रोच्यते नेतच्छत केवद्टं ज्ञानान्तरमितति, रत्रिं दिवारणोदयवत्‌ अरुणोदयो दि रानि दिवातिरिक्तो तयोरेकोऽपि वक्त पायते | एवं भातिभमप्येतन् तदतिरिक्त तयोरेकपपि वर्त शक्यते ततार एव॒ तथोक्ृषक्तयो पजमवता भवात्‌ शततेन तचतोऽसंग्यवदायत्वान्न श्तं घायोपशमिकलरादके- पद्रव्यपयायाविवयत्वान्न केवर मिति इष्टं चेनत्तारकनिरीक्षणादि- द्रानशग्दवाच्यमपररपीःयदे(पः

सापध्ययोगमेदाभिधानायाद-

दिधायं धमक्तन्यापयोगरसन्य्चसंक्नितः- | ्रायोपश्मिका धमी योगाः कायादिक्म त॒ ९॥

हिधा द्विमकासे ऽये सापथ्येयोगः कथथिदार्‌ धर्मसंन्या- = सरसि 4 ष्‌ ~ 9 > = सयांगसन्याप्तसंतितः इति धमेम॑न्यारसंजा संजातास्येति धर्म-

१.५ सिद्धाग््य० ९, ५. ]) पायते 7 धमेसंन्याक्नो

)

सन्यासरसकित" (तारफादिभ्य इतचः” एव योगसन्याससह्ा सजात्राभ्येति योगसन्याससमितः संज्ञा चेद्‌ तवा सङ्गायते इति छत्या तत्छरूपमेच ग्रत! पते थमो" फे वा योगा इत्याह क्षा योपद्यमिका " प्षयोपशमनिम्ता, प्ालयादयः, ¢ योगा. का याष्धिपमं दु” योषा शुन फायादिभ्यापाराः कायोत्सगणेकरणा- द्यः

एवमेष द्विषा सामर््ययोग इति यो यदा भवति स॒तदाभिषा- एमाई

दितीयापुयेकम्णे प्रथमस्ताचिको भवेत्‌

आयोज्यकरणाद्ष्वं दितीयं इति तदिद १०॥

द्वितीयापूर्वर्रण इति ग्रन्यिभेदनियन्धनपरयमापूवकरणच्यवन्ठे- दायं द्वितीयग्रहण भ्रथतेऽपितसापध्यंयोगासिद्धे अपुषैकरण खच- परैपग्णाम शुभोऽनाटायपि तेषु धमस्यानेषु पर्ममानस्य तथा सनातपूररो ग्रन्यिमेदादिषठर उच्यने ततर परथमेऽसमिन्‌ ग्रन्िभेद फट, अय सम्यग्दशैनफख , सम्यग्दर्शन भ्रगमादिलिद्न आ- स्मपरिणापम* यथोक्तं मरनमपेगनिरयेदानुरम्पाम्तिताभिन्य क्तिरक्ण तखायन्रद्धनि सम्यग्दश्षनय ५८ति 1 यगप्राधान्यपयपुप- न्यासो चारय पकारुपूप्यतनि सपययिद्‌ } द्वितीये तस्मिम्तवाविधर- मम्थितेम्तयाविपसस्येयसागसयोपमातिन्रमभाविनि पिप्रिलयाद भ- यप्म्ताच्िकरो भवेत्‌ इति“ परथमो मसन्यात्तनारत सामध्ययो- गस्ताचिङर पारमायिसे भवेत्‌, प्षपङ्भेणियोगिन सायोपशमिष्-

? पाणिनि) ५) >) 38 ° > } न्फारणादुय'

> (छठा वका 1 १, प्पे प्रात लभय

{0 1.

#

( १० )

्नानयादिधमेनि्ततेः अततोऽयमित्ययुपन्यास इति } अताच्विकसत्‌ मव्रज्याकाटेऽपि भवति, प्रहत्तिरक्षणधमसंन्यासाया; भरत्रज्यायाः ज्ञानयोगग्रतिपत्तिरूपत्वात्‌ अत एवास्याः भवविरेक्त एवाधिकायु- क्तः यथोक्तं अथः भ्रत्रज्याु आयेदेकशोत्पम्ः, विशिष्टनाति- ङुलान्वितः क्षीणपायकर्ममलबुद्धिः3 दुकेमं मानुष्यं जन्मपरणनि- मित्त, संपदथपखाः, विषया दुःखदेतवः, संयोगो वियोगः, भरति षणं मरणं, दारुणो विपाकः ` इत्यवगतसंसारनैरयुण्य;*, तत एव तद्विरक्तः, मतसुकपायः; अलपदहास्यादिः, छृतह्तः, विनीतः, भागपि राजामास्यपोरननवहुमतः, अद्रोहकारी) कर्याणाङ्गः, आाद्धः१, सथु- परसंपन्नथ '' इति हनीदशो स्ञानयोगमाराधयति चेदशरो ना- राधयतीति भावनीयम्‌ सवेश्भवचनमागमः, तम्नायमनिरूपितार्थ इति आयोञ्यकरणादृभ्वै `” इति केबङाभोगेनाचिन्त्यवीप्रतया यो- ज्यं तया तथा त्कालक्षपणीयत्वेन भवोपग्राहिकर्मणस्तथावस्यान- भावे कृतिरायोज्यकरणम्‌ पेरेत्यवस्थाफरमेतद्‌ अत एवाह ^ द्वितीय इति तद्टिदः » योगस॑न्याससंदितः‹ सामर्थ्ययोग इति त- द्िदोऽभिद्धति टेश्यवस्थायामस्य भावात्‌ सर्व॑मिदमागमिकं वस्त तथा चैतत्संबाद्रयेम्‌- अका

॥, पशादा सतवाम नत्रञ्याः; म्‌ ।] | * "6 0885248 75 पप०।६्ब्‌ {0 प्त} 5 7८ '

01400, फ, 6, फणा इ0ा1€ शा 08,

४६ 70011106 दत्‌ 76808 णमायकममरः, अत्त एव वि. भटबुद्धः

¢ इत्येव गतै

< 77 01124011 21818 स्थिरः

2 £ 01018 योगरन्यासं तद्विदो

9,

फरण अहापवत्त जपुव्यपरणियद्धिमेय भस्पराण इयर्ति पटम्‌ यिय भण्णड करण ति परिणामे १॥ जा गण्डी ता पप गण्ठि सपमइच्छभो भये वीय। अणियद्रीरुरण पुण सम्पत्तपुरमदे जीते > गण्ठि त्ति सुदु-भेओ ररखडवणरदगृढनण्डि च्व जीवस्स कम्मनजणिभ दरणरागरोसपारेणापो ३॥ एत्तो पिल खदु भिए्‌ यिम सम्मणाण हु 1

थोप पि सुपर सचाम्मोदद्ेड त्ति ४॥ सम्पत्तमि र्दे परियपुतेण सातेभो दोड 1 यरणोव्रसमग्वयाण सागरस्खन्तगा दति

इत्यादि टेत्त. परिभापितारथमेतत यत आयोऽयफरणानयं तीय अतस्ययोगो योगाना थोग उदाहर मोक्षयोजनभायने सपेमन्याप्तटक्नण

अत्त पय परीरेदयवस्थाया योगसन्यासात्सरणात्‌ अयोगो योगाभा \ योगानाँ' मितरदीनाम्‌ ।१.य इनि गम्यते 1 किपित्याद «£ योग" पर्‌" प्रधानः ^“ उदाहतं + इति कथपित्याह "मो- कषयोजनभविन्‌ ' हेतुना योजनाद्ाग इत्ति उता स्वरूपमस्याह “"सर्सन्याप्तरक्षण !? यर्धरमस्त यास्योरप्यन परिशुद्धिभावादिति।

पवमतत्स्वरूपमामिधाय प्रदतोपयोगमाह

^ योगाटीना २7 ण)/3

( ५२)

श्रिय सि एतन यययाशद्य (सिशष्णतदशवाः योग्य उच्यन्त अघं सामान्यतस्त्‌ ताः ॥१२॥ एतद्रयभिच्छायोगादिन्धणमनाश्रिलानद्धीकुल्य विरेपेणास्मा- दियमियेवेरक्षणेन } क्िमिन्याष्ट पतदुद्धवाः योग्य उच्यन्त" प्रि्ायाः अष्टौ सापान्यतश्त्रु ताः” चय इति ताद्चताः- (क स) {र भित्रा तास वट दीगर स्थि क्रान्ता प्रमा परा नापारि योगद््टीयां रक्षणं निबोधत १३६ त्र मित्रेव मित्रा तारेव तदित्यादि यथाथोन्यव नामानि चोग- @\ * 9 ^ ५, य्‌ $ दष्रनास्‌ ठक्षणं चासां वक्ष्यमाणलक्षणं निवोधत शणृतेत्यथः टोध्टणिव्यवच्छेदाय योगरषिग्रहणमिति तापभिधात्माद- खच्छः रो | यभकादि समेवापेवशप्यादौ सथरहायर्भकादिवत्‌ आओघरष्टिरिह्‌ ज्ञेया पिध्याद्ीतराश्रया १९ इषटौपर एित्ानावरणीयाटिकपभयोप्चमवोविन्याच्चिजा समेघामेषं तद्रात्यादि च, आदिश्वब्दारिषसपरसिग्रहः, तस्मिन्‌ सम्रहाहिथासा अभक्रादियेति विग्रहः | भयमादिशब्दादग्रहपरिग्रहः*, ्ितीयादिश्व्दा- दनयकपरिव्रहः ओणि; सामान्यदक्षेनं भवाभिनन्दिसचपिषया | पिध्याषष्टिधितर मिध्याषष्ठातरो, तदाश्रया काचाद्पहतो पिथ्या- ष्टिः, तद वुपहतरित्वितर इत्यक्षरगमनिका भागाथस्त ! एका समे घायां रारो दष्टः दिचेन्मा्रय्ाहिणी, अपरा त्वमेधायां मनागधिक- मो 9

> 0115 परग्रहः

( १३)

तरया्िणीति आदिश्षब्दादिवसग्रह इति तदेका समेते दिवसे तथापएरामेध इति असि चानयो्विंशेपः इयमपि सप्रहस्य 2 आदिव्दाद्रग्रहस्य 1 भवत्यनयोरपि विङ्ेषप', चिप्रविभ्रमादिभे- दात्‌ उयपप्यभक्रस्य द्रष्टुः) आदिश्व्दादनमेकस्य अस्स्यनयोरपि भेदो चिफवकर्यादिमेदात्‌ शयपपि पिरया काचाद्युपहतलोच- नस्य, इनरस्य तदनुपद्तछोचनस्येति यथैष रष्टिमेट प्यम्मिन्नपि द्ये चिरोपाधिभेदात्‌ ; तथा णरलोक्षिकेऽपि भमेये भयोपन्पे- चि्यतमिर' प्रततिपत्तिमेद इति एतश्निवन्धनो ऽय दशेनमेद उति योगाचाया;। चस्य स्थिरादिषटषटेमता भिन्नमन्यीना योगिना यथा- प्रिपय नयामेरावुपो पभावादिति। ्रह्तिरप्यमीपा पराये शद्धो यभावेन विनितताग्र्त्या मेन्यादिपारता व्येण गम्भीरेदारा्यत्रात्‌ चा- रिचरिफसजीपम्यचरफरचारणनीप्येत्य प्रसट्धेन

प्रकृते प्रस्त॒म' 1 रता मिनादिभेदयिन्ना योगनं, इय चे त्थपष्येति निदसनमानपपिकृस्याह-

तृणगोपयकाष्म्निकणदीपप्रमोपमा

रलताशर्कचन्भा सदटटरछिरना १५॥

इ्दाधि्तद्िमो खस्वरथीक्त एव वृणारिकणाददाषरणसापम्ध- तो निरूप्यते सामान्येन सद्ट्ेयोगिनो दवो पर पणाधा भवति ठणाग्निकणोपमा मिताया, गोमयाग्निकणोपमा ताराया, काष्ाभि- कणोपमा यलाया, दीपप्रभोपमा दीप्रायाम्‌ तथावि पपफायमानादिने- साधर्म्यं यदाह भित्राया वोवस्दणाग्निकणसतशो भवति, तच्वतोऽभीएटफार्यक्षम सम्यशूमयोगराल यावडनवस्यानाद्र्पवीर्यत- या पटुस्मृतियीजषस्पाराधानादुपपत्ते , तेत विकटभयोगमाग- दरावतो वन्दुनादिफायौयोगारिति ताराया हु बोधो सोपयागितफ़

( १८ ) णसदशः | अयमप्यवंकृरप एव, ततो विशिष्रसिथितिवीयविक्रटसात्‌, अतोऽपि प्रयोगकाले रप्रतिपाव्वासिद्धेः) तदभावे मरयोगवकस्यात्‌ , ततस्तथा तत्कार्याभावादिति वछायासप्येप काषठागिनिकणकररपो वि- चिष्ट इपदुक्तयोधद्रयात्‌ , तख्वतोऽतर सनाक्‌ स्थितिर्न) अतः पटु- पाया रमरतिरिह प्रयोगसयये तद्धावे चायपयोगमाचधीर्या यत्नटेजभा- वादिति } दीप्रायां छे द्रीपनरभातसया विचिषएनर उक्तवाध्चयात्‌ + अतोञ्चोदगरे स्थितिवीर्ये तत्पद्व्यपि भयोगसमये सरति; एवं माठतो ऽप्यत्र द्रव्यप्रयोगो बन्धनादौ तथा भक्तितो यत्र मदपरतेरिति तथः मगुणस्थानकमकपे पनाच।निति समयविदः स्थिरा तु भिननग्रमयेरेव भवति तदवोधो रत्नभासमानस्तद्धावो अतिपाती प्रवधमानो निरपायो नापरपरितापद्ररपरितोपरेतः पायेण परिधानाप्रियोनिरिति। कान्ताया तु ताराभासमान एषः अतः स्थित एव ्कृलया निरनिचारमाच- नु्ठानं शडोपयोगाघुसारि विविषायमादसविवं विलियोगप्रधानग- द्भीसेदारादयमिति मभायां पुनरकमाःसमानो बोधः, भ्यानट्- तुरेव सवदा, नेह पायो विकस्पावसरः, भ्पसारं मखमिह यक्रिाच- त्कराण्यत्रान्यज्ञाघ्लाणि, समापिनिष्टमृष्ठान, तत्संनिधौ वैयदिनान्नः परालुग्रहकदता, ओचिस्य्योगो वितेयेषु, तथावन्ध्या स्क्रियेति परायां पुनर्हषटिचन्द्रचन्दिकामासमानो बोधः सद्धयानरप एव सवेदा विकर्परहितो सतः, तदभावरेनोत्तमं खं, आरूढावरोर्णदन्नानुष्टानं मतिक्रमणपरोपकारिद्यं यथा भव्यस्वं तथा पर्ववदवन्ध्या क्रियेति एं सामान्येन सद््र्यागिनो दृष्ठिरष्मेलष्रकासा अज्रा ग्रन्थभेदे सद्ष्टिलं दीर्वोत्तरकाटपिति कथं सदृदषटिरषटेति उच्यते अवन्ध्यसद्षष्टिितस्ेन पिनादिदरीनामपि सतीत्वादित्ति वर्पोरुकनि - प्पत्ताविश्चुरसक्रञ्जवयुरकरपाः खस्ता; खण्डसर्करामस्स्याण्डवर्पोल-

र्‌

करपमापरेतरा दत्याचायौः | द्वादीनमिवर तथाभवनादिति स्व्यादि-

( १५ )

गोचरा एवेता, एतेपमेय समेगमाधुर्योप्पततेः } शधुकसपत्वादिति नखादिकरपास्तथाभग्या', स्वेगमा उ्ैशुन्यलात्‌ अनेन स्वैथा पारिणामिक्षागिकालवादि दमिदा भावमाह, त्तथामवनाजुपपत्तेरिति इ्य सङ्ख्योगिदद्नसाधाग्गेति यथावियाना यथा भवति तथा- पिधाना तथामिपाहुमादह-

# ॐ, (कप दे यमादियोगयुक्तानां सेदादिपरिहिस हेपादियणस्यान ऋमेणपा सतां मता १६॥ यपाहियोगयुक्तानापिति इद यमादयो योगादूखाथोगां उ- न्यन्ते | यथोक्त“ यमनियपासनप्राणायामपरलयादारवारणाध्यानस- माधयो ऽष्ायद्धानि "^ तदेष यमादियोगप्रयनीराश्चयपरिहरेण एते ऽपि चाएटावेप तवा चोक्तम्‌ खेदे द्वेगक्षपोत्यानभ्रान्त्य युदरुगासङग; युक्तानि हि चित्तानि प्रप्वतो उजयेन्मतिमान्‌ दरव तप्परिदारेणापिं कमरेणेपाएटपति एयमदरेपादिशुणस्थान पिति यत्त एतान्यप्यष्पेत्र ! यथोक्तम्‌ 1 उद्विपो जिङ्घसा शुश्रूषा चरणो वमीमासा परिथ्ा भतिपत्ति प्रषटचिरण्रसिशा तेते एवं मेणपा सददटष्ेः सता युनीता मगवरपतद्टितदन्तभा-

र्करवन्धुभगवद-तपादोना योगिनामिस्ययं मता इए एतप्ता- प्रय च> प्रतिषि दशषयिप्याम

9 एपवपरष्ा पएर [, 20 २. ५५ ०018

( १६ ) साग्रते ट्ििन्दाथोभिधानायाह- सच्चूद्वायगतो वोधो दष्िसियमिधींयते त्तिम्य (~. + ५५ अतलग्रच्न्याघाताससश्मच्पदावह्‌ः ९५

‹‹ सच्ृद्धासगतो बोधः इृत्यनेनासच्छद्वाव्यवच्छेदमाह्‌ अ- सच्छद्धा चेह लास्वाद्या स्वाभिप्रायतस्तथाविधासदूदाप्मिका गर्ते, तद्रैकरयापत्‌ सच्छृढासंगतः * उति एर्वभृतो वोधोऽवगमः किमिदयाह ““ दण्टिसित्यभिधीयते दजनं दृष्टिरिति कसा नि- ष््रत्यपायतया } एख्त एतामेवाह असत्यषटत्तिव्याघातात्‌ इति तथा श्राद्धतया चाद्धविरुदधपरषटत्िव्याघातेन किमिच्याह ““ ससखष- त्िपदावहः ' राते शास्चावरदप्रह।त्पदावराऽयचसवेद्यपारेत्यागेन वेद्रसवेद्यपदमापक इत्यथः वे्पदरूपतेऽपि स्थिरादिषष्टीनां सापा- न्यरक्षणतवादस्येवमप्यदोप इति अथवा सल्हत्तिपदं परमार्थतः शेखेसी पदमिति तदावद्स्े कथिद्टोष इति

एपा पारेस्थर्‌भददष्णा,) अन्यथा वहुभेदेत्यभिषातुमाह-

व्‌ एः ध्‌ इयं चावरणापायभेदादशटविधा रखता | पार्ये पार्‌ भूय॒ य्व मिल्पन विद्कास्दु सूचिः सूह्ममदतः ॥१८॥ द्ये चानन्तरोदित्षणा दृष्टिः} आवरणपायमेदादावरणापग- पभेदेन परिस्थूरनीत्या अष्टविधा रमृता पूर्वाचर्थेः सामान्येन सु- ध्मेक्िक्ामनादृस्य ए्वच्वास्द्‌ दाः; पुनः सद्ृटृएटमूयासो अतेवहवः

मूर्मभदताऽनन्तभदत्वाहशनादानां सिथःपटुस्यानपतितवत्वामिधाना- दिति

नि 1

><. दृषटिरिजाभिषीयते

मि जा भु मजा मा

( १७ ) ३६ रिदुयये- प्रतिपातयुताश्चायाश्चत्चो नोत्तरास्तथा

मापाया अपि चेतास्तमतिपतिन नेतरा ॥१९॥

पतिपातयुता ्वगोपेताः आवाश्वतस्नो रष्यो पिनािसूपा, एता अपि भतिपातयुता अपि" तथा कर्मबचित्यात्‌, तु भतिपा- गयुता एम॒ ताभ्पस्तदुत्तरभाघादिति नोत्तसस्तथा सिराास्तेन भकारण मतिपातयुता इति 1 यत एव सरापाया अपि दुगतिदेतुखेन तस्ता एतां एवं केयामित्याद्‌ प्रत्तिपातेन श्चशेन नेतरा स्थिराय सापाया इति } | कथ मेणिारीनामेवःमातिषाता- वपय; उन्यरते } एतदभावोपाचकममामयन अत्त एवोक्त पति- पतिन तु समवमात्रमधिदृत्य ^ सापाया अपि " 1 तवापि मायेष्रात्ति- शिपयलातरतप्यवसुपन्यास ! अया सद्टप्व्यवाते सत्य्यपायाऽप्य- नपाय एय वरजतन्दुलवत्पाेन तदाक्चयस्य कायटु खमापेऽपि क्रिया- युपपत्तेद्यियष्ुदन्यास योगाचार्य एवात अरमाणमिति अत्‌ मतिपतिन नेनरा इति सितम्‌ द्शदि- प्रयागमङ्गामविन विति खापक्तम पन पिवातो दिव्यभावतश्ररणस्योपजायते २० ` मयाणमेद्भाभपेन ' टत्ि कन्यङ्कठजादिगपने उनवनरमयाणक)

-भननाषि निभि रात्रो स्वापप्म पुन म्वापतुस्यभ्नु फिपि फार

०१५४७

&. फणा

> 1} {) गा 4

( १८ )

४८ विघातः प्रतिवन्धः ^ द्रिव्यभावतः जन्मनः सकाक्तात्‌ च- रणस्य चारित्रस्य ““ पजायते “‡ त्थाविधोदयिकभादयानेन त- दभावे तु पुनस्तत्रैव पर्टत्तिः स्वापपिगमे ऽनवरतप्रयाणे च? कन्य- कुत्जगन्तृगमनप्र्ात्तेवत्‌ इदान पतिदृष्टिसाकव्येन योगयोजनापरुपदशयन्नाद्‌- दै मः $+ रच्छ थ्‌ मित्रायां दशनं मन्दं यम उच्छदिकस्तथा अखेदो देवकायांदावदेपश्चापत्र तु २९ मित्रायां दृषा दशनं मन्दं स्वल्पो बोधः, ठणाग्निकणोदुशरोतेन सदशः यम अर्दिसादिटक्षण इच्छादिकस्तथा यथोक्तं अर्हिसास- त्यास्तेयतव्रह्मचयोपरिग्रहा यमाः } एते चच्छाप्रहात्तिस्थयसिद्धिमेदा दृति वक्ष्यति अखदो देवकायादौ, आदिगष्ाद्ररकायपरिग्रदः था तथोपनत एतरिपस्तथापरितोपान खेदोऽजापि तु मरहटसतिरेव शिरोगर्तादिदो पमावरेऽपे भवाभिनन्दिना भोगकायवत्‌ उद्रेपधा-

मत्सर जपरत्र सदेवकायांदो तथा तच्वेदितया मात्सर्यवीयेषी जभते ऽपि तद्धावाङ्राचुदयत्ताुषएानमपिक्रत्य कमण्यस्या्यः |

अतोऽस्यापरच चिन्ता तद्धावेऽपि करुणांशवीजस्पैत्रपत्स्फरण- मिति अस्यां दष्ट व्यवस्थितो योगी याधयति तदमिधित्सयाह- करोति योगवीजान।युपादानमिदस्थितः | अवन्ध्यमोक्षहेतूनाभमति योगविदो विटः २२॥

^ ०018

(9 पादान प्रणम्‌ इदस्थिते मनाया च्छ भेत योभीद्य्थ" कष रिष्टाना योगपीजानामि्याह ¢ अव्र यमोषहेत॒ना दति नदि योगपीज योगफङ नाम योगद पोक्षफल उति इति योगविदो त्रिशिठा एव योगाचार्यां विदुरिति जानते साप्रन योगपरीजान्धुपन्यम्यनाहर- जिनेषु शल चित्त तन्नमस्कार एव प्रणामादि सुदं योगयीनमनुत्तमम्‌ २३ जिनेषु भगवददैरम डुशरर चित्त द्ेपाय्रभातरेन मीत्यादिमत्‌ अनेन मनायोगष्ठत्तिपाह तनमस्कार जिननमस्कार एव तथा मनोयोगपरेर्ति इति अनेन हु चाग्योगक्तिम्‌ मरणामादि पन्वाद्गादिरमण, आगिनिग्ान्पण्डलद्विरर सुद्ध टत्यस गुद्धव्यवच्छेदायेमेतत्‌ , ततस्य सामान्येन यथाप्रह्त्तिकरणमेदसरात्तस्य योगयीजसानुपपत्ते" एततसयमेय सामसत्यभत्येफमावाभ्या यो- गपीज मोधयोजफावुप्ठानकरणम्‌ अतुत्तम ऽति सर्वपरधान द्रिपयप्राघान्पयादिति यरैतद्धपति तत्समयममियातमाद-

चरमे पुटरखा्वेवं तथामब्यलपाकत सञय्धमेतन्नियमान्नान्यदापीति तदिद्‌ २४ 1

८८ चरमे पुदटलपतैर ` उति पुदहकानामावर्तास्तथा तथा" तत्त- ¢

> ^. योगपीजमुप°

¢ ०1४ चरमे पुद्रखार्वने

णा)

११.

दरदणसत्यागाभ्यापेति पुद्टावतीः; एते चानादौ ' संसारे तथा- भव्यल्ाह्िप्ताः दस्यचिर्कियन्तोऽपि " इति चचनमामाण्याचरमपदे चरमावर्तामिधानात्‌ | अत्रापि कारणमाह '(तथाभव्यत्वपाकते” इति तथाभेन्यसपाकेन ततस्तस्मान्मिथ्यात्वकटुकल्वनिष्टच्या मनाक्‌ माधु- यसिद्धेः। संथुद्धमेतजिनेष कुर छादि चित्तम्‌ नियमान्नियमेन तथा- भव्यन्वपाकभावन यणां दथा, अन्यदा संशद्धवद संभु द्धादपपत्तेः अत एवाह नान्यहापि नान्यस्मिन्नपि काटे म्राकर्‌ पाच कि्शयविरद्धतसाश्ययोगात्‌ दृति तद्रिदः ` इत्येतै योगात दोऽभिद्रति !! एवमस्य समस्तस्य: सपयमभिधायेतदःभिधित्सया स्वाद

शक #+ उपादेयधियात्यन्तं स्॑नाविष्कम्भणान्वतम्‌ सि 2 # द्र $ एसमिसपिरहितं संशुद्धं दछेतदीटशम्‌ ! २५ उपादयथियापादयडुद्धया, अत्यन्तं सवास्यापोहेन तथापरिपाकात्प- म्यञजञानपृवेरूपत्येन संज्ञादिष्कम्भणान्वितं क्षयोपशशमवेचिन्यादादार- =, > ~ => £ दिसङ्गादयाभावयुक्तय्‌ संज्ञा जहारादिमेदेन दश तथा चाषम्‌ | "“ क्ड्विह। णं भन्ते सना पन्नत्ता गोयमा, दसविहय आहारसना; भयप्तनना, मेहुणसच्ा,परिगहसन्ना, कोहसना,पाणसन्ना, सायासन्ना, छोभसचा, ओहसना, खोगषन्ना इतिः 1 एतत्ंमयुक्ताशयातुष्ठानं न्दरमप्यभ्युदयाय निःश्रेयसावाप्तये परिथुद्धयभावाद्धवभोगनेः

क्षं (^ [अप (प [,क््य

स्पृहाश्यप्रभवमेतदिति यागिनः सलाभिसंधिरहितं भवान्तगतफडरा-

(: 20 ह्यनादां {८ जण1# रे (णाम), श्रणिङ्गसूततें ( गाह कि 1 उष] ) द, 09, 1,

(२१)

मिस्-गरभामेन आह असमन्येव सत्नाविष्कम्भणे पूर्वादितफला- भिसि" स्यमेतत्‌ तद्धवान्तर्गतफस्पयिकृस्येह तु तदन्यभवान्त- गेतमपि समानिकादिरषणफलमधिह्कत्य द्यते पदमिसपेरसुन्दर- स्रात्तदुपात्तस्याम्य सत अरतियन्यप्तारत्त, एतद्रहिति चेदमपग- साधन, खमरातिवन्यसार तरष्यानस्थितिकार्यं एव तथाख्लभावतात्‌, ग(तपभगयद्रटृपानवत्‌ , एवभतस्येव योगनिष्पादश्खात हशा- न्विीनजात्ारेनापि शाल्यर्कर' एत खभिन्नग्रन्पेरपि तदमर भवति चरमययाप्रात्तिकरणस्राम्यन तयाप्रेधक्षयोपशममारत्वादममत्तयते सरागस्थैव बरीतरागमावकन्पम्‌ यथाहूर्योमाचार्या" योगवीजचित्त भव्रसयुद्रनिपप्रम्यपटुन्मजलनामोग, तत्सक्त्यतिशयगेधिल्यफारी मरके प्रथमविषियेन्नातगाकृतसारिणी समरुउजासनागमोपायन उतस्तदुचि तचिन्तासमावेलद्द्ियिपर्वतपरमयन्न नियमात्तदधेदकारे मावरचारि- कपटायनङान्यण्ट तन्पस्तार रिणी समातनदारि अत॒ सशुद्ध धेतद्रील््मेतदिति जिनकृश्खचिन्तादि एतच तयागिधशालाक्रिभा- मेन ततत्स्वभावतया फन्पाफारम्भमरदापिति

चेदमेर ऊव योगव्रीजपिति तनन्तरापिधित्छयाह- आचार्यादिष्वपि येतद भावयोगिपु वेयास्य विधिवसद्धाशयविरीपत २६

आचायाटिप्दप्याचायौपा -यरायतपस्व्यादिष्वप्येतदेव कुशलचि-

त्तादि विदध सशदधमेभलथं १। दिदिष्ट आर “'भाषयोगिषु" द्रवयाचार्यादिप्वधमनलक्षणेषु कूटसूपे खल्वकदबुदधेरप्यन्दग्त्वाद्‌

सेतेद केवल योगयीनम्‌ तर्हि “व्याग च" व्यारतत-

१८५ प्फ सगृद्धम्‌

५२ ) मावटक्षणमाहारादिना व्रिषिवत्मरनोक्ततरिधियुक्तं परपायपक्षयेलयः। यदारे परिचन्तस्सुवयारं उवयारं च-प्पणा णाञण | कुज्ज वेयावडियं जणं काञं निरासेसो इत्यादि अत एवाद्‌ ^ शृद्धाश्चयविगेपतः शुद्धचित्तमवन्धविन्ेपेण अगं तथातरिधकारमावनेप्युक्तमायं वीजान्तरमाह भवोदेगश्च सहजो द्रन्यामिग्रह्पाखनम्‌ तथा सिद्धान्तमाश्चिय विधिना ेखनादि ॥२७] भवेद्रेगश्च ससारोद्रगश्च जन्मादिरूपतया भवत्यस्य सदना नेष्ट

(५,

योगादिनिमितः, तस्यातभ्यानरूपत्वान्‌ उक्तं

परत्युरन्नान्न दुःखानिवदो दैप द्ट्शः वैराग्यमिलारि योगशीज पिति वर्मे | तथा द्रव्यामिप्रदणपाखनमोपधारिसमादानमधिकरलयः मभवाभि- ग्रहस्य विरिष्क्षयोपशममभावरूपस्याभिग्रन्थेरसंभवादद्रव्याभिग्रहणम्‌ तथा सिद्धान्तमाधित्याथे नतु कामाषिशाष्ठाणि किमित्याह वि धिना” न्यायात्तधनमसयोगादिखक्षणेन किमित्याह रेखनादि योगवीजमनुत्तपमिति आदिश्षब्याथमाह

ठेखना प्रजना दानं श्रवणं वाचनोदमरहः प्रकाशनाय स्वाध्यायभश्चन्तना मावनेति ॥२८॥

^~‹¦\‡

[षि

^ ऽरसेग्रदानपपिर

८.२)

लेखना सदपुस्तरेषु, पूनना पुप्पव्राषटेमि , दान पृस्तकाद्र; शर्ण व्यारप्यानस्य, बाचना स्वयमेव, अस्योद्प्रहो विग्रहण, अ- स्येव भकाशना गरृरीतस्य भव्येषु, अथ खा यायो वाचनादि^ अस्यैव चिन्तना प्रन्थाथत", अस्यत भावनेति चेतदरोचैरेय योगयीनमिति योग, ॥|

तथा।

यीजश्रुतो मवेगासतिपत्ति स्थिरशया तटुपादेयमावश्च परिश्धो महोदय २९

यीनक्वुतौ ययोक्तगोचराय। सवेगाचग्दधाकिरेपापातिपत्ति “४ पएपरमेतत््‌ टत्येरूपा स्थिरा्या तथाविधचित्तमयन्यविम्रोततति- कामाप्रेन तदृपद्रियमारथ योजश्वस्युपदेषमावश परिशुद्ध फटठी- तमुर्यामातरेन महोदय ।'त एवायुपद्धिफाभ्पुदयतो नि मरेयससाध- नाटिति

एवमेतयोग 4 नोपाान यथा जायत तेयाभिपातपाह-

एत टरावमटे कीणे प्रभूते जायते ग्रणाम्‌ केगेत्यव्यक्तचेतन्यो मरक्ायं य्तचित्‌ ॥२०॥ णलदनन्तरोदित्‌ योगपीनोपादान मापपर तत्तरपुदरन्ादिसवर योग्यतारप्तणे क्षीणे सनि स्तेके मरि तु पमत्तपुटररपरावर्त्िषके जापते दि परादुभेत्रति जणा पुराम्‌ माय पतेऽिफारिण इति मृग्रदण, अन्यथा चातृगति्मेतमभृत ण्व तीणे नान्प उत्याट फरोन्यगपक्तचतन्य ध्िताहिनर्रिवरगन्यो गठ “न पहन्कार्य

अथानुष्ठानादरि यन्सचिन्‌ " रि नु व्यक्तयैनन्य णवर सोति पनाम्य सयाऽमिपन

( २४ ) तदुपदशंयनाद- चरमे पुद्रखकते क्षयश्चास्योपपद्यते जीवानां रक्षण तत्र यत एतद्दाहम्‌ ३९

चरमे पुत्रवते ययोद्वितटक्षणे प्यश्चास्योपपद्यते मावमरस्य जीवानां छक्नषणं तत्र चरमे पुषटखावतं यत एतदा हतं बश््यमाणपिति यदुदा हतं तदमिधातुमाह-

दुःखितेषु दयालयन्तमदेषो युणवसु ओचिसयासेवनं चेष सवेत्रेवा विशेषतः ६२॥' दुःखितेषु शरीराटिना दुखेन दयास्यन्तं सादुक्षयत्वमित्यथः अद्वेषो ऽमर्सरः 1 केष्वित्याद्‌ ““ गुणव्रम्र ` वि्यादिगुणयुक्तपु जओचिव्यात्येवनं व्राह्लानुसरिण सतत्रेव दीनादावविकेपतः सापान्पेन यतय्चवमतः- एवं विधस्य जीवस्य म्रूर्तेमंहापमनः लुभो निमित्तसंयोगो जायतेऽवश्रकोदयात्‌ ॥२२॥ एवरविधस्यानन्तरोदितछक्षणयोगिनों भद्रमत्तः पियदर्शनस्य महा- त्मनः सदरीयेयोगेन किमित्याह ^ शुभः" परशस्तः इत्याह निमित्तसयोगः सव्रोगादिसयोगः सन्योगादीनामेव्र निःश्रेयस - साधननिमित्तरवात्‌ जायते ] डत इत्याह ^! अवश्चक्रोदयात्‌ "

4

वक््यपाणसमाधिक्रनेपोदयादित्यथः

? ^ नद्ादरायन्नाद्‌

{ ९५ ) ५अवृखकोदयात्‌ " इसयुकते, अत्‌ पएतप््वस्यतरतिपिपादपिपयाह ~ | योगगरियाफलस्यं यच्यते ऽयकययम्‌ ५५ भ्य साधूना परममिवुर्ध्यक्रियोपमम्‌ ३४ योगप्रिथाफलार्य यस्माख्छरपते अवब्वफतरयमागमे ^ योगाव- पिय्रश्वकः फलावश्चफ" इति वचनात्‌ जव्यक्तसमाधिरे वप ततपिश्रारे पाठात्‌, चित्रपयोपरमतस्तधाविष आगयिभेप इति। एतच सा गनातित्य साधो यूुनय, परमपवश्वेजय स्वम््पत्‌- म््े्तदि शुलक्ष्यक्रियोपम शरस्य लक्यक्रिया तत्मधानतया तदविस वारिन्येव, अन्यथा छक्यक्रियात्वायोगात्‌ 1 एव स। दुनाधित्य योगा- वन्वकम्तयरोगाविसवदी एव तद्रन्ठनादिफ्रिया तत्क चाध्रियेष एमाय व्यत इति णत वि यलन्निपित्त तदमिधातमाद~ एतच सघ्णामादिनिमित्त समये स्थितम्‌ चामा लाख अस्य हतुश्र परमस्तवामापमखखता 34 एतचात्रश्चकजनय सलणामादिनिमित्त सादुवन्टनाटि निमित्तम नपय सपय स्थिते सिद्धान्ते प्रतिष्टितम्‌ अम्य सत्मणापददथ प्रम" इन्याह तयामितरपरासना कपष्तदन्पयोग्य्ख- ता रलनाटिमनापामे ज्योत््नादिभरत्तिवटिनि योगाचाया मङ्ृनतरस्तपोदुयरलनाय व्यनिरेफसारमाद- [क # 8 त्‌ नासन्‌ घने यत मप तस्तीनिर्मदोदया

सम्यग्‌ स्पमादत्ते कढाचिदवन्दलोचन ॥३६॥ |;

( )

नास्मिन्‌ भावमटे यने परवटे यतः सस्मर साधुषु तस्यतीतिः। किषिरिटेत्याद्‌ महोदया अभ्युदयादिसाधकत्वेन प्रतिवस्तुप- मयाऽ्घमेवायमाह ^“ क्रं सम्यग्‌ रूपमादत्ते ठक्षणव्यञ्रनादिका- स्येन ““ कदाचिभन्दलोचनः उद्धियदोपानादत्त एवेत्यथः अधरुनान्वयसारमधिषृतवस्तुसमथनायेवाद- अखम्याधियेधा छोके तदकरणे वाध्यते चेष्ठे वेष्टसिद्धययं बेवार्यं तथा हिति २७ अल्पन्याधिः प्षीणमायसेगः यथा लोके कथित्तद्विकरिः क- ण्डुादिभिन वा यते व्याधेरर्पत्रेन वाध्यते विः चेत्याह ¢ चेते राजसेवारौ ^“ इषएरनिद्धयंध कुटुम्बाररिपाटनाय एष दरान्तोऽय- मर्योपनय इत्याद दैव घमेयोनिरूपया एतच “धृति; शद्धा घुतरिषिदिपा विज्गप्िरिति धमधानयः ` इति वचनात्‌ तदनया देतुभूतयायं योगी तथाखव्याधिपुरुपवस्स्थिराकायंदटत्तिनिरोधेन हिति हितविषये दानादौ चेष्टत इति एतदनन्तराद्वितपाचिख्मेव यदोपजायते तदभिधातुमाह- धूप्रव्र्िक के यथाप्रवरृत्तिकरणे चरमेऽखमल्ततः | आमन्नयरन्थिभेदस्य समस्तं जायते ह्यदः ॥३८॥ ययाप्रटचिकरणे प्राग्भ्यार्बाणतखस्पे चरमे पयन्तवर्तिनि अरपमरुत्वतः कारणात्‌ आसननग्रन्धिभेदस्य सतः समस्तमनन्तयो- दितं जायत्‌ दं एतदिति अथवा चरमं यथाप्रदरत्तमिदमएवमेवेस्याह- अपूा्तच्नभवेन व्यमिचारवियोगतः तत्ततोऽपू्ेमेनेदमिति योगविदो विहः ३९॥

२७ )

अपूवासन्नमविन हेठना त्था ग्यभिचारवियोगतः कारणाद्‌ तखत, परमायेनापू्वमेषेद चरम यथाप्रहृ्तमिति योगविौ विदुरे योगविदो जानत इति भावः \

ददै ुणस्थानयोननमाद- प्रथम यद्रणस्थान मामन्यनोपवर्णितम्‌ अयां त॒ तदयस्थाया मुस्यमन्पेयोगत ॥४०॥ ययपपाय यहणस्थान प्रि<गद््टयास्प सामान्येनोपवर्णित- मागमे "पिच्ठदिधी सा सायणाई्‌ इति घचनात्‌ भस्मा तु तद- वस्थायामि्यस्यामिव र्ये निस्पचारितम्‌ कुत दृत्याह ५अन्ववेयो- गत्‌, * एरेगुणभावेन गणस्थानोपपत्तेरिदयुक्ता भिना अधुना तारोल्यते तदनाद्‌- ताराया वं मनारख्पष्ट नियमश्च तथाविध अनुगो हितास्मे जिज्ञासा त्खगोचरा ॥४। ताराया पुनश 1 रिमित्यार ^ मनाङ्स्पष्ट द्नमिति, अत्‌ ““मियमश तथाविषः"' चौचादिरिच्गटिरूप एव ““नोचसतो- पतपःसा पायेश्वसणि यानानि नियमा" इति पचनात्‌ तदत्र दिीययोगरास्तिपत्तिरपि मिनाया सखेतदभावं एषे तथागिधक्षयो पशमाभाषाद्‌ तयासुद्रेगो हितारम्मभे पारलाक्रिके ऽविदपरदित , अत एष तरिषद्धि" तथा जिह्ञाषा त्गोचया द्ेपते एव तरपतिपच्या- सुणएण्यमिति अस्या दृष्टौर यदन्यहुणजात्र भवति त्राह

> एष्वणुभा $ 1, 39

^ ००४

( २८ )

भवध्यस्यां तथाच्छित्रा प्रीवियोगषथास्वटयम्‌ | प्रयो "(क श्र कि यु रुद्रयोगेपु सयमाद्वहमानश्च यागु | भवरद्यस्यां ररौ ! चथा तेन परकरिण अच्छा यादरप्रतिव- न्यषारतया प्रीतियागकथास्वलमल्यथे तथा गृद्धयोगेप्वकरस्कमधा्ेपु नियमेन वहुमानश्च योगिषु भवरतिं | केवरपयम्‌ | च~ | ५. द्धि यथाशर्तयुपचारश्च योगब्रद्धिपठरप्रदः योगिनां नियमादेव तदयु्रदधीयुनः यथारक्त्यक्ते चक्त्या चिस्येनेत्यथः* 1 किपिरयाह उपचारः" ग्रासादिसपदनेन यशेोक्तयोगिप्विति मक्रपः} सपव पिद्निप्यते | “"योगदरद्धिफलखमदः”? तरषम्यकूपरिणामन योगिनां नियमाद> ' ना- स्यधा तद्ातदतृरिति “तदयुग्रहथीयुतः" उपचास्सपाटकानुग्रहयुद्धि- युक्त इत्यथः अयमेव विर्िप्यते- लामान्तरफलश्चास्य श्रद्धायुक्तो हितिदयः ¦ > त्रा धर धु्रोपदरवदरानिश्च शिष्सम्पतता तथा ४९ साभान्तरफवास्यपचारकतंः, भुद्धोपचारप्ण्यात्तथातरिपाक- भावात्‌ अन एव श्रद्धायुक्त उपचार इति भक्रमः दितोदयः पूव वत्‌ कषुदरीपद्रबहानिश्च भवति अत एव व्याध्यादिनाश्चः एष

सम्पतता तथा अत पएवास्यातिगन्दरो वहुमानः तथा |

[ ककर

( २९) भय नातीप भवज एयहानिनं चोचिते तथानाभोगतो सयुतैन चाप्यनुचित्रिया ४५॥ भय नातीय भवन तयान्चुभापर्रतते, उन्यह्मानिनं चोचिते स- म्पिनेव धिन्‌ तयानाभोगतो ऽप्यस्य चाप्यति करिया स्वरत पत्र कये ऽधिकेऽपिफ़गत्‌ जिक्गाष। खरप्रानिता तुये निजे तु पिकरे म॑त्रासो देषपर्भित ९६॥ फ़रये पानद अधिके स्वभूमिफविक्षया ¡| अपिङ्गन आ- यार्याद्िवतिनि जिन्नातास्य ऊभमेतन्पमिति ““ लान्प्ताभिता " अभिगरपातिरतयुक। | तम्प ये पन्ना निने न्त्रासीय एष विकरे फायस्िगी एरणादिना सापो भवत्यनन्मनि दानिपरिरोधशने ऽटमिति द्रेपवानिनो ऽपित ऽपिषनरषटिपामभ्यौरिति टु खषू्पो मय मवं उन्ठेदो ऽसय कन कथम्‌ चित्रा सता प्रमृ्तिश्च साभेपा ्ायते कथम्‌ ॥४७॥ दुयस्पो भष सर्गाजपरनशदिरपसात्‌। उच्डेटोऽप्य मवस्य^ हुतो देनो प्षन्त्यत फथ केन प्रररेण चिम सतां पुनी प्रर्तिदत्यवमानिना परारिण सानेषा ज्ञायते कय, तरन्पापो्न" यन - नासाफं मनी प्रज्ञा सुमहान्‌ शाम्रविस्तर शि प्रमाणमिह तदित्यम्यां मन्यत मदा ॥४८॥

6011113

( ३० )

नास्माकं महती प्रता संवादिनी स्वभ्नाचिकल्पिते त्रि संवादट- नात्‌ तथा सुमहान्‌ शाघ्ठविस्तरः, तच्तत्मततिनुखात्‌ वरं निष्ठः साधुजनसम्मनाः भरमाणमिह ग्यतिकरे तस्मादिन्यवमस्यां रौ न्यते सदा यत्तंराचरितिं तेवर यथाशक्ति सामान्येन करपी युज्यत दृदयथः उक्ता तारा अधुना वरोच्यते | नदनाह- [\ $ ® सुखासनसमाध्ुक्त वटाया दरशन दृद्प्‌ | तच परा तचशश्रूषा क्षेपो योगगोचरः ४९ मुलासनसमायुक्तमिति स्थिरमुखाच्ननवत वायां रौ दशनं प्रागुक्तं दृढं काएािकणोपमामिति कृतवा परा त्खगुश्रुपा जिन्नासा संभवति क्षेपो योगगोचरः, तद्रनुदरेमज इति कृचा अयुमेवाधमाद (~ = य॒ प्रप (आ तस्या स्लयामसच्रष्णा प्रकयव प्रवतत = यतमे न. तदभागाच सवत्र स्थितमेष सुखामनम्‌ ५० तस्यामथिहृतदषटौ सस्यामसत्प्णा स्थितिनिवन्धनातिरिक्तगो- 4 ® चरा भकृत्यव स्वभावेनैव प्रवतेते, विरिष्ुद्धियोगात्‌ नदभावा-

चासनप्णाभावाचः सवत्र व्याप्या स्थितमेव सुखासनं तथाप्रिभ- मणाभाक्न

एतदेवाद्‌-

1 ^ तत्तत्यत्तिरैतुभूतः 83 071६5

रे @ असत्त॒ष्णाभावाच

( ३१ )

© 4 अलर्क सवे गमनं एयमेव वा ४.१ प्रणिधानसमायुक्तपपायपरिदिसत" ५९ अस्वराप्वकमनाङ्ामित्यर्थ सर्वं सामान्येन कं तदित्याह 4 गमने देवकुखददौ ^“ छत्यमेव वा९ बन्नाटि प्रणिधानस- मायुक्तं मनःपणिधानपुरःसर “* अपायपरिदारतः टृषएयायपाय- परिहारेण उक्त दश्ननम्‌ अम्येव युध्रुषामाह | न्तकाः मे ~, <, कान्तकान्तासमेतस्य दिव्यगेयश्चतो यथा चरः [4.8 श्रपा धार्या [ क, नो मवति शुश्रूपा तथास्यां तखगोचरा ॥५२॥ कान्तकन्तासमेतस्य कमनीयभियतमायुक्तस्य दिच्फोयद्ती यथा फिनसषिपेयश्रुतातरिदथे यनो वयस्यस्य भ्रति शुश्रषा श्रोतमिन्डा तदाचर तथास्या टौ व्यवस्थिततस्य सतस्तखगोचरा तदयतिपयय शपा भयति॥ टय चेवभूतेार- [9 [द योधाप्भ.स्लोतसश्चेपा मिरातुल्या सतां मता अंम्‌ रत यममिरावनिकरपव [^ वे ऽस्या शुत व्यथेममिरावनिकपवत्‌ ।॥ ५३ षो याम्भ"सरोतसो वोधोद्कपयादस्य चेषा युशधपा सिरातुरया- वन ग्राषयतर्दरनरस्पतया सता मता ुनीनापिष्ठा अभ्रे ऽस्या शृ्रुपाया 1 क्षिपरिल्याद्‌ £ थत्‌ व्यय श्रपफनम्‌ | सिपदित्याह ° असिरायनिर्‌पत्‌ > सिगरी पूथिःग्रा कृपग्बनन) अतन्एन ममेबातत्फन्त्रारिनि १}; ०१9 > [3 ०0५४

.--------- ~~ --------~- ~~

( ६२ ) दैव भ्यतिरेकमाह्‌ शतामावे ऽपि भावेऽस्याः शुभमवप्रगृ्तितः (4 £ क्र तध | फट कमेक्षयास्यं स्यात्सोधनिवन्धनम्‌ ५४९ श्रुतामवेऽपि श्रवगाभवेऽपि भाव ऽस्याः दुश्रपायाः किमि. [० * त्याह ^“ शुभमाव्रपरद्रत्तिनः "' तद्धावस्यव भुभन्वात्‌? ^ फट कमक्न- याख्यं स्यात्‌ > वचनतापराण्येन एतच परयोवनिवन्यनं भधानवो- धकारण, वचनप्रामाण्य्रेत्र | योगे ऽप्नेपयुणमाह कः + कदा लभयोगसमारम्ये क्षेपोऽस्यां कदाचन्‌ ¦ 7 (य चा भ्‌ 1 उपायकेशल चापि चार तदहिपएयं भवेत्‌ ५५ गूुभयोगक्तमारम्मे तवाचिधध्यानप्नो घैषो ऽप्यामधिन्रनदपर सत्यां कदाचन मवति उपायन्तोरूटं चापि तथातरिषदेलाध्यास्तनादि चार गोभनं तद्विषयं श्रुमय।गस्तपारस्भविपयं भवेदिति तथास्यामेव दृ्रावम्पुच्चवमाद | ्‌ > (~ 9 परिष्कारगनः प्रायो विघातोऽपरि विद्यत अविघात्र साव्यपर्डिरन्पदोदयः ५६॥ परिष्फारगत उपकर्णनत इत्यर्थः | मायो वाहुसेन त्रिपरि ऽोयडाप्रतिवन्यो त्रियत अस्प) सत्यामिति | अद्रिवातव क्रिभू- तो भवतीत्याह “सवरद्रपरिदारान्‌ > परतिपिद्रपरिदरेण मदोदयः" अभ्युद्रयानिःश्रयस्हेनुरिव्यधंः | उक्ता वला | सपरत वीप्रामाह्‌ 1 2 गुभभावल्वात्‌ > 0 स्याच्छहाचन

(३३ ) प्राणायामयती दीप्र योगोध्थानवव्यरम्‌ तचश्रवणम॑युक्ता सूमयोधविवर्जिता ५७ भराणायामवती चतुर्ाद्रभावतः, भावेरेचरादिभावात्‌ दीपा चतथा रषि, योगोत्यानवती, तथाविपपरशान्तवाहितालाभेन अलपरयथैमू्‌ 1 तत्वश्रवणसयुक्ता युधृपाफलमयिन सृस्मयोधिव- जिता निपुणमोधरदितेत्यथ" भावररेवरादिगुणमादह्‌ गिभ्यो ¢^ [. प्राणिभ्योऽपि गुर्धमे सप्यामस्यामसंश्रयम्‌। प्राणासत्यजति धर्मार्थं धर्म प्राणसकटे ॥५८॥ परणेभ्योऽषीन्धियादिभ्यो गर्र्मो महत्तर इत्यथ, सलयामस्याप- धिष्टतदटौ दीपरायापस्यम्‌ | एतरुत टत्याह्‌ “्रागास्त्यनति धरमर्थि" तसयोरसर्गग्रहर्या “न पाणसक्टेः” त्यजाति तच्वोत्सरगभटर्यैव जन प्रतियन्यनमाह एकः एय सुहृदध्मो मतेमप्यनेयाति शरीरेण सम नाश स्वमन्यत्त गच्छति ५९॥ एफ़ एव छषृडम। नन्वि, तरक्षणयागात्‌ तरह “शरत पप्यञुयाति य' दति शरारेण सम नाध " <यय ^ सुम यत्न गच्छनि !? स्यमनाटि 1 दव सदाशयोपेतस्तच्तश्रवणतःपग" प्रणिम्य्‌ परमं धमे वदेव प्रपद्यते ६० रधृपमेय सलानयोपेत रम्नस्पथ्ररेणनःपर एन-पधान प्राणेभ्यः

#

( ) परमं धप वादेव भ्रपयत) तत्खभावत्वात्‌ खत एव योगो त्थानमस्य तच्छरणगुणमाह ्षारम्भस्यागतो यदन्मधुरोदकयोगतः $ दरत्‌ श्र वीजे प्ररोदमाधत्ते तद्वत्तचश्चतेनेरः ६९ ्षाराम्भस्त्यागतो यद्न्पधररोदकयोगतः, तन्माधुयोनवगमेऽपि स्पष्टसंचित्या वीजं प्ररोदमादत्ते तद्रत्तच्वश्रुतेनैरः) त्वश्तरचिन्त्य- सामथ्योन्पदाप्रभावत्वादिति अस्येव भावाधमाद्‌ 9 (र ऋ, ्रासम्भस्त॒स्य इह भवयोगोऽखिखे मतः। धु > ध्र मधुरोदकयोगेन समा तचश्चुतिस्तथा ६२ प्षाराम्भस्तुल्य इह भवयोगोऽखिखो मतोऽतचश्रवणरूपोऽपि मधरुरोदकयोगेन समा त्चश्चतिस्तथा तदद्धतया तश्रुतिरपीति अस्या एव गुणमाह (कप ४६ ® $ अतस्तव नयमाद्व्‌ कसपाणपमाखर नृणाम्‌ पेतं (9९ गुरुमक्तिस॒खोपेतं रोकदयदितावहम्‌ ।॥ ६३ अतरितित्यत एव तच्छतः. किमित्याह “नियमदिव कल्याणे" परोपक्रारादि अखिटं वणां त्चश्रुतेस्तथाविधादायभावात्‌ तदेव विशिष्यते गुरुभाक्तखखोपेतं कस्याणं तदान्गया तच्करणस्य

त्तः कस्याणत्वात्‌ अत एवाह “' छोक्ट्रयहितावहं अन्ुवन्धस्य गुरुभक्तिसाध्यसादिति

१8 त्श्रतेः

( ३५ ) अपस्या एव विशेपः प्र फलमाद गुरुभक्तिप्रमावेन १, $ गुरुमक्तिभमावेन तीए नं मतम्‌ समापयादिभेदेन ^ _ ममापयादिभेदेन नि्वाणिकनिपन्धनम्‌ ६९ गुर्मक्तिमरभारेन ग॒र्मक्तिसापर्येन तदृपात्तकमेपिपापत इत्यर्थ, किमित्याह ^ तीर्थङदर्लन मत भगयर्दीनमिष्ठम्‌ फयमितपाह ^ समापरयानिमेनेन '' समापत्तियानन, स्पर्धना तया, आदिन्न- व्दा्तन्नापङ्मयनयकिपाकतद्धायापच्युपपात्तिपरिप्रः तेव श्रिनि- प्यते "“ निर्पीररनिपन्यन " अवन यपो्रारणपसा परणमियर्थ" मरतिपिद्धमृक्ष्मपोधलक्षणाभिषित्सयार-- ७४, [ (आजत भोक्‌ युसच 1, 4 णैय्‌ सम्यर्चे्ाठिभेदेन लोके यस्रच्यनिणेय # [प ~ ५, पद्यपमेद्यपदत